جلسه چهل و هفتم ۴-۲-۹۲

دروس فلسفه‌ی فرهنگ ـ ۴۷
۹۲/۲/۴

همانگونه که مطلع هستید این جلسه، آخرین جلسه از سلسله جلسات فلسفه‌ی فرهنگ است. ما برای فلسفه‌ی فرهنگ هجده سرفصل را طراحی کرده بودیم. البته ساختاری که من با شیوه‌ی تفکر و تأمل به آن رسیده‌ام، تفاوت بسیار وسیع و آشکاری با مباحث و سرفصل‌های مطرح‌شده توسط دیگران دارد.

آینده‌پژوهی فرهنگ
آخرین فصلی که به عنوان فصل هجدهم در ساختار پیشنهادی ما پیش‌بینی شده است، مبحث آینده‌پژوهی فرهنگ است. این مبحث نیز همانند دیگر فصول فلسفه‌ی فرهنگ جای مداقّه و بسط و بازنمایی بسیار دارد و درواقع ما در اینجا تنها طرح مسئله و ارائه‌ی دیدگاه می‌کنیم. همانطور که قبلاً گفتیم هریک از این فصول امکان برگزاری ده‌ها بحث و جلسه‌ی علمی را دارد که در آن صورت دوره‌ی این مبحث ممکن است به یک بازه‌ی زمانی طولانی منتهی شود. البته در همین حد نیز این مباحث حدود دو سال به طول انجامید.
مبحث آینده‌پژوهی فرهنگ نیز با توجه به اینکه نظرات گوناگونی در این زمینه هست و همچنین مسائل و مباحثی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و تاریخ مطرح شده که در پیوند با مسئله‌ی فرهنگ است، مقولات فراوانی را می‌تواند در ذیل آن مطرح کرد. مقولاتی همانند «جهانی‌شدن»، «هزاره‌گرایی»، «پایان تاریخ» و… این‌گونه مباحث با مسئله‌ی آینده‌پژوهی فرهنگ کاملاً مرتبط است و قابل طرح و تبیین است.
فروع مبحث آینده‌پژوهی فرهنگ عبارت است از:
۱٫ درآمد،
۲٫ مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی،
۳٫ هویت معرفتی مسئله‌ی آینده‌پژوهی فرهنگ،
۴٫ جایگاه آن در جغرافیای فلسفه‌ی فرهنگ،
۵٫ عوائد و فوائد این بحث،
۶٫ کارکردها و ثمراتی که این مبحث می‌تواند در مسائل و مباحث گوناگون و در عرصه‌های حیات انسان معاصر داشته باشد،
۷٫ روش‌شناسی آینده‌پژوهی،
۸٫ نظریه‌هایی که در این حوزه مطرح شده و شرح و نقد آنها، و ارائه‌ی نظریه‌ی مختار،
۹٫ کیفیت طبقه‌بندی نظریه‌های آینده‌پژوهی و مسائل مرتبط با آن.
همچنین در ذیل این فصل می‌توان فرعی را درخصوص «عهد فرج» و «فلسفه‌ی فرج» نیز گشود که پیوند وثیقی با مبحث آینده‌پژوهی دارد و در مجموع مباحث آینده‌پژوهی را لزوماً باید با مقوله‌ی فرج پیوند بزنیم، چون در فرهنگ دینی ما نقطه‌ی‌ نهایی و آرمانی در نگاه به آینده مقوله‌ی فرج و «عهد فرج» است. لهذا بین مسئله‌ی «فلسفه‌ی فرج» و «عصر فرج» با مسئله‌ی آینده‌پژوهی فرهنگ پیوند وثیقی برقرار است.
آینده‌پژوهی یک اصطلاح فارسی است و البته واژگان متعددی به عنوان واژگان مترادف برای آن وضع شده است که همگی این واژگان را بررسی کرده‌ام و البته برخی از این تعابیر نیز چندان دقیق نیست. آینده‌پژوهی با پسوند برگرفته از «پژوهش» می‌توان یک معنا داشته باشد، اما «آینده‌شناسی» دقیقاً نمی‌تواند معادل آینده‌پژوهی باشد.

تعریف آینده‌پژوهی فرهنگ
به نظر ما «آینده‌پژوهی فرهنگ به معنای گمانه‌زنی درباره‌ی آینده‌ی فرهنگ در جهان و سرنوشت خرده‌فرهنگ‌هاست». فرهنگ به کجا راه خواهد برد؟ سرانجام فرهنگ در جهان چگونه خواهد شد؟ آیا فرهنگ زائل‌شدنی است؟ آیا فرهنگ زوال‌ناپذیر است؟ اگر بناست تغییری در آن رخ دهد، این مقوله به کدام سو پیش خواهد رفت؟
اهمیت این بحث در آن است که بعضی از آینده‌پژوهان، جامعه‌شناسان و فیلسوفان تاریخ و حتی سیاسیون بر این گمان هستند که آینده‌ی جهان آینده‌ای فرهنگی است. این تلقی به معنای مثبت آن یعنی آینده‌ی جهان آینده‌ای متعالی و برین است که در آن انسان رو به تکامل می‌رود. به تعبیر دیگر این تلقی به این معناست که آنچه در مناسبات و معادلات تعیین‌کننده خواهد بود مقوله‌ی فرهنگ است. اگر نزاع و نِقار و نِقاشی بین اقوام و ملل اتفاق خواهد افتاد با ابزار فرهنگ و با شیوه‌های فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. اگر مناسبات ایجابی و مثبتی بین اقوام و ملل برقرار خواهد شد عمدتاً در عرصه‌ی فرهنگ خواهد بود. اگر ملت و یا دولتی قدرتمند شود، باید در فرهنگ قوی و قدرتمند باشد و ملاک قدرتمندی فرهنگ خواهد بود. اگر ملت و دولتی ضعیف خواهد شد در همین نقطه به ضعف دچار خواهد شد. در هر صورت در مناسبات ایجابی و سلبی و همچنین در معادلات و رقابت‌ها بین اقوام مختلف مسئله‌ی فرهنگ حرف اول و آخر را خواهد زد.
گاهی گفته می‌شود که جهان در سال ۲۰۲۰ و پس از آن یک جهان فرهنگی خواهد بود و محور رقابت‌های جهانی از رقابت‌های اقتصادی، نظامی و امثال آن به محور و جبهه‌ی رقابت فرهنگی انتقال خواهد یافت.
نتیجتاً باید گفت که اگر عواملی مانند «علم» در گذشته و یا امروز ملاک محاسبات صوری و یا حقیقی قدرت قلمداد می‌شود، در آینده فرهنگ است که ملاک قدرت به حساب خواهد آمد. اگر قدرت‌هایی با علم و یا فناوری اقتدار داشتند و اعمال قدرت می‌کردند، پس از این با تحمیل فرهنگ خود اعمال قدرت خواهند کرد و البته این اتفاق در حال وقوع است. درواقع می‌توان گفت که اینگونه اعمال قدرت منحصر به آینده نیست و درواقع باید گفت که ده‌هاست که این اتفاق افتاده و ادامه دارد. قدرت‌های مسلط بیش از اینکه سعی در استفاده از سایر توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود داشته باشند، از فرهنگ خود برای تسلط بر دیگران استفاده می‌کنند. حتی ممکن است در پس فناوری و تکنولوژی که به دیگران تحمیل می‌کنند، فرهنگ آنها نهفته باشد و می‌دانند اگر تکنولوژی آنها بیاید، ایدئولوژی آنها نیز به دنبال آن خواهد آمد، یعنی رویه‌ی پنهان و مکتوم این تحمیل‌ها نیز صورت فرهنگی دارد.
نکته‌ی دیگری که باید متذکر شد این است که هنگامی که ما از آینده‌پژوهی فرهنگ صحبت می‌کنیم، یعنی گمانه‌زنی وضع فرهنگ در آینده. در متن آینده، زمان و بازه‌های زمانی نهفته است. ما نمی‌توانیم بگوییم آینده‌ی فرهنگ چگونه خواهد شد، زیرا در اینجا امکان دارد پرسیده شود، کدام آینده؟ این آینده مربوط به چه بازه‌ی زمانی است، بیست سال آینده، پنج‌ سال آینده و یا فراتر؟ برای مثال اگر ما از فلسفه‌ی فرج و دوره‌ی فرج سخن می‌گوییم به یک دوره‌ی تاریخی در دوردست اشاره می‌کنیم. البته روشن نیست فرج چه زمانی واقع خواهد شد، اما ظواهر حاکی از آن است که هنوز زمان فرا نرسیده است و بسیاری از علائم فرج هنوز محقق نشده است.
بنابراین می‌توان به لحاظ بازه‌های زمانی راجع به آینده‌ی فرهنگ سخن گفت و گمانه‌زنی کرد و برحسب کوتاهی و بلندی بازه‌های زمانی راجع به فرهنگ قضاوت‌های مختلف داشت. لهذا آینده‌پژوهی فرهنگ یک مطلب بسیط و یکپارچه نیست و یک سئوال و یا یک مسئله نیست و بالطبع یک پاسخ هم برای آن کفایت نمی‌کند.

هویت معرفتی آینده‌پژوهی فرهنگ و جایگاه آن در جغرافیای فلسفه‌ی فرهنگ
مسئله‌ی آینده‌پژوهی تقریباً بیش از هر مسئله‌ی دیگری که تاکنون بحث شده، بر دیگرفصول مبتنی است، بنابراین سرفصل آینده‌پژوهی باید به عنوان آخرین سرفصل قرار گیرد.

عوائد و فوائد بحث آینده‌پژوهی فرهنگ
ما برای تطبیق خود با آینده نیازمند به این بحث هستیم. مثلاً اگر آینده‌ی فرهنگ را در بستر فلسفه‌ی فرج و در عهد فرج ببینیم (که مطلبی محتوم است)، لاجرم همه‌ی انسان‌ها باید خودشان را با آنچه که بعداً واقع خواهد شد هم‌ساز کنند و اگر آنچه واقع خواهد شد شناخته نشود، هم‌سازی و همراهی ممکن نیست.
از جهت دیگر نیز شناخت یا گمانه‌زنی آینده‌ی فرهنگ تابع مجموعه‌ی علل و معدات و موانعی است که بر رانش و حرکت و فرایند پیشرفت فرهنگ و تحولات و تطورات آن تأثیرگذار هستند. در اینجا باید گفت که خود انسان و اراده‌ی او نیز جزء این محرکه‌هاست. اگر بخواهیم آینده‌ی مطلوبی را درخصوص فرهنگ آرزو کنیم تکلیف ما سنگین می‌شود. لهذا بحث از آینده‌پژوهی به نحوی به تکلیف ما گره می‌خورد و به خواسته‌ها و مطالبات ما مربوط می‌شود و از این جهت مسئله‌ی آینده‌پژوهی اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند و کارکردهای بسیاری خواهد داشت، چه به آینده‌ی جهان به صورت قدسی بنگریم و یا فرجامی محتوم را پیش‌بینی کرده باشیم و چه فرجام و آینده‌ای را که به خیلی از عوامل وابسته است، و از جمله به اراده و تدبیر ما برمی‌گردد که ما می‌توانیم با تدبیر و مطالعه و اعمال اراده آینده‌ی مناسب‌تر و مطلوب‌تری را برای فرهنگ رقم بزنیم و آن‌را به دلخواه خود تغییر بدهیم و تمهید مقدماتی صورت دهیم که هرآنچرا که فرهنگ برین می‌دانیم در آینده اتفاق بیافتد. از این جهت مبحث آینده‌پژوهی فرهنگ از اهمیت بسیاری برخوردار می‌شود.

