نماز در محراب شعر فارسی

شعر پارسی در دامن کیش محمدی(ص) زاده شده است و بسان دو همزاد بیش از یک هزاره را دست در آغوش هم به همزیستی سپری نموده‌اند و این همزیستی بنیان بر نوعی تعاطی دوجانبه داشته است؛ از سویی شاعران در مضامین، وامدار دین بوده‌اند و از دیگرسو، دینداران شعر را به مثابه بُرندهترین ابزار برای تبیین اصول و اشاعه‌ی تعالیم دینی استخدام کرده‌اند.