جلسه هم اندیشی جمعی از متخصصین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با صاحبنظران علوم نظری _ دینی

جلسه هم اندیشی جمعی از متخصصین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با صاحبنظران علوم نظری _ دینی

نخستین جلسه هم اندیشی جمعی از متخصصین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با صاحبنظران علوم نظری _ دینی با حضور آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد.

بنا بر این گزارش با هدف شناسائی نظام مسائل نظری _ دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک نخستین جلسه هم اندیشی جمعی از متخصصین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با صاحبنظران علوم نظری _ دینی با حضور آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد.

با توجه به آن که فناوری های پیشرفته و نوظهور زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک موجب ایجاد مشکلات و ابهامات مختلف دینی، اخلاقی،‌ اجتماعی،‌ حقوقی و … شده است که از یک سو، مناظرات و مشاجرات گوناگونی را میان اندیشمندان علوم مختلف پدید آورده است و از سوی دیگر،‌ این مساله، در حوزه حکمرانی و سیاستی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از همین رو،‌ به جهت پیدا کردن سازوکارهای حل منازعات علمی در ساحت های مختلف دانشی – معرفتی و همچنین تعیین سیاست ها،‌ راهبردها و تاکتیک های حکمرانی؛‌ پژوهش های علوم انسانی می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای را در این مسیر داشته باشد.
برای پیمودن این مسیر و انجام بهتر این دست از پژوهش ها،‌ لازم است در ابتدا نظام مسائل نظری – دینی علوم زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به طور جامع و دقیق مشخص و تبیین شوند. به همین منظور، ضروری است در بدو امر،‌ نظام مسائل تخصصی هر یک از حوزه های مرتبط با دانش زیست فناوری و مهندسی ژنتیک استقصاء و استخراج شوند.

دیدگاهتان را بنویسید