روش‌شناسی آینده‌پژوهی
یکی از مباحث بسیار مهم مسئله‌ی‌ روش‌شناسی آینده‌پژوهی است. اصل آینده‌پژوهی روش‌شناسی‌های فراوانی دارد. البته من در اینجا ناظر به روش‌شناسی‌های رایج که آینده‌پژوهان مطرح می‌کنند سخن نمی‌گویم، بلکه روش‌شناسی آینده‌پژوهی فرهنگ را به شیوه‌ی دیگری دسته‌بندی می‌کنم.
روشگان‌های آینده‌پژوهی را به صورت مطلق و آینده‌پژوهی فرهنگ را به صورت خاص، می‌توان در قالب سه رویکرد دسته‌بندی کرد:
۱٫ روش دینی، به این معنا که از منظر دین به شناخت فرهنگ در بستر تاریخیِ‌ آتی نگاه کنیم. طبعاً شیوه‌ها و قواعدی که در این رویکرد روشگانی به خدمت گرفته می‌شود بیشتر متنی و نقلی خواهد بود. هرچند در نگاه جامع به روش‌شناسی دینی، «عقل» جزء منابع است و ممکن است «فطرت» را نیز جزء منابع دین قلمداد کنیم و در فهم دین باید این منابع عقل، فطرت، کتاب و سنت را به کار بگیریم، اما در درک آینده لزومی ندارد که از همه‌ی منابع دینی استفاده کنیم و منابع دین را می‌توانیم بالمعنی‌الاخص و نقلی تلقی کنیم و از مراجعه‌ی به آن منابع به آینده پی ببریم. اگر این تفکیک را انجام ندهیم امکان دارد که روش‌شناسی دینی با روش‌شناسی فلسفی خلط شود. همچنین اگر شیوه‌های علمی را نیز در بستر مطالعات دینی، مشروع و حتی موفق و کامیاب قلمداد کنیم، با روش‌شناسی علمی خلط می‌شود. لهذا روش‌شناسی دینیِ آینده‌پژوهی را می‌توان به شیوه‌ای که با مراجعه و استنباط از منابع دینیِ متناظر و با بهره‌جویی از ملاهم و اخبارات غیبی و پیش‌گویی‌های ماورایی می‌خواهد به آینده پی ببرد و آینده را بیان و یا پیش‌گویی کند، به کار برد.
۲٫ روش دوم، شیوه‌ی فلسفی است. مراد از روش فلسفی تحلیل آینده‌ی فرهنگ بر مبنای قواعد عقلی است. قواعد عقلیی که در فلسفه‌های مضافِ مرتبط مطرح شده است. برای مثال در فلسفه‌ی تاریخ پاره‌ای قواعد مطرح هستند، فرهنگ به تاریخ گره خورده و براساس اثرسنجیِ موازیِ پیش‌ران‌های تاریخ و با محاسبه سهم و نقش معدات و موانع حرکت تاریخ می‌توان راجع به آینده‌ی فرهنگ نیز گمانه‌زنی کرد.
محرک‌ها و پیش‌ران‌های تاریخ به ما می‌گویند که تاریخ به کدام سو خواهد رفت و فرهنگ نیز متن تاریخ است. در فلسفه‌ی تاریخ گفته می‌شود که عوامل ایجابی حرکت تاریخ کدام‌ها هستند، و یا موانع حرکت تاریخ کدام‌ها هستند که گاهی عوامل را خنثی و یا جابه‌جا می‌کنند. با این دسته از قواعدی که در فلسفه‌ی تاریخ مطرح است می‌توان راجع به آینده‌ی فرهنگ نیز بحث کرد. کما اینکه از فلسفه‌ی تمدن نیز می‌توان استفاده کرد، زیرا فلسفه‌ی تمدن نیز از آن جهت که تمدن و فرهنگ دست در آغوش هم دارند و در پیوند با یکدیگر هستند، بنابراین هم‌سویی و موازات بین فرهنگ و تمدن وجود دارد و از قواعد گمانه‌زنی آینده‌ی تمدن می‌توان برای گمانه‌زنی راجع به فرهنگ هم استفاده کرد.
علاوه بر اینها می‌توان از قواعد خودِ فلسفه‌ی فرهنگ نیز نام برد. مجموعه‌ی مباحثی که درخصوص ماهیت، وجود‌شناسی، قواعد حاکم و جاری و مؤلفه‌های اصلی فرهنگ در فلسفه‌ی فرهنگ مطرح شد، همگی می‌تواند به عنوان ابزارهایی برای گمانه‌زنی آینده به کار رود. از آن جهت که فلسفه‌ی فرهنگ در زمره‌ی دانش‌های عقلی و فلسفی است، اگر از این قواعد، شیوه‌ها و مطالب استفاده کردیم، طبعاً روش ما فلسفی خواهد بود.
البته در اینجا لازم است تذکر بدهم که روش‌ها تابع عوامل بیرونی نیز هستند، برای مثال رویکرد روش‌شناختی فلسفی به تبع مناظر و مبانی و مکاتب فلسفی به شیوه‌های مختلف قابل تحلیل هستند و روش‌ فلسفی می‌تواند براساس مکتب‌های مختلف تبیین شود و توسعه پیدا کند. به هر حال فردی که در فلسفه مشائی فکر می‌کند، درخصوص تاریخ و تمدن و فرهنگ دیدگاه‌هایی دارد و علی‌القاعده فردی که اشراقی می‌اندیشد نظرات متفاوتی دارد. در سایر مسائل اساسی فلسفه نیز هنگامی که مکاتب با یکدیگر متفاوت می‌شوند، طرز حل مسئله‌هایی که به آن مکاتب ارائه می‌شود و با دیگر مکاتب فرق می‌کند. به این ترتیب اگر در اینجا یک بحث کلی و مشترکی را طرح می‌کنیم و از آن به روش فلسفی تعبیر می‌کنیم به این معنا نیست که روش فلسفی یک روش یک‌دست است و حتی بسا بتوان گفت که از مجموعه‌ی مکاتب فلسفی می‌توان خرده‌روش‌هایی که یک کلان‌روشگان را تشکیل می‌دهند تدوین و تصنیف کرد. به تبع شیوه‌های گوناگونی که در فلسفه‌های مختلف و مکاتب فلسفی گوناگون برای مطالعه‌ی مسائل و از جمله فرهنگ وجود دارد، می‌توان روش‌هایی را برای مطالعه‌ی آینده‌ی فرهنگ تدوین کرد. بنابراین هنگامی که از روش فلسفی نام می‌بریم، یک تعبیر مسامحی است و بسا فردی بگوید «روش‌های فلسفی» و یا «روش‌های عقلی».
این تذکر را راجع به روش اول (روش دینی) هم می‌توان مطرح کرد، در آنجا که مراد ما از دین اعم از ادیان ابراهیمی و ادیان منزّل من عندالله باشد. اگر هرآنچه که در عرف بشری امروز دین انگاشته می‌شود، دین بدانیم، تلقی ادیان مختلف هم نسبت به آینده متفاوت است و قواعدی که هر دینی قبول دارد با دیگری متفاوت است و طبعاً هنگامی که با قصد مطالعه‌ی آینده را با قواعد متفاوت داریم، روش فرق می‌کند و نتیجه نیز متفاوت می‌شود.
۳٫ روش سوم، روش علمی است، که البته تذکری که درخصوص دو روش قبل دادیم در اینجا نیز صادق است. ممکن است گفتان‌ها و پارادایم‌های مختلف علمی روش مطالعه پیشنهاد بدهند و کاربست روش‌های متفاوت برای مطالعه‌ی مقولات ممکن است نتایج متفاوت نیز بدهد، لهذا بهتر آن است که از «روش‌های علمی» سخن بگوییم و نه از روش علمی واحد.
آنگاه که مرادمان از دین، دین حق و حقانی است، تنها یک روش به نام «روش دینی» خواهیم داشت، همچنین درخصوص روش فلسفی آنگاه که از آن مکتب فلسفی که ما قبول داریم و از نظر ما حق و صائب است، چیزی را اراده کنیم، روش فلسفی نیز واحد می‌شود.
در روش علمی نیز اگر یک شیوه‌ی خاص و پارادایم علمی مشخص را ابداع کرده باشیم و یا پذیرفته باشیم، و قصد دستیابی به قواعد مطالعه‌ی آینده‌ی فرهنگ از این گفتمان علمی داشته باشیم، در این صورت می‌توانیم از «روش علمی» سخن بگوییم، یعنی آن روش علمی که مقبول ماست. بنابراین تعبیر «روش دینی»، «روش فلسفی» و «روش علمی» غلط نیست ولی پیش‌فرض آن عبارت است از اینکه روش صائب که ما را به واقع پیوند می‌زند را مد نظر داشته باشیم. لهذا درخصوص روش دینی جز آن روشی که در اسلام طرح است روش دیگری وجود ندارد و یا مابقی روش‌هایی هستند که نتیجه نمی‌رسند و حقیقت را کشف نمی‌کنند.
بنابراین روش علمی از نظر ما عبارت خواهد بود از «گمانه‌زنی آینده‌ی فرهنگ براساس آیین‌شناسی علمی فرهنگ و تحلیل برآیند قواعد علمی حاکم بر فرهنگ». روش علمی را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز تعریف کرد: «گمانه‌زنی آینده‌ی فرهنگ با توجه به روند گذشته و تجربه‌شده‌ی تحولات فرهنگ». فرهنگ گذشته‌ای داشته است، تطوراتی در آن رخ داده است و این تطورات تحت تأثیر قواعدی واقع شده است و فرض می‌کنیم می‌توان از گذشته فرهنگ فرایندی را کشف و ارائه کرد، و همچنین براساس پیش‌فرض دیگری که آینده ادامه‌ی منطقی گذشته است می‌توان آن روند را استمرار داد و آینده را براساس روند گذشته گمانه‌زنی کرد.
در روش علمی باید سهم مسائل حسی‌تر و یا مسائلی که برآیندِ فرایند علمی هستند را بیشتر لحاظ کرد. درنتیجه باید پدیده‌های تأثیرگذاری همانند جهانی‌شدن و تکنولوژی و عواملی از این دست را در مطالعه‌ی علمی دخیل کرد.
در اینجا مروری خواهیم داشت بر محصول و برآیند هریک از روش‌های سه‌گانه‌ای که در بالا ارائه شد. درخصوص روش دینی گفتیم که عبارت است از شیوه‌ای که براساس آموزه‌ها و گزاره‌های دینی آینده فرهنگ را تحلیل می‌کند. این نکته به معنای این است که براساس گزاره‌ها و عقاید دینی که برای مثال معتقد هستیم اراده‌ی حق‌تعالی اصلی‌ترین عامل حاکم بر جریان تاریخ است و حق‌تعالی هم کمال و خیر محض است، پس خیر و کمال محض را می‌خواهد، پس همه‌ی شئون آینده‌ی بشر و از جمله شأن فرهنگی آن باید خیرخواهانه و خیراندود باشد. و یا براساس ملاهم و اخبار غیبی که در نصوص و متون آمده و راجع به آینده سخن می‌گوید باید راجع به آینده‌ی فرهنگ هم از زبان دین و براساس آن سخن گفت. در مجموع یک سلسله مبانی که از دیدگاه دین به آینده‌ی جهان مربوط می‌شود و آینده‌ی جهان را تصویر می‌کند، وجود دارد که می‌توانند برای آینده‌پژوهی فرهنگ مبنا قرار گیرند. برای مثال اگر اراده‌ی قاهر خداوند را بر چیرگی حق و عدالت، بر باطل و ظلم عامل اساسی در جریان تاریخ و هرآنچه در آینده باید در حیات بشر اتفاق بیافتد قلمداد کنیم، باید پیش‌بینی کنیم که فرهنگ آتی یک فرهنگ متکامل، برین و توام با عدالت و انصاف است. همچنین این اصل که اعتقاد داریم بر جهان تکوین نظام احسن حاکم است را به اصل دیگری که می‌گوید بین تکوین و تشریع و حقیقت و واقع پیوندی وجود دارد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که به هر حال روزی بر این جهان فرهنگ مطلوب و کمالی حاکم خواهد شد. همچنین براساس انسان‌شناسی نیز باورهایی که براساس انسان داریم و انسان‌ را فطرت‌مند می‌دانیم و انسان‌ها را هم‌گرا می‌دانیم، بنابراین مجموعه‌ی انسان‌ها براساس فطرت و هم‌گرایی که با هم دارند نهایتاً به سمت فرهنگی بروند که جوهر آن فطری است و برآمده از فطرت است و بنابراین فرهنگ آینده می‌توان یک فرهنگ فطرت‌نمون باشد.
اما درخصوص شیوه‌ی دوم که با مراجعه به نصوص ببینیم صریحاً راجع به آینده چه گفته‌اند و ببینیم که درخلال آن راجع به فرهنگ چه چیزی می‌توان برداشت کرد. این روش برخلاف شیوه‌ی قبلی که استنتاجی بود حالت استنباطی دارد. در شیوه‌ی قبلی یک‌سری عقاید را مبنا قرار می‌دادیم و براساس آن راجع به آینده گمانه‌زنی می‌کردیم، اما شیوه‌ی دوم از روش دینی استنباطی است. در این چارچوب نیز آیات و روایات فراوانی داریم که به ما می‌گوید آینده و از جمله فرهنگ چه‌سان خواهد بود، زیرا در نصوص ما در مورد اینکه فرجی واقع خواهد شد و سرنوشت بشر به فرجام فرج پیوند خواهد خورد، و عاقبت بشر مطلوب او مرضی الهی خواهد بود و عهدی به نام فرج واقع خواهد شد، مدارک و مطالب بسیاری داریم. برای نمونه در کتاب «الاختصاص» شیخ مفید روایاتی به تفصیل در این قسمت آمده است، همین‌طور در کتاب «عیون اخبار الرضا» شیخ صدوق به همین صورت. از جمله این خبر آمده است که پس از صحبتی که راجع به حضرت مهدی(عج) می‌شود، در ذیل آن خبر آمده: «لا تذهبُ الدنیا حتی یقوم رجلٌ من ولد الحسین یَملأُ عدلاً کما مُلِئت ظُلماً و جَوراً» که اشاره به قطعیت وقوع فرج است. بالاخره عدالت در این عالم به دست فرزندی از فرزندان سیدالشهداء(ع) محقق خواهد شد و این قطعی است که عدل تحقق پیدا می‌کند. اگر مفهوم عدل را بالمعنی الاعم بگیریم که علاوه بر عدالت اجتماعی را نیز شامل بشود و به جهات دیگر هم تسری پیدا کند، انسان‌ها نیز عدل‌نمون خواهند شد و رفتار، بینش، منش و خلق‌وخوی و حتی علایق و سلایق انسان‌ها عدل‌نمون خواهد شد و به این ترتیب فرهنگ نیز یک فرهنگ عدالت‌جوهر و عدالت‌نمون خواهد شد.
پاره‌ای از شاخصه‌های عهد فرج را به مناسبتی از روایات فحص کرده‌ام که بیست شاخص را راجع آن نوشته‌ام که بخش زیادی از این شاخص‌ها یا فرهنگی است و یا در فرهنگ تأثیر دارد. عناوین این شاخص‌ها به شرح زیر است:
۱٫ برچیده‌شدن دولت باطل،
۲٫ استقرار جهان ـ دولت قدسی،
۳٫ ارتقای عقلانیت،
۴٫ بسط و کمال علم و معرفت،
۵٫ تکامل و ارتقای اخلاق،
۶٫ توسعه‌ی دیانت و معنویت،
۷٫ تحقق وحدت و صمیمیت ایمانی،
۸٫ زوال تبعیض و گسترش رفاه عمومی،
۹٫ تحقق آزادی،
۱۰٫ گسترش صلح جهانی،
۱۱٫ تأمین حقوق ادیان و اقلیت‌ها،
۱۲٫ تحقق عدالت فراگیر جهانی،
۱۳٫ ارتقای سطح علمی و معرفتی زنان،
۱۴٫ وفور نعمت و باروری و بازدهی منابع،
۱۵٫ ارتقای سطح معیشت و ریشه‌کن شدن فقر،
۱۶٫ گسترش امنیت،
۱۷٫ توسعه‌ی آبادنی،
۱۸٫ ارتقای صنعت و فناوری،
۱۹٫ صیانت و سلامت محیط زیست،
۲۰٫ تحقق رضایت جهان‌شمول.
این بیست شاخص را من از مجموعه‌ی‌ روایات عهد فرج استخراج کردم که اکثراً به نحوی نشان‌دهنده‌ی حالت و وضعیت فرهنگ در دوره‌ی فرج هم می‌تواند قلمداد شود.
با این اوصاف، مسئله‌ی آینده‌پژوهی فرهنگ از مسائل بسیار پراهمیت و دقیق و در عین حال دشوار فلسفه‌ی فرهنگ به حساب می‌آید، زیرا ما با آینده‌ای سروکار داریم که ندیده‌ایم و به آن دسترسی نداریم و به صورت استنتاجی و یا استنباطی باید به تبیین آن دست بزنیم. والسلام.

جلسه دهم ۵-۱۲-۸۹

دروس فلسفه‌ی اصـول(۱۰)

