آرشیو مباحث فقه السیاسه

آرشیو مباحث فقه السیاسه

خارج فقه السیاسه، از سال ۱۳۹۷ شمسی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد آغاز شده، و هفت تا نه صبح روزهای پنجشنبه، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) تهران ارائه می‌شود. این سلسله دروس به عنوان درس محوری رشته فقه السیاسه این مؤسسه برای دانش‌پژوهان تدریس می‌شود. دروس فقه السیاسه به سبک سامرّائی (با مشارکت فعال دانش‌پژوهان) و هر جلسه در دو ساعت ارائه می‌گردد.
استاد رشاد در این دروس در صدد صورت‌بندی فقه السیاسه بمثابه دانش فقهی مستقل است و مجموعه مباحث آن را در قالب پنج «فن» و هر فن را در چندین فصل تنظیم کرده اند. به جهت اهمیت ویژه فن اول و فن دوم، عناوین فصول اصلی این دو فن در این کتیبه ذکر می‌شود.
ساختار فنون پنجگانه فقه السیاسه به ترتیب زیر سامان گرفته است:
الفنّ الأوّل: فی التمهیدات و الکلّیّات؛ و هو یشتمل علی فصول عدّه کالتالی:
الفصل الأوّل: المبادئ التصوّریّه لفقه السّیاسه.
الفصل الثّانی: فی المبادئ التصدیقیّه و النظریّه للشریعه.
الفصل الثالث: موضوع فقه السیاسه و محطّ ابحاثه الرئیسه.
الفصل الرّابع: فی مسائل فقه السّیاسه و بیان اصنافها علی سبیل الإجمال.
الفصل الخامس: فی غایه فقه السّیاسه و مقاصده.
الفصل الیّادس: منهجه فقه السیاسه و اسالیبه الدّراسیّه.
الفصل السّابع: بنیویّه فقه السیاسه و هندسته الصوریّه.
الفـصل الثّامن: الهویه المعرفویه لفقه السیاسه (و یلیه البحث عن موقعه الصالح/المناسب فی خارطه الفقه بوصفه العام).
الفـصل التّاسع: التناسب بین فقه السیاسه و سائر العلوم المرتبطه بـه.
الفــنّ الثّانی: فی قواعد فقه السیاسـه.
الفــنّ الثالث: فی فقه السیاسات اللاحکومیّه.
الفــنّ الرّابع: فی فقه الولایه.
الفنّ الخامس: فی فقه السیاسات الحکومیّه (فقه الحکومــه)، و هو یشتمل عدّه فصول کالتّالی:
الفصل الأوّل: فی عدّه مباحث تمهیدیّه،
الفصل الثانی: فی فقه التنظیم و البنیوه.
الفصل الثالث: فی فقه الشعب و المواطنه، و شؤون الأمّه.
الفصل الرّابع: فی فقه الإقلیم و الوطن .
الفصل الخامس: فی فقه السُّلطه التشریعیّه.
الفصل السّادس: فی فقه السُّلطه التنفیذیّه .
الفصل السّابع: فی فقه السُّلطه الثَقافیّه .
الفصل الثامن: فی فقه السُّلطه الأمنیّه و العسکریّه .
الفصل التّاسع: فی فقه السُّلطه العدلیّه و القضائیّه .
الفصل العاشر: فی ملاحق فقه الحکومه (فمنها سلوکیات الحکومه و آدابها العامّه) .
آیت الله رشاد حکومت اسلامی را دارای چهار رکن اصلی (ولایت، ملت/امت، سرزمین، قوا) می‌داند، و رکن چهارم را در قالب پنج قوه با عناوین: «تقنینیه»، «اجرائیه»، «ثقافیه»، «امنیتیه و نظامیه»، «عدلیه و قضائیه» سامان می بخشد.

درس خارج فقه السیاسه در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه در موضوع «فقه الولایه» بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو صوتی دروس اینجا کلیک کنید

همچنین برای پیگیری و دریافت آرشیو متن دروس فقه الولایه از قسمت ذیل استفاده کنید:

جلسه اول 
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم 
جلسه پنجم
جلسه ششم 
جلسه هفتم 
جلسه هشتم
جلسه نهم 
جلسه دهم 
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم

درس خارج فقه السیاسه در سال‌ جاری، روزهای پنج شنبه در موضوع «فقه الولایه» بصورت مجازی برگزار می‌شود. این دروس بصورت برخط (آنلاین) از طریق شبکه ‌اینترنتی (ایشیا/ مدرسه فقاهت) قابل دریافت است.
جهت دسترسی به آرشیو صوتی دروس اینجا کلیک کنید

همچنین برای پیگیری و دریافت آرشیو متن دروس فقه الولایه از قسمت ذیل استفاده کنید:

جلسه اول 
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم 
جلسه پنجم
جلسه ششم 
جلسه هفتم 
جلسه هشتم
جلسه نهم 
جلسه دهم 
جلسه یازدهم
ج
لسه دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید