ساختار مباحث عمومی فلسفه‌های مضاف

 

۱٫ هستایی (وجودشناسی مضاف‌الیه)

۲٫ آیایی (امکان تصوری مضاف‌الیه در مقام ثبوت)

۳٫ چیستایی (ماهیت مضاف‌الیه)

۴٫ باشایی / هست‌بود (امکان تصدیقی مضاف‌الیه در مقام اثبات)

۵٫ چهایی (مؤلفه‌ها / اجزاء مضاف‌الیه)

۶٫ پیش‌انگاره‌ها / پی‌ساخت‌ها (مبانی قریبه / مبادی بلا واسطه‌ی مضاف‌الیه)

۷٫ فراپیش انگاره‌ها (مبانی بعیده / مبادی بالواسطه‌ی مضاف‌الیه)

۸٫ چرایی / برایی (غایت مضاف‌الیه)

۹٫ از آنی (مناشی / مصادر مضاف‌الیه)

۱۰٫ کارایی / سودمان (کارکردهای مضاف‌الیه)

۱۱٫ چندانی (قلمرو / کمیت مضاف‌الیه)

۱۲٫ چندگانی / گونه‌شناسی (اقسام / انواع مضاف‌الیه)

۱۳٫ بایایی (ضرورت مضاف‌الیه)

۱۴٫ شایایی (حسن و روایی مضاف‌الیه)

۱۵٫ برینه‌گی (کمال مضاف‌الیه)

۱۶٫ چندی (ارزش‌سنجی مضاف‌الیه)

۱۷٫ کجایی (نسبت و مناسبات مضاف‌الیه با …)

۱۸٫ روشگان (روش‌شناسی مضاف‌الیه)

۱۹٫ چیدمان (ساختار مباحث مضاف‌الیه)

۲۰٫ سنجمان (شیوه‌ها و ابزارهای سره‌آزمایی در مضاف‌الیه)

۲۱٫ بودایی (تاریخ: پیدایش، پیشینه‌کاوی، تطورات خرد و کلان مضاف‌الیه)

۲۲٫ چه‌آیی (گمانه‌زنی درباره‌ی آینده‌ی مضاف‌الیه)

دیدگاهتان را بنویسید