ایام ربیع و میلاد حضرت ختمی متربت(ص) و حضرت صادق(ع) را تبریک عرض می‌کنم. بحث درباب مبادی علم اصول بود، درباره‌ی خود مبادی و مبادی‌پژوهی و در اینجا چند مبحث را پی گرفتیم. مبحثی که جلسه‌ی پیش آغاز شد، تحت عنوان نسبت و مناسبات مبادی علوم (به ویژه اصول) با مسائل آن بود.
در اینجا ما چند نکته را باید توجه داشته باشیم:
اول این‌که مراد از نسبت و مناسبات مبادی و مسائل با یکدیگر چیست. ذیل این عنوان از چه چیزی می‌خواهیم بحث کنیم.
دوم این‌که ما وقتی از نسبت‌سنجی بین مقولات و مطالبی بحث می‌کنیم براساس تلقی و نظر مختار بحث را تعقیب می‌کنیم.
سوم این‌که با چه روش‌ یا روش‌هایی می‌توان نسبت و مناسبات عناصر رکنی علوم را علی‌الاطلاق و دانش اصول را علی‌الخصوص کشف کرد. چگونه می‌شود نسبت و مناسبات عناصر رکنی، ازجمله مبحث نسبت مبادی با مسائل را کشف کرد.
در خصوص اصل مسئله که مراد از نسبت و مناسبات مبادی با مسائل چیست، دو احتمال قابل طرح است:
۱٫ نسبت‌سنجی متعارفِ رایج، یعنی بحث از این‌که نسبت میان دو مقوله و از جمله مبادی و مسائل کدامیک از نسب اربعه است.
۲٫ هریک از نسب اربعه بین مبادی و مسائل برقرار باشد، آیا رابطه‌ی میان مبادی و مسائل عرضی و تعاملی است؟ این‌دو در عرض هم هستند و بر هم تأثیر و تأثر می‌گذارند، یا طولی و ترتبی است، یکی در طول دیگری است، یکی بر دیگری اثر می‌گذارد و آن دیگری از آن متأثر می‌شود.
درحقیقت می‌خواهیم اولاً به یک پرسش دارجِ ساده پاسخ بدهیم که نسبت میان این دو مقوله یعنی مبادی و مسائل کدامیک از این نسب اربعه است، آیا با هم تباین دارند؟ نسبتشان تساوی است؟ یا نسبت عام و خاص مطلق و یا احیاناً من‌وجه است؟
ظاهراً نسبت تباین است. این دو از جنس هم نیستند، مبادی با مسائل ماهیتاً دو نوع مطلب و مقوله هستند، پس نسبت تساوی بین آنها برقرار نیست. نسبت عام و خاص چه مطلق و چه من‌وجه هم در بین اینها برقرار نیست. این دو مقوله از دو جنس هستند و از دو قماش محتوا و مطلب هستند. اما اشاره کرده‌ایم که مبادی چند قسم هستند، پاره‌ای از مبادی را مبادی بعیده و پاره‌ای دیگر را وسیطه و برخی دیگر را قریبه می‌نامیم و بعد مبادی قریبه را به دو دسته‌ی ممتزجه و غیرممتزجه تقسیم می‌کنیم.
عرض شد که یک قسم از مبادی ممتزجه آنگونه هستند که از حیثی مسائل‌اند و از حیث دیگر مسائل‌اند. این نوع از مبادی البته با مسائل این نسبت را پیدا می‌کنند ولی با لحاظ حیث تفاوت مبادی قریبه‌ی ممتزجه، حیث تفاوت این نوع از مبادی با مسائل، به نحوی است که به تباین و تفاوت منتهی می‌شود و باز هم نمی‌توان گفت این‌نوع از مبادی که از حیثی مبادی‌اند و از حیثی مسائل، نسبت تساوی دارند، از آن جهت که یکی را مبادی می‌انگاریم و حیثی دیگر که همان را مسائل می‌دانیم، این دو حیث با یکدیگر متباین هستند. پس حتی در این نوع از مبادی هم نسبت تباین است.
اما این‌که رابطه‌ی میان مبادی و مسائل عرضی و تعاملی است یا طولی و ترتبی به اجمال عرض می‌کنیم و در جمع‌بندی به تفصیل توضیح می‌دهیم. در مجموع و اصالتاً نسبت بین مبادی و مسائل طولی و ترتبی است، مسائل بر مبادی مترتب‌اند ولیده و حصیده‌ی مبادی هستند، اما اجمالاً یک سلسله تعاملات هم‌عرض هم دارند، چنانکه مبادی و مسائل اگر بر حسب نظریه‌ای که مبادی را جزء علم می‌دانند یا مبادی ممتزجه را که ما عرض می‌کنیم، با هم بسنجیم ممکن است با هم تعاملی داشته باشند. به هر حال گرچه در ذات و نسبت ذاتی آنها، مسائل در طول مبادی قرار دارد، و مسائل بر مبادی مترتب است، اما وقتی مسئله تولید می‌شود و در یک علم مسئله‌ی جدیدی پیدا می‌شود و بر مسائل علمی افزوده می‌شود، موجب می‌شود که مبادی هم کماً افزایش پیدا کند و به لحاظ کیفی و نوع هم، نوع مبادی مورد نیاز آن مسائل هم در زمره‌ی مبادی آن علم قرار می‌گیرد. تا زمانی که مثلاً مسئله‌ی اجماع که یک مسئله‌ی اصولیه است وارد اصول شیعه نشده بوده، و جزئی از مسائل علم اصول نبوده، مبادی مربوط به توجیه و تبیین حجیت اجماع جزء مبادی علم اصول نبوده. زمانی که اجماع آمد جزء مسائل اصول ما و جزء ادله‌ی فقه ما قرار گرفت، قاعده‌ی لطف به عنوان مبدأ اجماع، براساس نظر شیخ(ره) شد جزء مبادی علم اصول، تا زمانی که اجماع به عنوان مسئله‌ی اصولیه وارد اصول نشده بود و پذیرفته نشده بود، ما نیاز نداشتیم که براساس قاعده‌ی لطف اجماع را توجیه کنیم. چرا اجماع حجت است؟ چون می‌گوییم که امام معصوم غایب(س) از باب قاعده‌ی لطف اجازه نمی‌دهد که همه‌ی علما و همه‌ی فقها به خطا بروند. تا اجماع آمد، این مطلب که قاعده‌ی لطف هست هم ضمیمه‌ی مبادی علم اصول شد و احیاناً ممکن است که ما مبادی را در یک معنای آن اگر یک مقدار فراگیر معنی کنیم، پاره‌ای از چیزها را مبادی یا مبانی یک علم بیانگاریم، آن مبانی یک سلسله مسائل را تولید کند. در این صورت ملاحظه می‌کنید که رابطه تعامل می‌شود (البته به یک معنا از تعامل). بنابراین اصل آن است که میان مبادی و مسائل، رابطه طولی و ترتبی است، اما فرض تصویر عرضی و تعاملی هم ممکن است.
نکته‌ی دوم، دعب ما در مباحثات این است که وقتی جایی از مقایسه‌ی بین دو مقوله، مسئله و یا عنصر از عناصر علم مطرح می‌کنیم، براساس دیدگاه خودمان بحث را طرح می‌کنیم. مثلاً فرض کنید تلقی از مبادی بین اصحاب خیلی متفاوت است. دیدید که هفت تلقی را ما از اهل فلسفه و اصحاب اصول مطرح و ارزیابی کردیم. ما براساس کدامیک از این هفت تلقی این مقایسه و مقارنه را انجام بدهیم؟ کما این‌که دیدیم که تلقی بین اصحاب اصول راجع به مسائل هم متنوع و متفاوت است. ما کدامیک از تلقی‌ها را مبنا قرار بدهیم برای مقارنه و مقایسه بین مبادی و مسائل؟ اگر یکی را برگزینیم بی‌آنکه مختار خود ما باشد ممکن است ترجیح بلامرجح پیش بیاید، چه دلیلی دارد از هفت تلقی اصحاب اصول راجع به مبادی یکی را با دیگری مقایسه کنیم؟
ثانیاً ما یا باید با فرض این‌که یکی از هفت تلقی را فقط به مثابه نمونه جلوی خود بگذاریم و بین مبادی و مسائل در آن تلقی مقایسه کنیم. این هم یک بحثی است، اما آیا اشکال ندارد که بین همه‌ی تلقی‌ها از مبادی و مسائل مقایسه کنیم؟ یعنی هر نوع تلقی را که مشترکاً در باب مبادی و مسائل، یک مکتب یا یک شخص از مبادی یک تلقی دارد و از مسائل تلقی دیگر، فرض کنیم که از مبادی هفت تلقی است، از مسائل هم هفت تلقی باشد، ما هفت تا تلقی را با هم مقایسه کنیم، اشکال اول این است که تفصیل لازم می‌آید و معطل می‌شویم. دوم اشکال ممکن است این باشد که گاهی در تلقی یک مکتب یا فرد یا مدرسه یا دوره از عناصر رکنی یک علم، انسجام وجود ندارد که لزوماً با هم خوانایی داشته باشند، بگویند این آقا راجع به مبادی این را می‌گوید، راجع به مسائل هم این را می‌گوید، راجع به غایت هم این را می‌گوید، راجع به قلمروی علم هم این را می‌گوید و اینها با هم یک نوع هماهنگی و هم‌سازی و همسانی دارند و یک نوع سازوارگی بین اینها وجود دارد، گاهی اینگونه نیست و در نتیجه ما ضامن این نیستیم که همه‌ی تلقی‌ را ولو ناساز باشند مقارنه و مقایسه کنیم و بگوییم چه نسبتی با یکدیگر پیدا می‌کنند. علاوه بر این‌که در این صورت هم باز تفصیل زیاد است. یا می‌خواهیم یک تلقی را با دیگر تلقی‌ها مقایسه کنیم، باز تفصیل لازم می‌آید، کم‌فایده هم هست. لاجرم اکتفا می‌کنیم به مقارنه‌ی تلقی مختار از دو مقوله و می‌گوییم براساس تلقی خودمان از مبانی با تلقی خودمان از مسائل چه نسبتی بین اینها برقرار است.
همیشه در مقام مقایسه یا به نحوی برآیندگیری که مثلاً مراد از مقوله این است و مراد از غایت آن و یا انواع غایت اینها هستند، نتیجه چه می‌شود؟ ما نتیجه را براساس نظر مختار خودمان بررسی می‌کنیم، منتظر نیستیم که نتیجه‌ی انواع تلقی‌ها را بازگو کنیم، هم برای پرهیز از اطاله‌ی کلام و هم این‌که ما ضامن بیان دیگران نیستیم که اگر برایندی به دست آمد دفاع کنیم. به همین جهت ما سعی می‌کنیم براساس تلقی خود هرجا بحث از مقارنه است، هرجا بحث از ثمره‌ی بحث است و نتایج به دست آمده است، نظر خود را ارائه کنیم.
مطلب سوم روش یا روش‌های اکتشاف است. چگونه می‌شود مبادی را اکتشاف کرد، مسائل را اکتشاف کرد که این خود در بخش مبادی و در بخش مسائل باید بیاید. اینجا با چه روش یا روش‌هایی را می‌شود نسبت مبادی و مسائل را اکتشاف کرد؟ با چه روشی می‌توان مناسبات مبادی و مسائل را کشف و تحلیل کرد؟
ما در اینجا گفته‌ایم که در هر علمی و در هر مسئله و مطلبی از هر علمی باید به روش‌شناسی توجه کرد. همین‌طور ادعا کنیم که چنین است و چنان نیست و بالعکس، کار علمی نیست، ما باید بگوییم که با چه روش و منطقی به این رأی رسیده‌ایم. به چه روشی می‌توان به این رأی رسید؟ با چه روشی می‌توان یک رأی را بر رأی دیگر ترجیح داد؟ چگونه می‌توان نسبت بین مبادی و مسائل را کشف کرد؟ چه سان می‌توان مناسبات مبادی با مسائل را تشخیص داد یا تعیین کرد؟
اینجا عجالتاً دو روش را پیشنهاد می‌کنیم:
۱٫ تصریحات ارباب علوم، می‌خواهید بگویید که نسبت بین مبادی علم حقوق با مسائل آن چیست، یا مطلقاً مبادی علوم با مسائل آنها. یک راه آن این است که به تصریحات ارباب علوم و علم خاص مراجعه کنیم و ببینیم خودشان چه می‌گویند. بگوییم از نظر شما نسبت بین مبادی با مسائل چیست؟ و چه مناسباتی بین اینها برقرار است؟ تعامل می‌کنند؟ یا ترتب یک‌سویه و طولی است و نه عرضی؟ طبعاً ما باید کلمات ارباب یک علم را استقراء کنیم و ببینیم آنها راجع به نسبت و مناسبات بین مبادی و مسائل چه گفته‌اند.
۲٫ تعریف تفصیلی از مبادی و مسائل ارائه کنیم و معیار مبدأانگاری و معیار برای مسئله‌انگاری را مشخص کنیم، چرا یک مطلب را می‌گوییم مبدأ‌ است و چرا مطلب دیگر را می‌گوییم مسئله است؟ ملاک و مناط چیست؟ و مختصات و مؤلفه‌های هرکدام از مبادی و مسائل را هم تبیین کنیم، بگوییم ویژگی‌های مبادی اینها است، ویژگی‌های مسائل هم اینهاست. پس از این، اینها را با هم مقایسه کنیم. وقتی مقایسه کنیم معلوم می‌شود که چه نسبتی با هم دارند. وقتی اینها را با هم موازنه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اینها چه مناسباتی با هم دارند و چه روابطی با هم دارند و چه تأثیر و تأثری بر هم دارند. به این ترتیب به کشف نسبت بین مبادی و مسائل دست پیدا کنیم و به تشخیص مناسباتی که بین مبادی و مسائل است برسیم.
پس ما علی‌الحساب دو روش را برای تشریح و تبیین نسبت و مناسبات مبادی با مسائل پیشنهاد می‌کنیم: ۱٫ تصریحات ارباب علم اصول، ۲٫ ارائه‌ی تعریف تفصیلی از مبادی و از مسائل و تعیین مناط مبدأ بودن و مسئله بودن و تبیین مختصات و مؤلفه‌های مبادی و مسائل به صورت جداگانه و اینها را در یک فهرست دو ستون کردن و مقایسه کردن. با این شیوه می‌توانیم به نسبت بین این دو مقوله دست پیدا کنیم و مناسبات و روابطی که با هم دارند.
این بحثی که تا اینجا در این جلسه بحث شد جا داشت که در جلسه‌ی پیش عرض می‌کردیم و بعد منتقل می‌شدیم به آنچه که بیان شد که در تنظیم متنی که خدمتتان می‌دهیم این ترتیب را درست می‌کنیم.
جلسه‌ی پیش عبارات اصحاب اصول را درخصوص مناط اصولیت مسئله بیان کردیم و دوازده عبارت و تعبیری که به نحوی به دست ما ملاک می‌داد که چه را مسئله می‌دانند. اجازه بدهید که ما بحث را کامل کنیم به این ترتیب که در روش اول رجوع به تصریحات اصحاب اصول بود درباره‌ی نسبت و مناسبات مبادی و مسائل، و اینجا طبعاً باید ما ببینیم خود اصحاب اصول راجع به این مطلب چه گفته‌اند، بعد از آن روش دوم را که ارائه‌ی تعاریف مبادی و مسائل و مؤلفه‌ها و مختصات هریک و سپس مقایسه‌ی آن دو با هم بود آنجا هم به تفکیک اول تعاریف مبادی را بگوییم، بعد ملاک مبدأ بودن را و بعد تعاریف مسائل را بگوییم، بعد ملاک مسئله بودن را و خودبه‌خود مختصات هر دو دربیاید، بعد مقایسه کنیم که این دو چه نسبتی با هم دارند و چه تعاملی و احیاناً مناسباتی بین اینها برقرار است.
درخصوص نسبت و تصحیحات اصحاب، آنچه را که اصحاب اصول آورده‌اند که البته غالباً هم‌سانی دارد با بیان اصحاب فلسفه و منطق که با مسئله‌ی مبادی کاملاً مرتبط است و به نحوی می‌توان گفت که نفس مبادی‌پژوهی علی‌الاطلاق یک مسئله‌ی فلسفه‌ی علمی است یا منطقی است. بیان ارباب دیگر علوم ازجمله اصولیون با بیان فلاسفه و منطقیون کاملاً سازگاری دارد و ریشه در کلمات فلاسفه و ارباب منطق دارد.
عباراتی که آمده این‌گونه تعابیر است که مثلاً تعبیری داریم که می‌گوید «توقف المسائل»، «یتوقف علیه المسائل»، نسبت را خودبه‌خود می‌گوید، به نحوی می‌گوید که مسئله بر مبدأ متوقف است و رابطه هم طولی است، مسئله مولود مبدأ است. یا گاهی تعابیر واضح‌تر است «توقف التصدیق بالمسائل»، یتوقف بر مبادی تصدیق مسائل. توقف بر تصدیق و اثبات که البته ملاحظه می‌کنید ناظر به مبادی تصدیقیه داریم می‌گوییم، چون در مبادی تصوریه چندان محل بحث و نزاع نیست. این‌که آیا این توقف علی‌الاطلاق است، یعنی هر درجه از توقف و تا هر جا که مسئله توقف دارد؟ ولو ابعد المبادی، مبادی بعیده‌ی بعیده، آنها هم جزء مبادی‌اند؟ در بررسی ملاحظه کردیم که برخی مطلق تعبیر کرده بودند و هم گذشتگان و هم ما اشکال می‌کردیم که این‌که شما می‌گویید: «ما یتوقف علیه المسائل» تا کجا؟‌ فلسفه‌ی محض هم نهایتاً متوقفٌ‌به است. واقعاً مسائل همه‌ی علوم بر مباحث فلسفه‌ی محض متوقف است ولی با وسائط عدیده. بعضی این‌جور مطلق تعبیر کرده‌اند، درحالی‌که خود ما گفتیم توقف باید بلاواسطه یا قلیل‌الواسطه باشد. مبانی قریبه، مبادی هستند. هر مبنایی مبدأ‌ نیست و گفتیم مبدأ باید صدق و صحت اطلاق داشته باشد، مبدأ آن است که مبدأ‌ عزیمت قلمداد شود و مسئله از آن بجوشد، نه این‌که با یک وسائط و وسائلی مثل این‌که می‌گوییم همگی بنی‌آدم هستیم، درست است همه بنی‌آدم هستیم ولی در شناسنامه ما ننوشته که جد ما حضرت آدم است و این‌که بگوییم ما هم از نسل آدم هستیم، حرفی است و برای مباحث تکوینی و جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی خوب است ولی در مسئله‌ی تبارشناسی و هویت‌شناسی و مردم‌شناسی تأثیری ندارد و از همین جنس مطلب است. لهذا این‌که آیا توقف بلاواسطه یا قلیل‌الواسطه باشد، نکته‌ی خیلی مهمی است.
بعضی گفته‌اند که مبادی، قضایای تشکیل‌دهنده‌ی قیاسات علم‌اند، پس به این ترتیب مبادی اجزاء قیاسات علم می‌شوند. گفته بودند: «القضایا التی تتألف منها قیاسات العلم» مبادی تصدیقیه آن قضایایی هستند که قیاسات یک علم از آنها تألیف شده است، پس مبادی می‌شوند اجزاء قیاسات، پس قیاسات می‌شوند کل، مبادی می‌شوند اجزاء. مرحوم صاحب هدایه، شارح طهرانی نکته‌ی خوبی را گفته بودند که ما توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم آیا مبادی جزء علم هست یا نیست، باید بگوییم کدام مبادی، اگر شما بگویید مطلق مبادی، حتی مبادی بعیده، نه؛ اینها جزء علم نیستند. ایشان این تعبیر را نفرموده بود بعیده و وسیطه و قریبه ولی ما این‌جور می‌گوییم. بله یک وقت می‌گویید آن قضایایی که تتألف منها قیاسات العلم جزء علم است، ایشان گفتند این نوع از مبادی و مبادی به این معنا جزء علم هستند و البته ما بر این فرمایش ایشان اشکال کردیم، ولی به هر حال ایشان فرموده بودند و بعد تذکر داده بودند که مبادی بدین معنا جزء علم است ولذا: «قوبل بالموضوع و المسائل» ولذا موازی و برابر با موضوع و مسائل نشسته است، گفته‌‌اند که علم مرکب است و یا اجزاء علم عبارت است از مبادی، موضوع و مسائل، معلوم می‌شود که این معنا از مبادی معنای خاصی است که می‌تواند در کنار موضوع و مسائل قرار گیرد و موضوع و مسائل در کنار مبادی دو جزء دیگر علوم‌اند که عرض کردیم از جمله اشکالاتی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که این نشد موازنه و مقابله، شما می‌گویید مبادی به این معنا یعنی مبادی به عنوان قضایای تشکیل‌دهنده‌ی مسائل جزء علم است، شما بفرمایید مسائل چیست؟ حالا اگر کسی بگوید قیاسات مسائل علم‌اند، مبادی جزء مسائل می‌شود و نه جزء خود علم. در هرحال از عبارت مرحوم صاحب هدایه هم یک چنین نسبتی را می‌توان برداشت کرد.
صاحب هدایه نقل کرده بود از ابن‌حاجب که ایشان گفته‌اند «ما یُبتَدأ بهِ قبلَ الشّروع فی المقصود مِن الفنِّ»، این هم یک تعبیری است و احیاناً در ضمن تلویحی است به یک نوع نسبت، چون به فرض اگر قبل از این‌که وارد خود دانش و فن بشویم، از یک سلسله مباحث به مثابه مقدمه بحث می‌کنیم، و بدین‌معنا مبادی می‌شود مقدمه‌ی علم و مقدمه‌ی کل علم. به فرض هم که پاره‌ای از مبادی اختصاص پیدا کند به بعضی از مسائل یک علم.
مرحوم آقای بروجردی (ره) مسائل را گفته‌ بودند: «التی لا یمکن ایقائها موضوعاً لهذا المحمول» که گفته بودند محمول اصول حجت است و هر آنچه را که نتواند موضوع بر آن حجت قرار گیرد، مسئله نیست، مبدأ است. درنتیجه مثلاً مسئله‌ی وضع را طبق مثال ایشان نمی‌توانید موضوع حجت بگذارید، در اصول چنین چیزی بحث نمی‌شود. اما «الخبر الواحد الثقه حجه» می‌شود. اگر توانست موضوع قضایای علم اصول که محمول آن حجت است از نظر آقای بروجردی قرار بگیرد مسئله می‌شود. اما اگر نتوانست موضوع مسائل که محمول مسائل آن حجت است قرار بگیرد، و نتوانست موضوع برای حجت قرار گیرد، آنجا مبدأ‌ می‌شود.
بعضی تعابیر دیگر هم هست. در مجموع این تعابیر را از بزرگانمان و اصحاب اصول در اختیار داریم که در بعضی از این تعابیر تصریح شده است به نوع نسبتی که مبدأ با مسئله دارد و خودبه‌خود مناسبات هم در ضمن آن هست که در جمع‌بندی عرض می‌کنیم ولی ما از باب این‌که تجهیز ذهنی شده باشد اینها را عرض کردیم و بنا نیست خیلی روی تلقی‌های دیگران بایستیم. در آخر روی تلقی خودمان توقف خواهیم کرد که اجمالاً عبارت بود از آن دسته از مبانی که مبانی قریبه قلمداد شوند یا وسیطه‌ی قابل تحلیل به قریبه که حقاً می‌توان آنها را مبدأ عزیمت به مسئله قلمداد کرد و مسئله بلاواسطه مولود و ولیده و حصیله‌ی آنهاست. در این صورت نسبت، نسبتی خاص خواهد شد که توضیح خواهیم داد.
راجع به تعاریف مبادی هم گفتیم روش دوم هم بحث وجوب تعاریف است که ما از تعاریف مطلب را به دست می‌آوریم که خیلی با آنچه فی‌الجمله تصحیحات قلمداد می‌شود نزدیک می‌شویم ولذا بعضی از این تعابیر که در بالا عرض کردیم، بسا باید بیاید در بخش دوم، یعنی ما فقط اکتفا کنیم به آن دسته از تعابیری از اصحاب که صریحاً می‌گویند نسبت، توقف، تصحیح یا جزئیت، قضایا جزء قیاسات است و اینها را بگوییم تصحیح به نسبت است یا مناسبات است. واقع این است که ما ضمنی می‌گوییم می‌شود از تعبیر چیزی اصطیاد و یا استنباط کرد، اینها را هم بیاوریم در مطلب تعاریف که ما از تعاریف چه به دست می‌آوریم.
ما گفتیم هفت تلقی از تعبیر از مبادی گفته شده که قبلاً بحث کردیم که فرض کنید فارابی این تعبیر را داشت که «المقدمات بینه فی نفسها المعهوده علی سبیل الوضع» و یا تفتازانی گفته بود: «و مقدمات بینه أو معهوده یبتنی علیها قیاسات العلم» که مقدمات بینه و نه غیربینه است. یا مقدماتی که ما به مثابه مبانی اخذ کردیم و بعضی تعبیر می‌کنند که صورت وضعی و قراردادی دارد که قیاسات علم بر آن مبتنی است. تعبیر مرحوم حاجی سبزواری بود که: «و تصدیقیه هی القضایا المؤلفه منها الأقیسه» که قیاسات از آنها ترکیب می‌شوند. و دیگر تعابیر که تکرار نمی‌کنیم.
در آنچه که ما به عنوان مختار عرض کرده بودیم، گفتیم که می‌شود مبادی اینجور تعریف کرد: «المبادی ما یتکون بها العلم» علم به مبادی تکون پیدا می‌کند. مبادی را آن عناصری می‌دانیم که علم را پدید می‌آورند: «و یبتنی علیها هو و امهات مسائله بلاواسطه» دوم مطلب که مبتنی است بر مبادی، علم، پاره‌ای از مبادی را ما فراعلمی می‌دانیم و مبادی علم می‌دانیم و نه مبادی مسائل علم و امهات مسائل آن. دسته‌ی دوم، مبادی فراعلمی و مبادی فرامسئله‌ای که امهات مسائل مبتنی بر آن هستند. قید دیگر: «بلاواسطه» به وسائط متعدده که مبادی بعیده و مبانی بعیده می‌شوند مبادی اطلاق نمی‌کنیم. این ابتناء تصوراً و تصدیقاً است. «المبادی ما یتکون بها العلم و یبتنی علیها هو و امهات مسائله بالواسطه تصوراً و تصدیقاً» این تعبیر ما از مبادی شد که تفاوت‌هایی با تعاریف اصحاب دارد. ما مشخصاً مبادی علم را بما هو کنسق معرفی منسجم، جزء مبادی علم انگاشتیم که غیرمشهور است، بعضی، بعضی از مسائل را که این خصلت را دارند جزء مبادی دانسته‌‌اند، مثل مرحوم آخوند که موضوع را جزء مبادی علم اصول انگاشته بودند و ابتنای و تکون علم بر مبادی را طرح کردیم و در عین حال هم امهات مسائل را دیگران هم گفته‌اند، بلاواسطه را تصریح کردیم که کس دیگری تصرح نکرده است. «و هی تنقسم الا مباحث تحت حکم العلم بما هو کنسق معرفی منسجم»، این یک دسته است که گفتیم مبادی فراعلمی، که خود این تقسیم می‌شود: «و هی ایضاً تنقسم الی مبادی التکون و التنسق و الی مبادی التصور و التصدیق» که پاره‌ای از مبادی، مبادی تکون علم‌‌اند و پاره‌ای از مبادی، مبادی تصور و تصدیق مسائل علم‌اند. بنابراین یک دسته می‌شود مباحث ترتبط بالعلم بما هو علم کنسق معرفی منسجم.
دسته‌ی دوم و الی مباحث ترتبط بمسائله بما هی مسئله خاصه. از آن جهت که مسئله است مبدأ می‌شود، دسته‌ی اول از آن جهت که علم بما هو علم می‌شود مبدأ آن. «و کل واحد منهما تنقسم الی التصوریه و التصدیقه و ایضاً الی اقسام الاخری» که این خلاصه‌ی تعریف ما بود که فارسی آن هم می‌شود: «مبادی هر علمی عبارتند از همه‌ی تصورات و تصدیقاتی که علم بدان‌ها تکون می‌یابد و تصور و تصدیق علم و امهات مسائل آن بلاواسطه متوقف بر آنهاست، اعم از مبادی مختصه و مشترکه، بعضی از مبادی مشترک بین دو علم و چند مسئله هستند، بعضی خاص هستند، هر دو را ما جزء مبادی می‌دانیم و اعم از مبادی مبعوث عنها فی العلم المتوقف علیها، بعضی گفته‌اند فقط مبادیی که مبعوث عنها هستند، مبادی‌اند، در همان علم که مطرح می‌شود مبادی می‌شوند، بعضی مسائلی که قبلاً در علم دیگری مطرح شده باشند جزء مبادی قلمداد نمی‌کردند ولی ما اعم می‌دانیم. و اعم از مبادی مبعوث عنها فی العلم متوقف علیها و غیرمبعوث عنها و نیز اعم از ممتزجه و غیرممتزجه، نیز اعم از مبادی بینه و غیربینه و همچنین اعم از مبادی مستقبله و دیرین و مستجده و نویین. ما به این دلیل همه‌ی انواع احتمالات را می‌آوریم چون قائل دارد، یکی می‌گوید مبانی بینه، مبادی‌ایند. یکی دیگر می‌گوید مبانی ذاتاً غیربینه، مبادی‌اند. بعضی می‌گویند مبانی مسائل مبادی‌‌اند و نه علم، بعضی دیگر می‌گویند مبانی مختصه، نه مشترک، بعضی می‌گویند مبانی مبعوث عنها فعل متوقف علیها و نه غیرمبعوث عنها. ممکن است کسی ممتزجه و غیرممتزجه را تفکیک قائل شود، البته چون این روش رایج نبوده شاید قائل نداشته باشد مگر فرمایش صاحب شرح معالم را حمل بر تفکیک پیشنهادی بکنیم. و نیز مبادی مستقدمه و تقلیدیه و سنتی و دیرین و مبادی مستجده، نویافته و نوظهور و نویین.
ممکن است کسی بگوید شما چه می‌گویید هزار سال است اصولیون ما گفته‌اند مبادی اصول دو قسم است، تصوری و تصدیقی، یا بعضی گفته‌اند چهار قسم است، لغویه و منطقیه و کلامیه و عقلیه. شما آمدید می‌گویید بیست‌وسه قسم است و در فلسفه‌ی اصول فهرست کرده‌اید. کس دیگری بگوید مبادی همانی است که از قدیم می‌گفتند، ما می‌گوییم نه‌خیر، چه کسی گفته است که باید مقید به آنچه گفته شده و رایج بوده بمانیم؟ اولاً بسیاری از مبادی به علوم مختلف تجزیه شده است و سنخ‌ها و گونه‌های مجزایی پیدا کرده. اصلاً مبادی منطقیه با مبادی معرفت‌شناختی الان یکی نیست. هرچند در گذشته مبادی معرفت‌شناختی جزء مبادی منطقیه می‌آمده است. مبادی کلامیه را می‌توان از مبادی عقلیه جدا کرد، بعضی این و را با هم ادغام کرده‌اند. ما ممکن است مبادی جدیدی را مطرح کنیم و با مطرح کردن مبادی جدید اصول توسعه پیدا کند. ولذا ما مبادی را فقط پسینی نبینیم، پیشینی هم ببینیم، ما می‌گوییم اینها را هم مبادی قرار می‌دهیم و براساس این مبادی هم یک سلسله مسائل تولید می‌کنیم و علم اصول را توسعه می‌دهیم. لهذا ما در تعریف می‌گوییم اعم از همه اینها، هشت نوع زوج را داریم که همه را مبادی می‌گوییم، هرچند که این توسعه در تلقی از مبادی منجر بشود به تحول در مبادی به این معنا که مبادی از مبادی علم بودن به فلسفه‌ی علم شدن تحلیل بیابد، که این اشکالی ندارد.
درخصوص ملاکات مسائل حدود دوازده تعبیر و ملاک را عرض کردیم که در جلسه گذشته گفته شد. در مجموع اگر بخواهیم خلاصه‌ی‌ ملاکات و مناطات را هم بگوییم. در آراء در حدی که من استقراء کردم به شش نوع با مسئله‌ی ملاک مسئله بودن برخورد شده است.
«منهم من لم یتعرض الی المسئله اصلاً کالمتقدمین من الاصول»، مسئله‌ی مناط مسئله، راجع به مناط مسئله‌ی اصولیه بعضی از اصولیون قدیم وارد نشده‌اند.
«و منهم من لم یتخذ موقفاً» مطرح کردند که ملاک می‌تواند این باشد، ولی اعلام موضع نفرمودند، مثل میرزای نایینی، گفته‌اند که ملاک اصولیت این است که محمول واقع شود، محمول بلاشک یا بالشک، بیان فرموده‌اند و رد شده‌اند و موضعی نگرفته‌اند.
«و منهم من قال بکونها هی المحمولات بنحو لا بشرط» گفتند مسائل محمولات قضایا هستند، و قیاسات قضایا علم‌اند من دو لحاظ نسبتها الی المحمولات، یعنی خود محمولات بما هی محمولات. این را صاحب هدایه از محقق دوانی در حاشیه‌ی مطالع نقل کرده است.
«و منهم من قال لکونه هی المحمولات بنحو بشرط الشیء من حیث نسبتها بالموضوعات» با فرض در نظر داشتن نسبت محمول به موضوع، که شارح طهرانی در هدایه را همین را فرموده، فاضل تهرانی در فصول همین را فرموده، شارح تبریزی در اوثق الوسائل همین را فرموده است.
چهارم، ممکن است بگوییم مسائل عبارت است از: «نسبه بین الموضوعات قضایای العلم بمقولاتها» گفتند خود نسبت مسئله است.
بعضی گفته‌اند: «و منهم من قال لکونها نفس القضایا» اصلاً خود قضایا مسئله‌اند، فارغ از بحث درباره‌ی آنها. نظر محقق خراسانی همین است، محقق عراقی آقا ضیاء، همین نظر را دارند.
شش رأی یا شش نوع برخورد با این مقوله است. ما در مقام سه احتمال را دادیم و به عبارتی می‌گوییم هر سه را هم می‌توان پذیرفت:
۱٫ «و یمکن ان یقال هی عباره عن نفس النص القضایا العلوم بعد الاثبات» که بگوییم قضیه وقتی اثبات شد آن قضیه مسئله‌ی اصول است. این‌که با چه دلایلی و مبانی و فرایندی رسیدیم، اثبات کردیم «الخبر الواحد حجه» کاری نداریم، این جمله‌ی «الخبر الواحد حجه»‌ می‌شود مسئله‌ی اصولیه، این برایند و نتیجه و قضیه‌ای که تولید می‌کنیم، «بعد الاثبات» یعنی نتایج حاصله از ابحاث هر علمی. این زمانی است که ما علم تولیدشده داریم بعد می‌خواهیم احکام و قضایای آن علم را بشماریم و می‌گوییم مسائل علم اینها هستند. یک نگاه پسینی است. پس از تحقق علم ما فهرست قواعد و قضایا یک علم را مطرح کنیم و بگوییم اینها مسائل علم‌اند. به یک معنا اطلاق مسئله به اینها اشکالی ندارد، ما فهرست نتایج مباحث را که در قالب قضایا یا قیاساتی شکل گرفته‌اند بگوییم فهرست مسائل آن علم است. این تلقی قائل داشته و مرحوم آخوند هم همین را می‌گفتند.
«و یمکن ان یقال هی عباره عن قیاسات المرکبه عن القضایا» قبلی قضایا بود، یک وقت ممکن است بگوییم مجموعه‌ی قیاسات که از چند قضیه ترکیب شده است مسئله‌ی هر علم است.
«أی المطالب التی بحث عنها فیه» مجموعه‌ی مطالبی چه راجع به مقدمه و قضایای قیاس و چه راجع به خود قیاس مسئله علم است.
«فالعباره الأخری هی عباره عن القضایا او القیاسات التی تتشکل و تتنسق عنها العلم» این هم نگاه پسینی است، یعنی باز هم داریم می‌گوییم و موجود است چه در آن بحث شده؟ اینها همه مسئله‌اند. به نتیجه محدود نکنیم. فقط برایند و نتیجه اولی بود. دومی ما مجموعه‌ی مباحثی که پیرامون آن تولید شده است، خود آن بحث‌ها هم جزء مسائل علم است.
سوم: «و یمکن ان یقال هی عباره عمّا یسئل عنها و یطلب جوابها فیه» مسئله یعنی چه؟ به همان معنایی که امروزه رایج است، می‌گویند مسئله تحقیق شما چیست؟ مسئله‌ی تحقیق آن مطلبی است که ما از او می‌پرسیم و بناست در تحقیق و علم به پاسخ آن دست پیدا کنیم. این هم یک معنا از مسئله است. این پیشینی است. اگر فرض کنیم که علمی نیست، ما یک مشت مسئله داریم، می‌خواهیم پاسخ آن مسائل را پیدا کنیم، همین‌قدر که وارد می‌شویم، بحث می‌کنیم تا پاسخ این مسائل را پیدا کنیم علم تکوین پیدا می‌کند و علمی به وجود می‌آید. همیشه اینگونه بوده است. انسان مشکلاتی راجع به بیماری و بهداشت و سلامت و اینها داشته، اهل نظری تحلیل کرده‌اند، آسیب‌شناسی کرده‌اند، علامت‌شناسی کرده‌اند، درمان‌شناسی کردند، داروشناسی کردند و یک‌مرتبه یک چیزی به نام علم طب تولید شد. یعنی پرسش‌هایی است که ما پاسخ آنها را مطالبه می‌کنیم، آنگاه که این پرسش‌ها مطرح شوند و پاسخ مطالبه شود علم تولید می‌شود، پس این پرسش‌ها در علم مسئله‌های ما هستند و این هم یک معنا از مسئله است. این نگاه پیشینی و پیش از علم است.
بنابراین ما دو منظر و نگاه و نگرش داریم و سه معنا. «و هناک منظاران» دو منظر و منظار داریم، یک رویکرد پیشینی و یک رویکرد پسینی. دوم: «و مصطلحان» دو اصطلاح هم داریم، یا بلکه بگوییم مصطلاحات ثلاثه. دو اصطلاح داریم، یک اصطلاح در مسئله‌ی علم‌شناسی که به نحو پیشینی با آن درخصوص مسئله طرح می‌کنیم، یک بار به صورت پسینی. خودبه‌خود تلقی و تعبیر از مسئله فرق می‌کند، یا هر سه را احیاناً عنوان کنیم. به نظر می‌رسد که یا باید حسب‌المورد بگوییم مسئله چیست، شما می‌گویید مسئله‌ی علم چیست، باید بگویم مراد شما چگونه تلقی از مسئله است. از من سئوال پیشینی می‌کنید یا پسینی. مراد شما از مسئله یعنی تولیدات آن علم و قضایای حاصل از بحث در آن علم؟ یا مباحث، آنچه در علم در حین بحث است مطرح می‌شود و بحث و فحص می‌شود. ولذا اگر علی‌الطلاق سئوال کنیم که مسئله علم چیست، من درمی‌مانم که چه جوابی به شما بدهم، چون حسب‌المورد می‌توانم بگویم چیست. درواقع به صورت ضمنی می‌توانیم این اشکال را بگیریم که این‌که می‌گوییم مسئله علم چیست و یک‌مرتبه یک جواب می‌دهیم، یک اشکال روش‌شناختی دارد. ما وقتی پرسش می‌کنیم دقیقاً باید بگوییم از چه نوعی و از چه منظری داریم سئوال را مطرح می‌کنیم که من بتوانم بگویم پاسخ شما چیست. لهذا تنها نمی‌توان به یک عبارت اکتفا کرد و گفت مسئله علم این است، باید بگوییم که مراد شما از پرسش و جایگاه شما در پرسش کدام است؟ پیشینی می‌پرسید یا پسینی؟


معمولاً وقتی مسئله مطرح می‌شود توأم با دغدغه هست، درست است ما در تعبیر ساده می‌گوییم هنوز مسئله نشده است، مسئله‌ی من یا مسئله‌ی ما ایرانیان نیست، یعنی این‌که دغدغه‌ی ما نیست. درواقع خصلت مسئله همین دغدغه‌مندی است و اصلاً پرسش است که علم را تولید می‌کند و یا به قول مولوی پرسش هم خودش از علم برمی‌خیزد،‌ هم پرسش و هم جواب از علم برمی‌خیزد. یعنی یک قضیه بی‌آنکه جوهر دغدغه‌مندانه‌ای داشته باشد مسئله نمی‌شود، ما هر جمله‌ای را بنویسم نمی‌گوییم مسئله است، حتماً این نکته‌ای را که می‌فرمایید خصلت مسئله است. مسئله را به دو قسم تقسیم نمی‌کنیم بگوییم یکی بی‌دغدغه و بی‌پرسش و اینها مطرح می‌شود، و یک قضیه نوشته می‌شود و بگوییم این مسئله شده، خیر؛ آنگاه مسئله است (به معنای سوم) که توأم با دغدغه مطرح می‌شود. واقعاً پرسش و استفهام و استیضاح است و توضیح می‌خواهد و طلب فهم می‌کند.
این نکته‌ای که شما می‌فرمایید در چارچوب نظریه تناسق قابل تبیین است، ما می‌گوییم مجموعه‌ی عناصر رکنی یک علم باید با هم یک تناسقی و تناسبی و ترابط و تعاملی داشته باشند، طبعاً مسائل انواع علوم با لحاظ سرشت و صفات هریک با دیگری فرق می‌کند، هر مطلبی مسئله‌ی همه‌ی علوم یا هر علمی نیست و هر علمی هر مسئله‌‌ای تولید نمی‌کند یا پاسخی را ارائه نمی‌کند. طبعاً همین‌طور است یعنی تناسب بین همه‌ی عناصر هر علمی با دیگری هست. والسلام.

شاخص‏هاى توسعه و تکامل حیات انسان در عصر فَرَج

 ۱٫ افول دولت باطل،

على‏بن محمد عن على‏بن‏العباس عن‏الحسن‏بن عبدالرحمن عن عاصم‏بن حمید عن أبى حمزه عن أبى جعفرع وَ فى قولهٍ عزّوجلّ«وَ قُلْ جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ» قال: اذا قامَ الْقائِمُ(ع) ذَهَبَتْ دَولهُ الباطِلِ، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۶۲ ح ۶۲٫

 

۲٫ استقرار «جهان ـ دولت» قدسى،

محمدبن‏العباس، عن محمدبن‏الحسین بن حمید عن جعفربن عبدالله، عن کثیربن عیاش عن ابى الجارود، عن ابى جعفرع فى قوله عزوجل: «الّـذینَ اِن مکّنّاهُمْ فى الأَرضِ أَقامُواالصَّلاهَ» قال(ع): هذِهِ لِآلِ محمدالمهدى واصحابه یُمَلّکُهُمُ اللّهُ مَشارِقَ الأرْضِ وَ مَغْارِبَها، وَ یُظهِر الدّینَ وَ یُمیتُ اللّهُ ـ عزّوجلّ ـ بِهِ وَ اَصحابِهِ الْبِدَعَ الباطِلَ کَما اَماتَ السّفهَه الحقَّ، حَتّى لا یُرى اَثَرٌمِنَ الظُّلمِ وَ یَأمُرُون بالمعروفِ وَ یَنْهونَ عَنِ‏المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقبهُ الأمورِ (بحار الانوار، ج ۲۴، صص ۱۶۶ـ۱۶۵)

ـ …. وَ تُشْرِقُ الارْضَ بِنورِ رَبِّها وَ یَبْلُغُ سُلْطانُه الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ (مصباح‏الزائر، ص ۲۱۷ و ۲۱۹؛ و احقاق الحق، ج ۱۳، ص ۷۰؛ و بحار الانوار، ج ۵۲، ص۲۱۹؛ و ج ۲۴، ص ۱۶۵؛ و تاویل‏الآیات، ج ۱، ص ۳۴۳).

۳٫ ارتقاى عقلانیت،

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحّمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَّمدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثنى الْحَنَّاطِ عَنْ قُتَیْبَهَ الأعْشَى عَنِ ابْنِ اَبى یَعْفُورٍ عَنْ مَوْلَى لِبَنِى شَیْبَانَ عَنْ أبِى جَعْفَرٍع قَالَ: اِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ الله یَدَهُ عَلَى رُئوُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولُهُم وَ کَمَلَتْ بِهِ اَحْلامُهُمْ (اصول کافى، ج ۱، ص ۲۵، ح ۲۱)

۴٫ بسط و کمال علم و معرفت،

موسى‏بن عمر عن‏ابن محبوب عن صالح‏بن حمزه عن أبان عن أبى عبداللهع قال: اَلعلمُ سَبْعهُ و عِشرونَ حَرْفاً فَجَمیعُ ما جَاءَ تْ بِهِ الرُّسُلُ حَرفْان فَلَم یَعْرِفِ الناسُّ حتّى الْیومِ غَیرَ الْحَرفَینْ فإذا قامَ قائُمنا أَخْرَجَ الخمسهَ العشرین حَرفاً فَبَثَّها فِى‏النّاسِ وَ ضَمَّ إلیها الحَرْفَینْ حَتّى یبثّها سبعه و عشرین حَرفَا. بحار الانوار، ج ۵۲، ۳۳۷، ح ۷۳٫

۵٫ تکامل و ارتقاى اخلاق،

عن محمدبن‏عیسى عن صفوان عن المثنى عن أبى خالد الکابلى عن أبى جعفرع قال: اذا قام قأیمُنا وَضَعَ یَدَه على رُئُوسِ العبادِ فَجَمَعَ بِهِ عقولَهم وَ أَکْمَلَ بِهِ أَخلاقَهُم؛ (بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۹۲).

۶٫ توسعه‏ى دیانت و معنویت،

بحار الانوار، ج ۵۲، صص ۳۷ و ۳۲ حدیث مفصلى است و ص ۱۹۲؛ و تأویل الآیات، ج ۱، ص ۳۴۳

۷٫ تحقق وحدت و صمیمیت ایمانى،

اِذا قامَ الْقائِمُ جائتِ المُزامِلَهُ وَ یَأتى الرَّجُلُ اِلى کیسِ اَخیهِ فَیَأخُذُ حاجَتَهُ لا یَمْنَعُهُ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۷۲

۸٫ زوال تبعیض و گسترش رفاه عمومى،

عن ابى سعید الخدرى، قال: قال رسول الله ص: اُبَشِّرُکُم بِالمَهدى یُبْعَثُ فى اُمّتى عَلَى اِختلافٍ مِنَ الناسِ وَ زَلازِل فَیَمْلأُ الارضَ عدلاً و قسطاً کَما مُلِیَتْ ظلماً وَ جَوْراً یَرْضى عَنْهُ ساکنُ السّماءِ و ساکنُ الارضِ یقسم المالَ صِحاحاً،فَقال: لَهُ رَجُلٌ وَ ما صِحاحاً؟ قال: السّوّیُه بَیْنَ النّاسِ (بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۸، ح ۳۷ و صص ۸۱ ـ ۸۷؛ ج ۵۲، ص ۳۳۹ و ۳۹۰؛ مکیال المکارم، ج ۱، ص ۱۰۱ و ۲۷۳؛ و عقدالدار، ص ۴۰ و ۱۴۵)

۹٫ تحقق آزادى،

جماعه عن البزوفرى عن أحمد بن ادریس عن ابن قتیبه عن الفضل عن نصر بن مزاحم عن أبى لهیعه عن أبى قبیل عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ص: فى حَدیث طَویلٍ … فَعِتْدَ ذلک خُروجُ الْمَهدى وَ هُو رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ هذا (و أشار بیده الى على بن أبى‏طالب ع) بِهِ یَمْحَقُ اللهُ الکِذْبَ وَ یُذْهِبُ الزّمانَ الکلب، بِهِ یُخْرِجُ ذلَّ الرِِّ مِنْ أَعناقِکُمْ، (ثُمّ قال) أَنا أوّل هذه الأُمه وَالمهدى أَوسَطُها وَ عیسى آخِرُها وَ بَیْنَ ذلک تیح أَعوْج. (بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۵، ح ۲۹).

۱۰٫ گسترش صلح جهانى،

(و باسناد عن على بن ابى طالب ع) قال: قلتُ: یا رسولَ اللّه(ص) اَمِنّا الِ مُحمّدٍ الْمهدىُ أَمْ مِنْ غَیْرِنا؟ فَقال: رسول الله (ص) لا بَلْ مِنّا، یَخْتِمُ اللهُ به الدّینَ کَما فَتَحَ بِنا وَ بِنا یُنْقَذُونَ مِنَ الفِتَن کَما أُنقِذُوا مِنَ الشّرکِ وَ بِنا یُؤَلّفُ اللهُ بینَ قُلوبِهِمْ بَعْدَ عَداوه الْفِتْنَه اخوانا کَما أَلَّفَ بَینَهُمْ بَعْدَ عَداوهِ الشِّرْکِ اخوانا فى دینِهِمْ.

۱۱٫ تامین حقوِ ادیان و اقلیت‏ها،

… و یَحْکُمُ بَیْنَ اَهلِ التّوراهِ بِالتّوراهِ و بین اهلِ الإِنجیلِ بالإِنجیلِ وَ بین اهِل الزَّبور بِالزّبورِ … بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۱٫

۱۲٫ تحقق عدالت فراگیر جهانى،

عن الحسن بن الحسین عن تلید عن أبى الحجافُ، قال: قال رسول اللّهص أبشِروُا بِالمهدى (قَالها ثلاثاً) یَخْرُج عَلى حین اخْتِلافٍ مِنَ النّاسِ وَ زِلْزالٍ شَدید یملأ الارض قسطاً و عدلاً کَما مُلِئَتْ ظُلماً و جَوْراً یَمْلأ قلوبَ عبادِهِ عِبادَهً وَ یَسَعُهُم عَدْلَهُ (بحار الانوار، ج ۵۱، صفحات ۶۸ و ۷۰ـ۷۴ و ۷۶ و ۷۸؛ و ج ۵۲، ص ۳۶۲؛ احمد بن حنبل: مسند، ج ۳، ص۳۷؛ و بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۹۰).

۱۳٫ ارتقاى سطح علمى و معرفتى زنان،

بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۲٫

۱۴٫ وفور نعمت و بارورى و بازدهى منابع،

عن الحسن بن الحسین عن سفیان الجریرى عن عبدالمؤمن عن‏الحارث بن حصیره عن عماره بن جوین العبدى عن أبى سعید الخدرى، قال: سمعت رسولَ اللّهص یقول: عَلَى المِنْبَر اِنَّ المهدى مِنْ عِتْرَتى مِنْ أَهْلِ بَیْتى یَخْرُجُ فى آخِرِ الزّمانِ تُنْزِلُ لَه السماءُ قطرَها وَ تُخْرِجُ لَهُ الأرضُ بَذْرَها فَیَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلاً و قِسطاً کَما مَلَاَهَا القَوْمُ ظُلْماً وَ جَوْرًا (بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۶۸؛ و ج ۵۲، ص ۳۳۷؛ و ج ۵۱، ص ۶۸ و ص ۷۴).

نیز در امالى شیخ الطوسى: جماعه عن أبى المفضل عن أحمد بن محمد بن بشار عن مجاهد بن موسى عن عباد بن عباد عن مجالد بن سعید عن جبیر بن نوف أبى الوداک، قال: قلت لِأبى سعید الخِدرى: وَاللّهُ ما یَأتى عَلَیْنا عامٌ اِلاّ وَ هُوَ شَرٌّ مِنَ الماضى وَ لا أَمیرٌ اِلا وَ هُوَ شرٌّ مِمَّن کانَ قَبْلَهُ، فَقال أبو سعید: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسولَ الله(ص) یَقُول ما تَقُولُ وَلکِن سَمِعْتُ رَسولَ الله یَقُول: لا یَزالُ بِکُمُ الامْرُ حتّى یَولَد فِى الفِتنهِ وَالجورِ مَنْ لا یَعْرِفُ غَیْرَها حتّى تَمْلأ الأرضَ جَوْراً فلا یَقْدِرُ أَحَدٌ یَقول: اللهُ ثُمّ یَبْعَثُ اللهُ (عزوجل) رَجُلاً مِنّى وَ مِنْ عِتْرتى فَیِمْلا الأرْضَ عَدلاً کَما مَلأَها مَنْ کانَ قَبْلَهُ جَوْراً وَ یُخْرِجُ لَه الارْضُ أَفلاذَ کَبَدِها وَ یحْثو المالَ حَثْواً و لا یَعِدُهُ عَدًّا وَ ذلکَ حَتّى یَضْرِبَ الاُسْلام بجرانه.

نیز در بحار، ج ۵۲، ص ۱۹۲؛ و ج ۵۱، ص ۶۸، ح ۹؛ و ص ۷۸، ذیل ح ۳۷؛ و ص ۸۰-۸۱٫

۱۵٫ ارتقاى سطح معیشت و ریشه‏کن شدن فقر،

… وَ لا یَجِدُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ یَوْمَئَذٍ مَوضِعاً لِصَدقَتِهِ وَ لا لِبرِّه لِشُمُولِ الْغنى جمیعَ المؤمنین بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۹، ح ۸۳، و ح ۸۴٫

۱۶٫ گسترش امنیت،

عن أبى بکر الحضرمى عن عبدالملک بن أعین قال: قمت مِن عِند أبى جعفر ع فاعتمدت على یدى فبکیت و قلت: کنت أرجو أن أدرک هذا الأمر و بى قوه؛ فقال: أما تَرْضون أن أعداءَکم یَقْتُلُ بعضُهم بعضا و أنتم آمِنون فى بیوتِکُم، اِنَّه لو کان ذلک أُعطى الرجل منکم قوهَ أربعین رجلا و جُعِل قلوبکم کزبرِ الحدید لَو قَذفتم بها الجبال فلقتها و أنتم قوام الأَرض و خُزّانها (بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۵).

۱۷٫ توسعه‏ى آبادانى،

ابن عصام عن الکلینى عن القاسم بن العلا عن اسماعیل بن على القزوینى عن على بن اسماعیل عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرع یقول القائم منصوب بالرعب مؤید بالنصر تسوى له الأرض و تظهر له الکنوز و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و یظهر اللّه عزوجل به دینه وَ لَوْ کَرِهَ، الْمُشْرِکُونَ فلا یبقى فى الأرض خراب الا عمر… (بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۹۲ و ص ۳۳۳؛ مکیال المکارم، ج ۱، ص ۲۹۴؛ و منتخب‏الاثر ص ۱۵۷؛ و اعلام الورى، ص ۴۶۳).

۱۸٫ ارتقاى صنعت و فناورى،

أیوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربیع بن محمد عن أبى الربیع الشامى، قال: سَمِعْتُ أبا عَبدِالله عیَقُولُ انّ قائِمَنا اذا قامَ مَدَّ اللّهُ لِشیعَتِنا فى أسْماعِهِم وَ أبصارِهِم حَتّى لا یَکونَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ القائمِ بَریدٌ یُکَلّمُهُمْ فَیَسْمَعُونَ وَ یَنْظُرونَ إلَیْهِ وَ هُوَ فى مَکانِهِ.

اِنَّ الْمُؤمِنَ فى زَمانِ القایِمِ وَ هُوَ بِالمَشْرِقِ لَیَرى أَخاهُ الّذى فِى الْمَغْرِبِ وَ کَذا الَّذى فِى الْمَغْرِبِ یَرى أَخاه الّذى فِى الْمَشرِقِ (بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶، ۷۲ و ۳۹۱).

۱۹٫ صیانت و سلامت محیط زیست،

… عن ابى سعید الخدرى، ان رسول اللّهص قال: المهدى فى امّتى یَبْعَثُه اللّهُ عیاناً للنّاسِ یَتَنعَّمُ الامهُ وَ تَعیشُ الماشیهُ و تُحْرِجُ الأرضُ نَباتَها… بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۸۱٫

۲۰٫ تحقق رضایت جهانشمول.

محمد بن إسحاق عن على بن العباس عن بکار بن أحمد عن الحسن بن الحسین عن معلى بن زیاد عن العلاء بن شیر عن أبى الصدیق الناجى عن أبى سعید الخدرى، قال: رسول اللّهص اُبَشِّرُکُم بِالمَهدى یُبْعَثُ فى اُمّتى عَلَى اِختلافٍ مِنَ الناسِ وَ زَلازِل فَیَمْلأُ الارضَ عدلاً و قسطاً کَما مُلِیئَتْ ظلماً وَ جَوْراً یَرْضى عَنْهُ ساکنُ السّماءِ و ساکنُ الارضِ (ینابیع الموده، ص ۴۳۱؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۴، ح ۲۳؛ و همان، صفحات ۸۰ و ۹۱).

البته علاوه بر شرحى که درباره‏ى شاخص‏هاى فوق در روایات آمده است، هریک از آنها نیازمند توضیحى شایان است که مجال مجلس، آن‏را برنمى‏تابد.

ساختار مباحث فلسفه‌ی معرفت دینی

تعریف، پیشینه، مسائل، غایت و کارکردها، …

۱٫ امکان و عدم امکان تعریف معرفت دینی (بررسی چرایی و چگونگی)،

۲٫ معیار (یا معیارهای) معرفت دینی،

۳٫ تعریف معرفت دینی بالمعنی‌الأعم (محصَّل سعی موجَّه برای اکتشاف دین)،

۴٫ تعریف معرفت دینی بالمعنی‌‌الأخص (برآمده از کاربست منطق فهم دین).

۱٫ گونه‌شناسی و طبقه‌‌بندی دستگاه‌ها‌ی معرفت دینی، «در زمان» و «همزمان»

الف) به تبع ادیان و مذاهب، و به اعتبار عامل‌های «محور ا‌نگاشته شده» در تکون معرفت:

فصل سوم) هستی‌‌شناسی معرفت دینی:

۱٫ نحوه‌ی وجود معرفت دینی (اعتباری یا حقیقی / معرفت درجه‌ی یک یا معرفت درجه‌ی دو / … )

۲٫ انواع تقسیم قضایا و قیاسات معرفت دینی.

۱٫ امکان معرفت دین / معرفت دینی،

۲٫ نسبت معرفت دینی با نفس‌الأمر ‌دین (در دستگاه‌های گوناگون، و در حوزه‌های مختلف)،

۳٫ ملاک صدق معرفت دینی (در دستگاه‌های گوناگون)،

۴٫ نسبت و مناسبات معرفت دینی به دیگر معرفت‌ها،

* مباحث این فصل نیز با لحاظ دستگاه‌های معرفت دینی «محقَّق»، و معرفت دینی «مطلوب»، مطرح می‌شوند.

۱٫ تبیین منابع و مناشی معرفت دینی در دستگاه‌های (معرفت دینی) مختلف،

۲٫ تبیین منابع معرفت دینی بر اساس منطق فهم دین.

۱٫ تبیین فرایند و سازوکار تکون معرفت دینی، بر اساس نظریه‌های گونه‌گون،

۲٫ شرح و اثبات «نظریه‌ی ابتناء» (نظریه‌ی مختار).

۱٫ تطور (تحول) معرفت دینی بر اساس نظریه‌های مختلف،

۲٫ عوامل تحول معرفت دینی،

۳٫ انواع تحول (تطور) معرفت دینی،

۴٫ معیار ارتقاء و قهقرا در معرفت دینی.

۱٫ اضلاع و ساحات معرفت دینی،

۲٫ ساختار و بافتار معرفت دینی (شاکله‌ی معرفت دینی) بر اساس نظریه‌های مختلف،

۳٫ هندسه و شاکله‌ی معرفت دینی بر اساس نظریه‌ی مختار (هرم ـ شبکه‌سانی).

۱٫ کارکرد منطقی (روشگانی) معرفت دینی در طراحی «منطق فهم دین»،

۲٫ کارکردهای معرفتی معرفت دینی،

۳٫ کارکردهای ایمانی و آرمانی معرفت دینی،

۴٫ کارکردهای عملی (معیشتی) معرفت دینی.

۱٫ قلمرو بینش و عقائد،

۲٫ قلمرو دانش و علم،

۳٫ قلمرو منش و اخلاق،

۴٫ قلمرو کنش و حقوق و تکالیف،

۵٫ قلمرو پرورش و تربیت.

۱٫ چیستی آسیب، و آسیب‌شناسی،

۲٫ گونه‌شناسی و طبقه‌بندی آسیب‌ها،

۳٫ سامانه‌ی سنجمانی و انواع سنجه‌های معرفت دینی،

۴٫ شیوه‌های آسیب زدایی و مواجهه‌ی پیشگیرانه با آسیب‌ها.

چنانکه از عنوان فصول این دانش برمی‌آید، بازپژوهی فرانگر ـ عقلانی دانش‌های مستَنبَط از کتاب و سنّت نیز (با لحاظ اقتضائات مربوط به هرکدام) می‌تواند به ‌عهده‌ی فلسفه‌ی معرفت دینی باشد.

از میان محورها و فصول فلسفه‌ی معرفت دینی، دو محور آن به سه مسئله‌ای که مهم‌ترین و اصلی‌ترین رسالت فلسفه‌ی معرفت دینی قلمداد می‌شوند، می‌پردازند:

۱٫ «تکّون معرفت دینی»، که به بررسی فرایند و تحلیل و تفکیک انواع مبادی ذی‌نقش و ذی‌سهم در تکون معرفت دینی می‌پردازد.

۲٫ «تحوّل معرفت دینی» که به بررسی استقرایی، عینی و پسینی علل و انواع تحوّل در معرفت دینی و ارزیابی نظریه‌های تحوّل و ارائه‌ی نظریه‌ی تحوّل خواهد پرداخت.

این دو مسئله، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مباحثی هستند که در ذیل عنوان فلسفه‌ی معرفت دینی قابل طرح و بررسی‌اند و اصولاً حتی مسئله‌ی «ماهیت معرفت دینی»، یعنی بررسی سرشت و صفات معرفت دینی، قابل اتخاذ و اصطیاد از دو محور فوق است. مسئله‌ی آسیب‌شناسی و «تخطی معرفت دینی» نیز به‌‌نحوی به همین دو مسئله باز می‌گردد. ارزش معرفتی معرفت دینی، مبتنی بر این دو مسئله است. تقریباً مسئله‌ی کانونی فلسفه‌ی معرفت دینی، یکی تکون معرفت دینی است و دیگری نظریه‌ی تحوّل است و عمده‌ی چالش‌هایی که در دو دهه‌ی اخیر در ایران و پیش از آن، در برخی نقاط جهان اسلام و پیش‌تر از آن نیز در دنیای غرب مطرح بوده و همچنان در جریان است، همین دو مسئله است و سایر مسایل به‌نحوی متخذ از (یا مترتب بر) این دو مسئله و نوع پاسخی‌اند که از آن‌ها به‌دست می‌آید.

مسئله‌ی تکوّن معرفت دینی، از حیثی با فلسفه‌ی منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دین و از حیث دیگر با فلسفه‌ی معرفت دینی در پیوند است، از این‌رو، سه دانش فلسفه‌ی منطق کشف دین و فلسفه‌ی معرفت دینی در این مسئله، با هم تلاقی می‌کنند؛ از دیگر سو نظریه‌ی مبنا که منطق اکتشاف قضایای دینی بر آن ابتناء می‌یابد به نحو اساسی تحت تأثیر پاسخ‌های دو فلسفه‌ی مضاف یاد شده به همین مسئله، شکل می‌گیرد. «مبانی منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» به نحو پیشینی و به منظور تأسیس اصول و اسس دانش منطق فهم دین، به مقوله‌ی تکون، تکامل و تحول معرفت دینی می‌پردازد، دانش منطق فهم دین، با پذیرش انگاره‌ی پیاموارگی دین و بر اساس برایند روش‌شناختی سرشت و صفات اضلاع پیام دینی صورت می‌بندد، فلسفه‌ی معرفت دینی به تحلیل فرانگر ـ عقلانی پدیده‌ی معرفت دینی ـ که برایند کاربست روش‌شناسی ناشی از فرایند پیامواره‌انگاری دین است ـ به مسئله تکون و تکامل و تطور فهم دین و معرفت دینی می‌پردازند. بنابراین هر سه دانش با مبادی تکوین کشف / فهم و مسئله تکون معرفت دینی درگیر هستند.

از آن‌جا که اگر پرسش شود، معرفت به دین چگونه تکوین می‌یابد؟ پاسخ خواهیم شنید: با تنسیق و مضبوط کردن کاربست مبادی خمسه، وقتی راجع به معرفت دینی (نه معرفت دین) نیز بحث می‌‌کنیم، از جمله می‌خواهیم بفهمیم که معرفت دینی تا چه میزان از آن مبادی تأثیر پذیرفته و تا چه حد عوامل حقاً، نابحق دخیل در تکون و تحول معرفت دینی دخالت گردیده است. از این رو بایسته است ترابط و تمایز دو دانش مورد بازکاوی قرار گیرد. این بازکاوش را در فصل بعد صورت خواهیم داد.

ساختار تفصیلی تحقیق مبانی و موانع نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی

مقدمه‌ی تحقیق:

فرع ۱٫ مسأله‌ی اصلی تحقیق

فرع ۲٫ ساختار تحقیق

فرع ۳٫ روش تحقیق

فرع ۴٫ شرح ترکیب‌ها و اصلاحات کلیدی:

۴/۱٫ معرفت دینی: از «محصل کاوش موجه برای درک گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» به معرفت دینی تعبیر می‌کنیم.

۴/۲٫ مبادی معرفت دینی: به متغیرها (و عوامل) «حقاً و بِحق» دخیل در تکّون و تحول معرفت دینی (عوامل هویت‌بخش و جهت‌دهنده‌ی دریافته‌ها و یافته‌های دینی) اطلاق می‌کنیم؛ مبادی عبارت است از:

۱٫ اراده و اوصاف مبدأ دین، ۲٫ عدد و انواع دوال دینی (مجاری و حجج دریافت و درک دین)، ۳٫ خصائص دین (مختصات ماهوی مُدرَک = مبانی «فلسفه‌ی دین»ی)، ۴٫ خصائل فطری ـ طبعی مخاطب دین (مثابه مکلّف ـ مفسـِّر)، ۵٫ ویژگی‌های رهیافت مختار برای درک دین (منطق ادراک).

۴/۳٫ دوال دین: مجاری و حجج خمسه‌ی کشف اراده‌ی تکوینی و محقَّق الهی (گزاره‌ها) و مشیت تکلیفی و متوقَّع او (آموزه‌ها) (= مدارک دریافت و درک داده‌های دین) را دوال می‌نامیم که به نظر ما عبارت است از:

۱٫ فطرت، ۲٫ عقل، ۳٫ وحی، ۴٫ قول هادی (سنت قولی)، ۵٫ فعل هادی (سنت فعلی).

۴/۴٫ حوزه‌های قلمرو معرفت دینی: هر یک از اضلاع منظومه‌های داده‌های دین را یک حوزه‌ی معرفتی می‌شناسیم، به نظر ما داده‌های دینی به حوزه تقسیم می‌شود:

۱٫ عقاید دینی، ۲٫ اخلاق دینی، ۳٫ احکام دینی، ۴٫ علوم دینی، ۵٫ تربیت دینی (سازوکارهای فردسازی و جامعه‌پردازی = سامانه‌های نهادینه‌ساز بینش، منش و کنش دینی در فرد و جامعه)

۴/۵٫ عرصه‌های حوزه‌ی معرفتی: بخش‌های فرعی هر حوزه‌ی معرفتی را عرصه قلمداد می‌کنیم، مانند:

۱٫ هر یک از اصول و امهات عقاید در حوزه‌ی بینشی دین،

۲٫ هر یک از انواع و ابواب اخلاق در حوزه‌ی منشی دین،

۳٫ هر یک از ابواب فقه در حوزه‌ی کنشی دین، (عبادات، معاملات و . . .)

۴٫ هر یک از رشته‌ها یا علوم در حوزه‌ی دانشی دین،

۵٫ هر یک از سامانه‌ها و سازوکارهای فردسازی و جامعه‌پردازی در حوزه‌ی پرورشی دین.

۴/۶٫ نوآوری دینی: هر گونه ابداع علمی (بنیادی، راهبردی یا کاربردیِ) روشمند در ساحات «تفهم» و درک دین، «مفاهیم» و آموزه‌های دینی، «تفهیم» و تبیین دین و «تحقق» و اجرای دین را «نوآوری دینی» می‌نامیم.

۴/۷٫ فلسفه‌ی معرفت دینی: دانش یا معرفتی که عهده‌دار بررسی عقلانی و برون دینی ماهیت، رهیافت‌شناسی، فرآیند و سازوکار تکون و تطور معرفت دینی و آسیب‌شناسی آن است.

۴/۸٫ مبانی نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی: به اصولی اطلاق می‌شود که «جواز» یا «لزوم» ژرفایش، گسترش و پردازش روشمند و روزآمد «منطق» (روش‌شناسی فهم)، «ماده» (مفاهیم)، «صورت» (تنسیق و ساختاربندی برای تفهیم و تحقق) حوزه‌های معرفت دینی را تبیین و توجیه می‌کند.

۴/۹٫ موانع نوآوری: هر عامل ایجابی یا سلبی را که موجب رکود و فتور تجدد و تکامل معرفت دینی گردد، مانع نوآوری قلمداد می‌کنیم.

بخش اول ـ فلسفه‌ی معرفت دینی

درآمد:

۱٫ تعریف فلسفه‌ی معرفت دینی: مطالعه‌ی فرانگرانه‌ی عقلانی «محصَّل کاوش موجَّه برای فهم دین و کشف گزاره‌ها و آموزه‌های آن».

۲٫ موضوع و مسائل فلسفه‌ی معرفت دینی: معرفت دینی و امهات مسائل آن.

۳٫ غایت فلسفه‌ی معرفت دینی: شناخت عقلانی مسائل اساسی معرفت دینی و داوری درباره‌ی آن.

۴٫ روش فلسفه‌ی معرفت دینی: توصیفی ـ‌تحلیلی عقلانی.

۵٫ نسبت فلسفه‌ی معرفت دینی با . . .

ساختار مباحث فلسفه‌ی معرفت دینی:

فصل یکم) ماهیت معرفت دینی (و نسبت معرفت دینی با حاق دین) و ارزش معرفتی آن.

فصل دوم) روشمندی معرفت دینی (آیا معرفت دینی روشمند است؟).

فصل سوم) رهیافت‌شناسی معرفت دینی (گونه‌شناسی و مطالعه‌ی پسینی و تطبیقی منابع و مشارب منتهی به تحصّل معرفت دینی).

فصل چهارم) نظریه‌ی تحول (تبیین مبادی تکون، انواع و علل تحول و تطور معرفت دینی و توجیه فرآیند تکون و تحول و نیز گونه‌شناسی مبادی و علل).

فصل پنجم) متدولوژی آسیب‌شناسی معرفت دینی (شناسایی عوامل بناحق دخیل در تکون و تحول معرفت دینی).

خاتمه:

برآیند مباحث فلسفه‌ی معرفت دینی در منطق فهم دین و نظریه‌پردازی دینی.

بخش دوم ـ مبانی نوآوری دینی

درآمد:

فرع ۱٫ شرح نظریه‌های ممتنع انگاری نوآوری در دین پژوهی (مانند نظرات اخباریون و برخی متجددین) و تبیین انواع موانع ذکر شده یا متغیرهای قابل طرح (موازی و متناظر با هر یک از مبادی دخیل در فهم و در بستر هر یک از ساحات چهارگانه و احاله‌ی نقد آنها به ذیل مبانی، برحسب مورد).

فرع ۲٫ شرح نظریه‌ی «انبساط ـ انطباق‌پذیری فرگشت یابنده‌»ی معرفت دینی حاصل از کاربرد منطق دینامیک ـ دیالیکتیکال (پویا و همزاینده) ـ معنازایی ـ هم‌معناگری.

فصل ۱) طبقه‌بندی مبانی نوآوری دینی:

فرع ۱٫ اقسام مبانی نوآوری:

از آن جا که:

اولاً: تکون و تحول معرفت دینی ـ به عنوان متغیر وابسته ـ در چارچوب مبادی خمسه‌ی «تکون معرفت دینی» ـ به عنوان متغیرهای ثابت ـ صورت می‌بندد؛

ثانیاً: نوآوری دینی در ساحات سه‌گانه‌ی «منطق»، «ماده» و «صورت» (تفهیم و تحقق) همه‌ی حوزه‌های معرفت دینی و نیز به شکل‌های «ژرفایش»، «گسترش» و «پردازش» آن رخ می‌دهد؛

ثالثاً: برخی از مبانی، «امکان» نوآروی و برخی دیگر «حواز یا لزوم» آن را توجیه می‌کند.

مجموعه‌ی مبانی به چهار صورت قابل تبیین و طبقه‌بندی است:

الف) براساس مبادی و عامل‌های پنجگانه‌ی موثر بر «پدیده‌ی فهم دین» به پنج قسم،

ب) به لحاظ ساحات چهارگانه‌ به چهار دسته،

ج) براساس نوع نوآوری به سه گروه،

د) به لحاظ کارکرد مبناها به سه نوع،

هـ) به اعتبار شمول بر همه‌ی بخش‌های معرفت دینی یا حصر در بخشی خاص، به دو قسم.

تـذکـار: تداخل مصداقی برخی اقسام با برخی دیگر اجتناب‌ناپذیر و تفکیک حیثی آنها ضروری است.

فرع ۲٫ ساحات و سطوح نوآوری:

با توجه به تعریف و گونه‌های نوآوری دینی و مبانی آن و با لحاظ ساحات چهارگانه، نوآوری می‌تواند در سطوح زیر صورت بندد:

۱٫ سطوح نوآوری در ساحت تفهم (منطق فهم) دین:

۱/۱٫ ارائه‌ی تقریری تازه از دلیل، قاعده یا ضابطه‌ی کهن برای ادراک و اثبات آموزه‌ی دینی،

۲/‌۱٫ پردازش ضابطه یا قاعده‌ی نو، تبیین اصلی جدید یا اقامه‌ی دلیل نو برای فهم دین،

۳/۱٫ تأسیس روش تازه برای فهم دین و منابع دینی،

۴/۱٫ کشف و ارائه‌ی مدرک (دال) نو برای فهم دین،

۵/۱٫ ارائه‌ی رهیافت یا دستگاه معرفتی جدید برای فهم دین،

۶/۱٫ طراحی و تدوین دانش تازه برای درک دین.

۲٫ سطوح نوآوری در ساحت مفاهیم (گزاره‌ها و آموزه‌های) دین:

۱/‌۲٫ کشف گزاره یا آموزه‌ای جدید از مدارک معتبر،

۲/۲٫ استنباط و ارائه‌ی نظریه‌ی دینی بدیع،

۳/۲٫ تأسیس استنباطی علم دینی تازه،

۴/۲٫ کشف و تبیین عرصه یا حوزه‌ی معرفتی نو از دین.

۳٫ سطوح نوآوری در ساحت تفهیم (تبیین و ترویج) دین:

۱/۳٫ ابداع و استخدام نثر نو در بازگفت معارف دینی، (مانند سبک‌های قلمی و بیانی حکیمی ـ شریعتی)

۲/۳٫ ابداع و استخدام زبان تازه برای سخن گفتن از دین،

۳/۳٫ طراحی چیدمان جدید در حوزه یا یک حوزه‌ی خاص معارف دین یا علم دینی، (مانند مجموعه‌ی جهان‌بینی اسلامی استاد، و اصول فلسفه‌ی علامه)

۴/۳٫ طراحی و ارائه‌ی چینش و ساختار جامع جدید برای معارف دین،

۴٫ سطوح نوآوری در ساحت تحقق دین (فردسازی و جامعه‌پردازی دینی):

۱/۴٫ تنسیق نهاد اجرایی جدید در یک عرصه‌ی خاص از یک حوزه‌ی از حکمت عملی دین،

۲/۴٫ طراحی مدل اجرایی مجموعه‌ی آموزه‌های دین در یک عرصه‌ی مشخص (مثلاً اقتصاداسلامی) یا یک حوزه‌ی معین از حکمت عملی دین (مانند احکام)،

۳/۴٫ پردازش نظام اجرایی جامع جدید برای مجموع حوزه‌ها و عرصه‌های حکمت عملی دین (= احکام، اخلاق و تربیت)

تـذکـار: نوآوری، شامل تأسیس، تنسیق و تقریر جدید، و اعم از نوفهمی و نوپردازی، و غیر از نوگرایی (= اصاله التجدد) و بدعت‌گزاری است؛ با احیای دینی نیز نسبت عام من وجه دارد.

فصل ۲) اصول برآمده از اوصاف و شؤون هادوی الهی.

فصل ۳) اصول برآمده از خصلت دینامیکی و دیالکتیگال دوال دینی (پویا ـ آمیخت‌ساختگان = پیوسته‌زایی معرفتی و هم‌معناگری).

فصل ۴) اصول برآمده از اقتضائات حیات متحول و متکامل مخاطب دین به مثابه مکلف.

فصل ۵) اصول برآمده از اوصاف و شؤون دین و خصائص شریعت خاتم.

فصل ۶) اصول برآمده از اجتهادگرایی روش‌شناختی (اجتهاد در اجتهاد).

بخش سوم ـ موانع انفسی (شخصیتی) نوآوری

درآمد:

یادآوری چند نکته این‌جا ضروری است:

یک این که: چنان که گذشت: مراد ما از موانع در این پژوهش، هرگونه عامل سلبی و ایجابی است که سبب رکود و فتور نوآوری علمی گشته. از باب تسامح، به «عدم مقتضی» نیز مانع اطلاق می‌کنیم.

دو این که: موانع نوآوری دینی، به جهات و حیثیات گوناگونی می‌تواند طبقه‌بندی و سطح‌بندی بشود، از جمله به جهات دهگانه‌ی زیر:

۱٫ از حیث اقتضائات «مبادی خمسه‌ی تکون معرفت دینی» یعنی بر مبنای نقش بازدارنده یا محدود‌کننده‌ی خصوصیات هر یک از مبادی خمسه که عبارت است از: ۱٫ مبدأ دین، ۲٫ مدارک فهم دین، ۳٫ خصائل دین، ۴٫ مخطب دین به مثابه مفسر و به مثابه مکلف، ۵٫ منطق فهم دین. این مبنا برای تقسیم موانع، جامع‌ترین طبقه‌بندی را به دست می‌دهد.

۲٫ از لحاظ درونی یا برونی بودن مانع (انفسی، آفاقی) موانع درونی نیز به موانع معرفتی و موانع شخصیتی قابل تقسیم است.

۳٫ از نظر رشته‌های علمی و نیز شاخه‌های هر رشته؛ در این صورت پاره‌ای موانع، عام و مشترک میان همه‌ی رشته‌ها و برخی دیگر خاص و مختص به رشته یا حتا دانش مشخصی خواهد بود.

۴٫ از حیث عامل انسانی موانع، مانند صنف (اصحاب هر رشته)، حکومت، جامعه، فرد.

۵٫ از جهت سلبی یا ایجابی بودن مانع (عدم مقتضی یا وجود مانع).

۶٫ از حیث دوره‌ی تاریخی ظهور و فعلیت مانع (مزمن یا مدرن بودن آن).

۷٫ از لحاظ اقلیمی و قلمرو جغرافیایی تأثیر مانع.

۸٫ از جهت شمول و گستره‌ی مانع، کلی و جزیی بودن آن (چنان که برخی از مواردی که در بحث حاضر معروض خواهد افتاد کلی‌تر و شامل‌تر از بعض دیگر است).

۹٫ از نظر سببی و مسببی، چنان که برخی موانع علت برخی دیگر و طبعاً بعضی از آنها معلول‌اند و در طول موانع سببی قرار می‌گیرند.

۱۰٫ از حیث میزان اولویت و نیز از لحاظ اولیت و ثانویت اقدام برای رفع موانع.

سه این که: اکنون در این پژوهش، در مقام استقرا و احصای تام انواع موانع خاص نوآوری در همه‌ی دانش‌ها نیستیم و بحث ما عمدتاً معطوف است به موانع عام و مشترک نوآوری در حوزه‌ی دین‌پژوهی، بررسی موانع نیز براساس تقسیم به «انفسی و آفاقی» که کاربردی‌ترین طبقه‌بندی است، پیش خواهد رفت که در ادامه، اقسام و تعاریف آن را خواهیم آورد.

چهار این که: ذکر کاستی‌ها و ناراستی‌ها هرگز به معنی نادیده انگاشتن مزایای و موفقیت‌های بی‌شمار ماضی و حال حوزه‌ی دین‌پژوهی نیست، بلکه این درست به مفهوم اعتماد و اعتنا به استعداد و استطاعت‌ علمی ژرف و گستره‌ای است که در جهت تحرک و تحول در حال و مستقبل در زمینه‌ی مطالعات و استنباطات دینی وجود دارد، و حقیقت این است که نسل ما در کوران یک نقطه‌ی عطف در تاریخ علوم دینی ـ به ویژه در ایران ـ قرار گرفته است و حوزه‌های علمی شیعی امروز در شرف یک انقلاب حِکمی و معرفتی قرار دارد و زودا که ـ پس از گذشت دو قرن از رنسانس علمی اصول‌گرایی، ـ باذن‌الله نوزایی عمیق و عظیم دیگری در حوزه‌های علمیه‌ی ما (صانهاالله عن الحدثان) روی دهد.

و پنج این که: میان مقوله‌ی نقد و مسأله‌ی نوآوری، پیوندی گسست‌ناپذیر برقرار است، آن سان که نفی هر یک ملازم با انتفای دیگری است، زیرا نقد منهای نوآوری، منفی‌بافی بیش نیست و چنان که نوآوری بدون نقد نیر تلاشی است در معرض زوال، چون آن گاه یک نظریه نو، شانس‌ پذیرش و پایایی می‌یابد که نظریه‌های رقیب آن با نقادی جدی از صحنه خارج شده باشند، وانگهی غالباً نوآوری با نقادی آغاز می‌شود بلکه نقدها سبب نوآوری‌هاست، بدین سان ک با نقادی یک تفکر، فکر مورد نقادی، از رهگذر دفاع و اصلاح، خود را بازسازی و نوسازی می‌کند یا با حذف شدن فکر نارس و ناتوان، فکر نوظهور به منصه‌ی اثبات و ثبات می‌نشیند.

فصل ۱) موانع مَنِشی:

صفات و خصائل اوّلی و ثانوی آدمی (مفسـِّر دین) که در قبال نوفهمی و نظریه پردزای نقش بازدارنده ایفا می‌کند.

فصل ۲) موانع روانی:

حالات و احساس‌هایی که مبتلایان به خود را از نوفهمی و نوپردازی بازمی دارد.

فصل ۳) موانع تدبیری:

عدم تدبیر یا تدبیر غلط درباره‌ی سرمایه‌های درونی و برونی از سوی مفسـِّر (اتلاف استعدادها و استطاعت‌ها) که به صورت سلبی یا ایجابی، بر فعالیت مولّد و مثمر علمی او در دین‌پژوهی تاثیر منفی بر جای می‌نهد؛ به تعبیر دیگر: اسباب رکود ناشی از فقد خودْمدیریتی بر سرمایه‌های فردی.

بخش چهارم ـ موانع انفسی (معرفتی) نوآوری

فصل ۴) موانع بینشی و فلسفی:

باور داشت‌های زیرساختی ناصواب در زمینه‌های وجودشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و حیات‌شناسی که بر دین‌شناسی و برداشت های آدمی از دین تأثیر منفی می‌گذارد.

فصل ۵) موانع معرفت‌شناختی:

هرگونه نادرست‌اندیشی درباره‌ی ماهیت، منطق و منابع و . . . معرفت‌شناسی (epistemology) که سبب شکوفایی و درست اندیشی در دین‌پژوهی می‌گردد.

فصل ۶) موانع رویکرد ـ دین‌شناختی:

پیش‌انگاره‌های غلط درباره‌ی خصائص (و فلسفه‌ی ) دین که بر فهم آدمی از دین موثر می‌افتد.

فصل ۷) موانع روشگانی:

گزینش و کاربست روش یا قواعد نادرست، یا ناشایست در فهم دین و تحلیل معرفت دینی.

بخش پنجم ـ موانع آفاقی (برونی) نوآوری

فصل ۸) موانع اخلاقی:

فقدان فضائل یا وجود رذائلی که به صورت درون‌زا یا برون‌زا، از نوآوری دینی یا بسط و بازگفت آن جلوگیری می‌کند.

فصل ۹) موانع فرهنگی:

عوامل سلبی یا ایجایی که به صورت عرف و عادات ملی یا صنفی و به شکل طبیعت ثانویِ مزمن در برابر پیدایش، ژرفایش یا گسترش معارف و علوم نودینی به توسط فرد یا جمع ایجاد مقاومت می‌کند.

فصل ۱۰) موانع تاریخی:

علل تاریخی رکود علمی در علوم و معارف دینی.

فصل ۱۱) موانع اجتماعی:

رفتارهای ناموجه ناشی از شرایط عصری و مواضع گروه‌های اجتماعی سیاسی که به نحوی مانع بروز و ابراز یافته‌های جدید در حوزه‌ی دین پژوهی می‌گردد.

فصل ۱۲) موانع مدیریتی:

کاستی‌ها و ناراستی‌های ناشی از عدم تدبیر و تدبیر غلط امور آموزشی و پژوهشی، از سوی متولیان کشور و شئون مدیریتی حوزه‌ی دین که بر بسط و بالندگی مطالعات دینی تأثیر منفی می‌گذارد.

در نمودار زیر فهرست جامع موانع نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی را می‌آوریم:

جلسه‌ی دوم


موضوع: نظریه‌ی خطابات قانونیّه

در جلسات گذشته اشاره کردیم که حضرت امام(ره) نظریه‌ای را در مسئله‌ی حکم‌شناسی مطرح کرده‌اند، که در قسمت‌های مختلف مسائل اصولیه کاربرد دارد. به همین دلیل در این جلسه این نظریه را بررسی می‌کنیم.
اصولاً یکی از مباحث اساسی در بررسی مسائل اصولیه، مسئله‌ی حکم‌شناسی است. حکم‌شناسی درواقع بررسی فلسفی حکم است. گرچه این مسئله مربوط به فلسفه‌ی اصول خواهد بود، اما چون دانش فلسفه‌ی اصول به صورت یک علم مستقل، هنوز صورت نبسته است، مطابق رویّه‌ی گذشته این دست مباحث، به خصوص آن قسمت‌هایی که از ضرورت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند باید در خلال مباحث اصولیه مورد بررسی قرار گیرد. اصولیون ما نیز مبحث مستقلی که حاوی همه‌ی مسائل مربوط به مبانی حکم باشد را در این دانش باز نکرده‌اند.


نظریّه عدم إنحلال الخطابات القانونیّه:
نبحث حولها، فی خلال أمور بمثل مایأتی: ۱٫ عنوان النظریّـه، ۲٫ تقریر النّظریّه، ۳٫ هویّه النظریّه المعرفیّه، ۴٫ مآرب النظریّه فی الأصول لاسیّما فی مبحث الإنشائیّات، ۵٫ نقـد النظریّه.


نظریه‌ی خطابات قانونیه
این نظریه‌ی حضرت امام(ره) جزء مباحث مربوط به فلسفه‌ی حکم است، زیرا به نحوی ماهیت حکم را تبیین می‌کند و در خلال بیان ماهیت حکم و در ذیل آن فرآیند صدور حکم و جعل و اعتبار و انشاء مورد بررسی قرار می‌گیرد و از همین جهت است که به مبحث ما مربوط می‌شود؛ از طرف دیگر برآیند این نظریه و پیامدهای آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

البته باید اشاره کنیم که برآیند این نظریه عمدتاً معطوف به یک نکته است و آن نکته عبارت است از اینکه ایشان می‌خواهند بفرمایند خطابات شرعیه از جنس خطابات قانونیه هستند، و درواقع خطابات شرعیه، خطابات کلیّه‌ی قانونیه هستند و خطابات کلیّه‌ی قانونیّه با خطابات جزئیه‌ی شخصیه تفاوت‌های بسیاری دارند، ازجمله تفاوت‌های این دو دسته این است که خطابات قانونیه منحل به خطابات جزئیه و شخصیه نمی‌شوند و خطاب کلی هستند که ناظر به افراد، مصادیق، حالات، قیودات و وضعیت‌های متفاوت و مختلفی که می‌تواند پیش بیاید، نیست. هنگامی که چنین موضوعی را بپذیریم، در پی آن آثاری بر این نظریه در حوزه‌های مختلف مترتب می‌شود که البته ما درصدد بیان جاهایی که این نظریه در آنها کاربرد دارد، نیستیم، و این نظریه را در مسئله‌ی إخبار و إنشاء بررسی خواهیم کرد.

در ذیل این مسئله می‌توان مطالب فراوانی را مطرح کرد، ولی ما به طرح و شرح اجمالی بعضی از مطالبی که می‌توان ذیل این نظریه مطرح کرد، خواهیم پرداخت؛ زیرا این نظریه‌ی جای تفصیل دارد و نظریه‌ی بسیار مهمی قلمداد می‌شود که در برابر تلقی تاریخی و جمهور اصولیون، در طول تاریخ اصول قد علم کرده است و یک نظریه‌ی خاص است.

ذیل این نظریه مطالب فراوانی را می‌توان مطرح کرد، ولی ما به طرح و شرح اجمالی بعضی از مطالبی که می‌توان در ذیل این نظریه مطرح کرد، خواهیم پرداخت:

۱٫ عنوان نظریه؛ بهتر است که نام این نظریه چه باشد؟ حضرت امام و یا شاگردان ایشان که با این نظریه مواجه شده‌اند، عنوان «خطابات قانونیه» را برای آن برگزیده‌اند، اما این امکان وجود دارد که نام دقیق‌تری برای آن انتخاب کرد، و براساس کارکرد نظریه نام مناسب‌تری برای آن انتخاب کرد.

۲٫ تقریر نظریه؛ که به اجمال مطرح کردیم و انشاءالله تفصیل آن را نیز مطرح خواهیم نمود.

۳٫ هویت معرفتی نظریه؛ این نظریه از جنس چه نوع از مباحث علمی است؟ که البته اشاره کردیم از جنس مسائل «فلسفه‌ی حکم» است و به لحاظ تاریخی نیز پیشینه‌ای ندارد؛ هرچند که برخی، مثل محقق اصفهانی اشاراتی به خطابات قانونیه دارند و گاهی از این تعبیر استفاده کرده‌اند، اما به مثابه یک نظریه تقریر نکرده‌اند. امام(ره) در «مبحث ضدّ» و در حل مسئله‌ی ترتب و یا کنارگذاشتن آن، با هفت مقدمه این نظریه را بیان کرده‌اند. به این صورت که مقدمات نظریه را تبیین کرده‌‌اند و برایند و نتیجه‌ی آن را نیز طرح کرده‌اند و مسئله‌ی ضدّ را با آن حل کرده‌اند. و البته این نظریه در مسائل دیگر نیز کاربرد دارد.

۴٫ کاربردها و کارکردهای این نظریه در اصول، و در مبحث انشائیات چیست؟ که مبحث مهمی است.

۵٫ ارزیابی نظریه، یعنی بررسی جهات مثبت و منفی نظریه.
البته محورهای دیگری را نیز در ذیل این نظریه می‌توان طرح کرد، که ما درصدد آن نیستیم و حداکثر طی سه یا چهار جلسه این بحث را به پایان می‌رسانیم.

۱٫ عنوان النظریه: هو «الخطابات القانونیه»، کما سمّاها مبدعُها نفسُه، وهی الخطابات التی تتبین بشکل القضایا الحقیقیه وفق تفسیره عن الحقیقیّه، ولکن الأفضل التعبیر عنها بنظریّه عدمِ إنحلال الخطابات الشرعیه، لأنّ مدعائه الأصلی (قده) هو هذا، لا إثبات وجود هذه الخطابات مطلقاً، و لأنّ عدم الإنحلال هو الّذی منشأ و مستمسک لعلاج مایُعالَج بها فی المسائل الأصولیّه.

خطابات قانونیّه تقریباً تعبیر خود حضرت امام (ره) است و یا لااقل دیگران از عبارات ایشان این عنوان را برای این نظریه اصطیاد کرده‌‌اند.

ایشان قضیه‌ی حقیقیه را به روش خاصی تعبیر می‌کنند و می‌گویند خطابات شرعیه و خطابات قانونیه در قالب قضایای حقیقیه صادر می‌شود، و یا اینکه ایشان می‌گوید به غیر از قضایای حقیقیه و خارجیه نوع سومی هم داریم که احکام و اعتباریات و خطابات قانونیه در قالب آن قضایا صادر می‌شود.

البته به نظر می‌رسد می‌توان عنوان دقیق‌تری انتخاب کرد. به نظر می‌رسد اگر به جای مطلق خطابات قانونیه، از تعبیر «عدم انحلال خطابات شرعیه» استفاده کنیم بهتر است. زیرا نکته‌ی‌ نظریه این نیست که خطابات قانونیه‌ای داریم و یا حتی این نظر که خطابات شرعیه عین خطابات قانونیه هستند و اینها مدعای اصلی حضرت امام(ره) نیست، بلکه آن نقطه‌ی اصلی که ابداع ایشان است و طرح می‌کنند، عبارت است از اینکه خطابات قانونیه منحل در خطابات شخصیه نمی‌شوند. نظر معروف این است که وقتی خطابی صادر می‌شود، درست است که ظاهراً این خطاب کلی است، اما چون مخاطبان متنوع‌اند، و احکام در ظروف مختلف قرار می‌گیرند و در مقام عمل بین احکام تزاحم می‌شود، نمی‌توان گفت که خطاب عامّی که صادر شده است، به عمومیت و اطلاق خود باقی است، بلکه این خطاب، ظاهراً عام و یا مطلق است، اما به عدد مخاطبین منحل می‌شود. درنتیجه یک خطاب متوجه یک فرد جاهل است، دیگری متوجه یک فرد عالم است. و یا خطاب متوجه کسی است که قادر است تکلیف را انجام بدهد، در عین حال همین خطاب انگار متوجه کسی است که قادر نیست و عاجز است. درنتیجه وقتی حکمی صادر می‌شود، انگار پخش می‌شود و هر تکه از آن متوجه یک فرد است و هر جزء آن هم یک خطاب است و انگار در خطابات مختلفه‌ای منحل می‌شود. دلایلی نیز برای این قضیه آورده‌اند.

حضرت امام در مقابل این نظریه‌ی‌ مشهور ایستاده‌اند و این نظریه را مطرح کرده‌اند که اصلاً خطابات قانونیه منحل به خطابات جزئیه و شخصیه نمی‌شود که بگوییم هنگامی که یک خطاب کلی آمد، خطاب به ناس است و یا خطاب به ایها المؤمنون است، یعنی این خطاب به هفت میلیارد انسان یک به یک متوجه می‌شود. تا اینکه آن کسی که عامل است و امتثال می‌کند و آن کسی که عاصی است وضعیت دیگری پیدا کند. آن کسی که جاهل است یک وضع پیدا می‌کند و کسی که عالم است یک وضع و هرکدام حسب وضع خودشان مخاطب این حکم باشند. این نظر مشهور است که حضرت امام در مقابل آن می‌فرمایند، خطاب قانونیه منحل در خطابات شخصیّه‌ی معطوف به افراد مخاطب که هرکدام حال و وضعی دارند و یک متعلق کلی منحل می‌شود به متعل‌های شخصی و جزئی و حکم در ظروف مختلف قرار می‌گیرد. امام فرمودند منحل نمی‌شود.

به اعتبار اینکه نقطه‌ی تفاوت حضرت امام با دیگران در این جهت است که ایشان قائل به انحلال نیستند، بلکه قائل به عدم انحلال خطابات کلیّه در قالب خطابات جزئیه‌ی شخصیه هستند، ولی دیگران معتقدند که خطابات قانونیه‌ی کلیّه‌ی در عدد افراد و حالات و اطوار گوناگونی که حکم در ظروف آن قرار می‌گیرد.

به این اعتبار عرض می‌کنیم که بهتر است با توجه به مجموعه‌ی بیانات امام(ره) نام «عدم انحلال خطابات قانونیّه به خطابات شخصیّه» را بر نظریه بگذاریم و نه «نظریه‌ی خطابات قانونیه». دیگران نیز آنچه را از شارع می‌آید خطاب قانونی می‌دانند، وقتی که بحث می‌کنند می‌گویند شارع جعل می‌کند، تشریع و تقنین و اعتبار و انشاء می‌کند، خطاب قانونی می‌کند و قانون وضع می‌کند. ضرب قانون در بین فقهای ما از گذشته‌های دور، تعبیر شایعی است. ضرب قانون یعنی صدور خطاب قانونی. اصل این قضیه فرمایش حضرت امام نیست بلکه آن نکته‌ای که در بیان حضرت امام خصوصیت دارد این است که خطاب قانونی در خطابات شخصیه منحل نمی‌شود. بنابراین اسم نظریه نیز مناسب است با توجه به همین تعبیر اصطیاد شود.

اما لبه‌ی تیز این نظریه چیست که در مسائل مختلف اصولیه نیز کاربرد دارد؟ چه چیزی در مسائل مختلف اصولیه مشکل را حل می‌کند؟ اینکه خطاب قانونی است؟ یا اینکه چون در خطابات شخصیه منحل نمی‌شود، این کارکردها، برآیند و نتایج را دارد؟ بله؛ به جهت دوم است، زیرا خطابات قانونیه خصوصیات مختلفه‌ای دارد، که حضرت امام نیز به این تفاوت‌ها اشاره می‌کند، اما خصوصیت عمده‌ی آن این است که در افراد منحل نمی‌شود و به این ترتیب است که مشکل را حل می‌کند. اینکه خطاب قانونی آمده و این خطاب متوجه مجموعه‌ی مکلفین شده و همه را مکلف کرده است، فرد عاجز هم مکلف است، منتها فرد عاجز عذر دارد، و اگر چندین نفر هم استثناء شده باشند استهجان لازم نمی‌آید، به این دلیل است که منحل نمی‌شود. اگر در هفت میلیارد انسان منحل شود، آنگاه آن مثلاً یک میلیاردی که شرایط آن را ندارند، باعث استهجان حکم می‌شود، زیرا این افراد عاجز هستند و نمی‌توانند امتثال کنند. امام در اینجا جواب می‌دهند این حکم در تک‌تک افراد منحل نمی‌شود تا بگوییم یک میلیارد نفر عاجزند، بنابراین خطاب لغو و غیرمعمول است. حکم آنگاه مستهجن می‌شود که مثلاً هر هفت میلیارد نفر در جهان از اجرای آن عاجز باشند و این خلاف حکمت است.

لهذا آن قسمت از نظریه که مستمسک حل مسائل و معضلات قرار می‌گیرد همین حیث «عدم انحلال» است. به این جهت ما پیشنهاد می‌کنیم که عنوان نظریه به تعبیر «عدم انحلال خطابات قانونیه» و یا «شرعیه» تعبیر شود.

البته شاید ایراد نداشته باشد که بگوییم مسئله‌ی ما این است که بفهمیم ماهیت و مختصات خطاب قانونی چیست؛ هرچند بارزترین مختصه‌ی خطاب قانونی «عدم انحلال» است؛ به این اعتبار ایرادی ندارد که اسم نظریه را «خطابات قانونیه» بگذاریم. والسلام.

جلسه‌ی اول

موضوع: انشاء و إخبار

قال امیرالمؤمنین علی(ع): أَکْثَرُ النَّاسِ مَعْرِفَهً أَخْوَفُهُمْ لِرَبِّهِ (غرر، ص ۲۳۲). این کلام نورانی امیر حکمت و بلاغت است که هرآن‌کس که به شناخت خویش تواناتر است و خویش را بیشتر شناخته است، ترسان‌تر است از پروردگارش. زیرا انسان هراندازه که به ضعف و کاستی‌های خود پی ببرد، عظمت الهی در حضور او برجسته‌تر و بارزتر می‌شود و احساس کوچکی بیشتری می‌کند، بنابراین این فرد از خداوند متعال بیشتر ترسان خواهد بود. همچنین می‌توان اینگونه تفسیر کرد که انسان هر مقدار که به خود و اعمال و افکار پرلغزش خود آگاهی و توجه بیشتر دارد، از خداوند ترس بیشتری خواهد داشت و بیشتر در مقام خوف و خشیت برمی‌آید و درصدد جبران. انشاءالله خداوند متعال ما را در زمره‌ی خائف و خاشی خود مقرر کند.

سال گذشته در موضوع انشاء و إخبار بحث می‌کردیم و جملات انشائیه و اخباریه منشأ بحث بود. دامنه‌ی بحث در این موضوع به اصل مسئله‌ی‌ انشاء و اخبار توسعه پیدا می‌کند. در این جلسه مروری به مباحث و محورهایی داریم که به نظر ما در این موضوع باید در اصول مطرح شود. هرچند که بسیاری از این محورها رایج نیست و مورد توجه قرار ندارد، متأخرین و بعضی از معاصرین به این مسئله توجه خاص کرده‌اند؛ در حدی که بعضی از اعاظم گفته‌اند که اصولاً باید علم اصول را حول محور «اعتبار» سازماندهی و صورت‌بندی کرد و سازمان معرفتی و منطقی بحث را نیز پیشنهاد داده‌اند.
در گذشته، هنگامی که بحث پیرامون مسائل علم اصول مطرح بود، این نظریه را مطرح و نقد کردیم. بعد از آن نیز من عین نقد را برای آن بزرگ بزرگوار در نجف فرستادم که ما نسبت به این فرمایش حضرت مستطاب عالی، ملاحظاتی داریم. اما به هر حال نفس این توجه که مسئله‌ی «اعتبار» از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است،‌ امتیاز تفکر آن بزرگوار قلمداد می‌شود که به جایگاه این بحث در اصول و فقه توجه شده است. زیرا دانش فقه، اصولاً اعتبار احکام و یا کشف اعتبارات شرعیه است. بنابراین باید هم در فلسفه‌ی فقه به آن توجه خاص شود و فهم و ماهیت حکم و مسائل پیرامونی آن، همانند طبقه‌بندی و تقسیمات حکم، غایت حکم، مناشی حکم و… باید مورد توجه قرار گیرد، و هم در حوزه‌ی اصول باید مورد توجه قرار گیرد. هم در فلسفه‌ی اصول باید خیلی از مباحث مطرح شود و هم در اصول. در حال حاضر که مباحث فلسفه‌ی اصول، عمدتاً در خود اصول مورد بحث قرار می‌گیرد، لاجرم مسائل مربوط به اعتباریات را باید در همین دانش مطرح کرد. اما اگر روزی اینها تفکیک شوند، پاره‌ای از مسائل از جنس مبانی و مبادی می‌شوند که در دانش فلسفه‌ی اصول مطرح خواهد شد، و پاره‌ای دیگر که در آنها بحث از قواعد استنباط است، باید در دانش اصول مورد بررسی قرار گیرد.
ما فکر می‌کنیم این سلسله مباحث باید در ذیل عنوان انشاء و اعتبار (که در مقابل آن مبحث إخبار هم مطرح می‌شود) مورد بررسی قرار گیرد:
۱٫ تعریف الإنشاء والإخبار، وما هو تمایز کلّ منهما مع غیره؟ که بحث بسیار رایجی است که در دانش اصول فعلی مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲٫ مکانه البحث عن «الإعتبار» و الهویّه المعرفیّه لهذه المسئله و موقعِها الصالح فی هندسه العلوم المرتبطه بها، من الحکمه و علم الأصول و فلسفتِه وعلمِ الفقه وفلسفتِه؟ این بحث بسیار مهم است و گفتیم که ساختار اقتراحی و پیشنهادی بعضی از اعاظم از معاصرین این است که اصلاً ما علم اصول را باید حول محور این مسئله سازماندهی کنیم که نشان از اهمیت این محور است.
۳٫ أنواعُ الإعتبار وأقسام الإعتباریات؟ اعتبار، جعل و انشاء چندگونه است، و اقسام اعتباریات کدام است. ممکن است اعتباریات را یک‌بار بالمعنی الاعم و بار دیگر بالمعنی الاخص در نظر بگیریم. در اینجا باید بررسی شود که آیا انشاء، اعتبار، جعل و حکم یکسان هستند یا بعضی از اینها ممکن است کاربرد اوسع و اعمی داشته باشند و بعضی دیگر کاربرد اخص و محدودتر. خلط بین اعتباریات با یکدیگر و نیز خلط بین اعتباریات و حقیقیات ازجمله مغالطات و خلط‌های شایع مباحث نظری است.
۴٫ کیفیّه تکوّنِ الإنشاء والإعتبار ومراحلُه؟ إنشاء و اعتبار چگونه تکون پیدا می‌کند و یک حکم چگونه شکل می‌گیرد؟ و یک انشاء چگونه صورت می‌بندد. مناشیی که به انشاء منتهی می‌شود چیست؟ آیا صرفاً بیان یک کلام و صدور قولی از مولا منشأ انشاء‌ و اعتبار است؟ مراحل انشاء چیست؟ آیا اصولاً در مقوله‌ی إنشاء موضوع اطلاق مخاطب شرط است؟ یعنی آنگاه که جاعل، حاکم و مولا به اطلاع مخاطب و متولی‌علیهم رساند، آنگاه اعتبار تحقق یافته است؟ یا ممکن است بگوییم در مبادی ماقبل، اعتبار در نفس‌الامر تحقق یافته است؟ اگر معصوم و یا شارع مقدس چیزی را اعتبار کردند، و اعتبار واقع شد، باید اطلاع‌رسانی شود که مخاطبین و عباد از آن آگاه شوند، اما اعتبار واقع شده است. مانند اینکه ولی امر و حاکم بخشنامه را صادر کرده است، اما هنوز صداوسیما نخوانده تا به اطلاع مردم برسد، نمی‌توان گفت که این اعتبار واقع نشده است و بالنتیجه اگر مردم از هر طریقی از طرق کشف کردند که اعتباری واقع شده است، تکلیف خواهد آمد و مقید به ابلاغ نیست، بیان ساده‌ی ما راجع به این بحث عبارت است از اینکه آیا انشاء و اعتبار از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا و مسجل می‌شود؟ که این یک بحث جدی است که متأخرین از اصولیین در مورد آن بحث کرده‌اند و مراحل حکم را مورد ارزیابی قرار داه‌اند.
۵٫ ماهی «الأدوات» والتراکیب الإنشائیه؟ کلمات و واژگان و تراکیب و هیئات انشائی کدام‌ها هستند؟ این هم بحث مهم و رایجی است. این بحث بسیار پیش‌تر از زمان متأخرین در اصول مطرح شده و محل بحث بوده است، منتها به نظر ما می‌توان ادوات و تراکیب و طروق را توسعه داد و به آن چیزی که تاکنون در اصول مطرح بوده، بسنده نکنیم.
۶٫ کیفیّهُ تمعنی «الأدوات» و«الهَیَآت» الإنشائیه، ومکانیکیّهُ وضعِها؟ وماهو الفرق بینها وبین الإخباریّات من هذه الجهه؟ ادوات و هیئأت چگونه معنی‌دار می‌شوند؟ کیفیت‌ معنامند شدن درخصوص همه‌ی ادوات، هیئأت و کلماتی که معنادار و معنامند هستند، چگونه است؟ معناگرفتن چگونه اتفاق می‌افتد؟ این بحث بسیار مهم است و امروز در مباحث جدید از قبیل هرمنوتیک، فلسفه‌ی ذهن و شاخه‌های آن و معناشناسی این بحث مطرح است که باید در اصول مورد بررسی قرار دهیم.
۷٫ ماهو الموضوع له فی الإنشائیّات؟ وماهو الفرق بینها وبین الإخباریّات من هذه الجهه؟ انشاء روی چه واقعیتی قرار می‌گیرد؟ این بحث نیز بسیار مهم است. در اینجا مسئله‌ی انشائیات و ماهیت آن و همچنین مسئله‌ی نفس‌الامر حقیقی، اما غیرموجود به وجود خارجی و وجود ذهنی در اینجا مطرح می‌شود. مرحوم علامه طباطبایی نیز در نهایه به این مسئله پرداخته است که واقعیات سه دسته هستند، واقعیات خارجیه، که موجود به وجود خارجی‌اند؛ واقعیات ذهنیه که موجود به وجود ذهنی‌اند؛ قسم سومی نیز از واقعیات وجود دارد که علامه طباطبایی در کتاب نهایهالحکمه مطرح فرمودند. این بحث یک بحث فلسفی است ولی در عین حال بحث بسیار مهمی است. اصول در اینگونه موارد حاجتمند به مبانی فلسفی است و تا این مبانی روشن نشود، مسئله‌ی حکم، جعل و انشاء و اعتبار آنچنان که باید حل نخواهد شد.
۸٫ ماهی دواعی الإعتبار ومناشیه و ماهو دورُه فی حیات الإنسان العلمیّه والعملیّه؟ انگیزه‌های اعتبار چیست؟ چه چیزهایی اعتبار را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود که معتبر، اعتبار کند، حاکم، حکم کند و جاعل، جعل کند؟ نقش دواعی در حیات انسان (چه حیات علمی و چه عملی) چیست؟ اصلاً اعتباریات چه نقشی در حیات علمی دارند؟ بزرگانی از فلاسفه گفته‌اند که اگر اعتباریات را حذف کنید، فلسفه نیز حذف می‌شود که نشان از جایگاه مهم اعتباریات است. اگر اعتباریات را حذف کنیم و برای مثال بگوییم اینگونه نیست که فردی که از طریق کودتا و یا بیعت بر مسند قدرت تکیه زده است، حق دارد در چیزی تصرف کند، و ما حق نداریم. مگر این انتخاب چه تأثیری در شخصیت واقعی او می‌گذارد؟ مگر او با ما فرق می‌کند؟ چه کسی گفته‌ است اطاعت از فرمان پلیس واجب است؟ در این صورت باید دید که چه بلایی بر سر بشریت می‌‌آید و عالم بشر بدتر از جنگل خواهد شد، زیرا حتی در جنگل نیز حیوانات، از اعتباریات پیروی می‌کنند و قوانینی را رعایت می‌کنند. به تعبیر ما عالم حیوانات نیز بدون اعتباریات نمی‌چرخد.
لهذا این بحث که در حیات علمی و عملی انسان، اعتباریات و دواعی اعتباریه چه نقشی ایفا می‌کنند، بسیار پراهمیت است.
۹٫ ماهی الهویّه المعرفیّه للمسئله وموقعِها الصالح فی هندسه علم الاصول والعلوم الأُخری المرتبطه بها. ما بحثی را تحت عنوان هویت معرفتی مسئله درخصوص همه‌ی مسائل هر علم و از جمله علم اصول و مباحث اساسی هر دانش و ازجمله دانش اصول مطرح می‌کنیم، هر مسئله‌ای مثل هر دانشی، دارای یک هویت معرفتی است و از هویت معرفتی هر دانش نیز می‌توان بحث کرد. هویت معرفتی دانش چیست؟ یعنی اینکه آیا این دانش از جنس حقایق است یا اعتباریات؟ در دسته‌ی کدام گروه از علوم قرار می‌گیرد؟ چه نسبت و مناسباتی با دیگر علوم هموند و همگن دارد؟ این علم با علوم مرتبطه چه نسبت و مناسباتی دارد؟ هویت تاریخی این علم چگونه است؟ پیشینه‌ی این بحث به کجا منتهی می‌شود؟ این جنس از مباحث را هویت معرفتی می‌نامیم، حال اگر راجع به دانش بحث کنیم، هویت معرفتی یک علم به مطرح می‌شود. و البته بیشتر این پرسش‌ها را راجع به یک مسئله در یک دانش هم می‌توان مطرح کرد. ما در گذشته گفتیم که «کل مسئله عُلَیْمه» هر مسئله‌ای دانشواره و دانشکی است و بسیاری از پرسش‌هایی که راجع به یک علم می‌توان مطرح کرد، راجع به یک مسئله هم می‌توان مطرح کرد. یعنی به یک مسئله نگاهی فلسفی کرد، آنگونه که می‌توان به یک علم نگاه فلسفی کرد. در نگاه فلسفی به یک علم «فلسفه‌ی علم» به وجود می‌آید و در نگاه فلسفی به یک مسئله، فلسفه‌ی آن مسئله تکون پیدا می‌کند.
یکی از بحث‌هایی که در اینجا قابل طرح است، عبارت است از اینکه همانگونه که می‌گوییم یک علم در قیاس با علوم و هموند و همگن چه جایگاهی دارد، می‌توان از جایگاه یک مسئله در جغرافیای مسائل یک علم نیز سؤال کنیم.
علوم دیگری که به مسئله‌ی اعتباریات می‌پردازند، این مسئله را در کجا باید طرح کنند؟ زیرا می‌دانیم مسئله‌ی اعتباریات در اصول و پیش‌تر از آن در فلسفه مطرح می‌شود. البته این بحث در فلسفه‌ی ما بسیار دیر وارد شده است و اولین کسی که مسئله‌ی اعتباریات را مطرح کرده است مرحوم محقق اصفهانی(ره) در تحفه الحکیم است. علامه‌ی طباطبایی نیز در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» این بحث را باز کرده و به همین جهت به نام ایشان تمام شده است، اما قبل از ایشان محقق اصفهانی این مسئله را مطرح کرده است. تحفه الحکیم منظومه‌ی بسیار ارزشمندی است و من اگر جرأت می‌کردم، می‌گفتم تحفه الحکیم از منظومه‌ی حاجی مناسب‌تر و بهتر است. خوشبختانه خدا توفیق داد که برای روز جهانی فلسفه در امسال، محقق اصفهانی و فلسفه‌ی اصول را محور قرار دادیم. یکی از اقداماتی که دوستان ما در این همایش انجام دادند، آماده‌سازی و انتشار شرحی است که بر تحفه الحکیم توسط مرحوم آقای مرعشی که از مدرسین حوزه‌ی‌ علمیه‌ی تهران بودند، نگاشته‌ شده است. اگر این شرح انتشار پیدا کند، جایگاه این منظومه‌ی ارزشمند روشن می‌شود و من آرزومند هستم که روزی فرا برسد که تحفه الحکیم چونان منظومه‌ی حاجی سبزواری متن درسی شود. زیرا مرحوم محقق اصفهانی از حاجی سبزواری متأخرتر است و مبدع‌تر و نیز نواندیش‌تر است. بنابراین آشنایی با آراء ایشان در روزگار ما می‌تواند مفیدتر باشد.
البته این مبحث در علوم دیگر نیز جایگاه دارد و بررسی اینکه جایگاه این مبحث در علوم مختلف و خصوصاً اصول کجاست، بحث بسیار پراهمیتی است.
لاشک أنّه ینبغی البحث عن کلّ من المحاور المزبوره کما ینبغیه، ولکن نحن نکتفی بدراسه المحاور الدّارج بحثُها عند الأصولیین فی الباب و هی الأوّل و الرّابع و السّادس و السّابع و الثّامن، تمشّیاً معهم، وإستهدافاً إلی بیان البحوث التی لها أکثر صله بمهمّه «تبیین قواعد الإستنباط» أوّلاً، ونحیل البحث الجامع والمشبَع عن الکلّ إلی محله ـ إن شاءالله الموفّق الهادی ـ فنمرّ بحوث المحاور المشاره الیها فی کلمات الأصحاب مع نقد أنظارهم (من الجمهور، المحقق الخراسانی (م ۱۳۲۹ق) ، المحقق الغروی الإصفهانی(م ۱۳۲۰ق) ، المحقق العراقی(م ۱۳۲۱ق) ، المیرزا النائینی( م ۱۳۵۵ق) المجدِّد البروجردی(م)، المحقق الخوئی(م ۱۴۱۳ق) والشهید الصدر(م ۱۴۰۰ق)، ثم نعالج المسئله وفق النظر المختار والمقترح ثانیاً.
البته ما در طول درس همگی این نه مبحث را بررسی نخواهیم کرد، زیرا هم از علم اصول خارج می‌شویم و هم از رویّه‌ی رایج فاصله می‌گیریم، اما محورهایی را که بیشتر در دانش اصول مطرح است، مورد بررسی قرار خواهیم داد و به اعتبار اینکه با اصحاب علم اصول تماشی و همراهی کنیم، بحث‌هایی را که بالمباشره و بلاواسطه با تولید قواعد استنباط مرتبط‌اند را بررسی خواهیم کرد، نه هر مبحثی که مع‌الوسائط به این مسئله ارتباط پیدا می‌کند.
بنابراین در این مباحث عمدتاً بر سه محور متمرکز می‌شویم و انظاری که هست را مطرح می‌کنیم.
محور اول، طرح و بررسی نظرات جمهور در این خصوص است که در سال گذشته نظر محقق خراسانی، محقق غروی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، میرزای نائینی، محقق بروجردی، محقق خویی، شهید صدر را مطرح و بررسی و نقد کرده‌ایم. پایان سال گذشته به این مبحث رسیدیم که آراء و انظار اعاظم را بررسی کردیم و الان به نظریه‌ی مقترحه رسیدیم که پیشنهاد ما درخصوص این محورهای سه‌گانه چیست. والسلام

در ساحت معرفت دینی


ـ ساحات و سطوح نوآوری در قلمروی دین‌پژوهی


ـ ساختار تفصیلی تحقیق مبانی و موانع نوفهمی و نظریه‌پردازی دینی


ـ ساختار مباحث فلسفه‌ی معرفت دینی


ـ ساختار مباحث و مسائل فلسفه‌ی دین


ـ فرهنگ کلمات و تعابیر کلیدی منطق فهم دین


ـ کارکردها و کاربرد عقل در دین‌پژوهی