فلسفه فرهنگ

 

فلسفه‌ی فرهنگ: Philosophy of Cutler


تبیین موضوع تحقیق

موضوع اصلی این تحقیق «فرهنگ» با تمام اجزای آن است. فلسفه‌ی فرهنگ مانند تمامی فلسفه‌های مضاف، احکام کلی موضوع خود را مطالعه می‌کند. فرهنگ، که موضوع این دانش به شمار می‌آید، دین، هنر، عرف، عادات، ارزش‌ها، بینش‌ها و … را دربر می‌گیرد، اما زمانی این مقوله‌ها در فلسفه‌ی فرهنگ مطالعه می‌شوند که نگرش انضمامی به آنها داشته باشیم؛ یعنی آنها را با این دید که بخشی از فرهنگ به شمار می‌آیند مطالعه کنیم.


اهداف تحقیق

بسترسازی جهت تدوین دانشی (معرفت دستگاهواره) با عنوان فلسفه‌ی فرهنگ.

همچنین مبناسازی برای علم فرهنگ را می‌توان یکی از فایده‌های این تحقیق به شمار آورد. از آنجا که توصیف ما از فرهنگ و قضایای تجویزیِ ارائه‌شده برای آن، نمی‌تواند با مبانی هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه ناسازگار باشد، بر علم ما به فرهنگ نیز تأثیر خواهد گذاشت

و …


مسئله اصلی تحقیق

احکام کلی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ماهیت‌شناختی، و… فرهنگ، از آن جهت که فرهنگ است.

 


سئوال‌های فرعی تحقیق

مجموعه‌ی مسائل این دانش را می‌توان یک دستگاه قلمداد کرد یا خیر؟

آیا در یک سلسله‌ی طولی مترتب بر هم، به قضیه‌ًْ‌القضایا منتهی می‌شوند؟

آیا باید به آنها به صورت کل‌انگارانه نگاه کرد یا رابطه‌ای شبکه‌ای با هم دارند که از هسته و حاشیه تشکیل شده‌اند؟

 


ضرورت‌های تحقیق: (چالش‌های تحقیق)

یافتن پاسخ پرسش‌هایی از قبیل موارد زیر از ضرورت‌های تحقیق به حساب می‌آید:

ـ فرهنگ دارای چه اجزا و کارکردهایی است؟

ـ آیا قاعده‌پذیر است؟

ـ تحت تأثیر چه چیزهایی پدید می‌آید و بر چه چیزهای تأثیر می‌گذارد؟

ـ آیا تأثیر و تأثر آن بر دیگر مقولات قاعده‌مند و قابل فهم است؟

 


پیشینه‌ی تحقیق

پرداختن به این موضوع در قالب اثر مستقل فاقد پیشینه است اما مقالات و آثار و تحقیقات زیر در حوزه های نزدیک و پیرامونی منتشر شده است؛ از قبیل:

۱٫ مفهوم و اهمیت فلسفه فرهنگ، علی‌اصغر مصلح، فصلنامه فلسفه، ش ۲، تابستان ۱۳۸۶

۲٫ فلسفه‌ای برای آیندگان، کاسیرر و نظریه‌پردازی برای فلسفه‌ی فرهنگ، خردنامه همشهری، ش ۲۸

۳٫ مفهوم فرهنگ و انتقادات آن، حشمت‌الله طبیبی، بررسی‌های تاریخی، ش ۵۲

۴٫ چیستی فرهنگ و تمدن، محمد قراگزلو، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۹۷ـ ۱۹۸

۵٫ رویکردهای متفاوت در مطالعه فرهنگ با تأکید بر بعد روش شناختی، نامه علوم اجتماعی، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ش ۲۰

۶٫ بازشناسی فرهنگ، مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران، محمدحسین پژوهنده، اندیشه حوزه، ش ۲

۷٫ مفهوم‌شناسی فرهنگ به مثابه یک نظام، محمدرحیم عیوضی، دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، ش یک، بهار ۱۳۸۷

۸٫ مقدمه‌ای بر بررسی علمی فرهنگ، جلالی‌مقدم، کیهان فرهنگی، ش ۱۳۷

۹٫ درباره‌ی فرهنگ، مهدی سجاده‌چی، مشکوه، ش ۲۱

 


شرح فرضیه

مطالعات فرهنگی به مثابه دانش یا رشته گسترده‌ی علمی، بر زیرساخت‌های حکمی ـ معرفتی خاصی بنا شده است که با بازشناسی، بسط، و بازآرایی آن، معرفت دستگاهواری با عنوان «فلسفه‌ی فرهنگ» تدوین تواند شد

 


نسبت و تفاوت فرضیه پیشنهادی تحقیق با فرضیه‌های رقیب

فرضیه‌ی مبنای این تحقیق (به دلیل تاثیرپذیری‌اش از نظریه‌ی ابتنا، که مبتنی بر پیش‌انگاره‌های ممکن‌انگار و نیز روشگان علمی آمیخت‌ساختگان است) از سویی با نظریه‌های ناباورمند با «امکان» یا «روایی» یا «شایایی» یا «بایایی» علوم انسانی و استقلال مبنایی و فلسفی آن، در تعارض است، و از سوی دیگر با فرضیه‌های تک‌منبع‌گرا (نقل‌بسند، خردبسند، تجربه‌بسند، و …) در تباین است.

 


اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

۱ـ فرهنگ: واژه‌ی فرهنگ مرکب از پیشاوند «فر» و کلمه‌ی «هنگ» است. این کلمه به معانی گوناگونی به کار رفته است: دانش، ادب، خرد، تعلیم و تربیت، بزرگی و سنجیدگی، لغتنامه‌ی فارسی، شاخ درختی را گویند که در زمین خوابانیده سپس آن را در جای دیگر نهال کنند، کاریز آب را نیز گویند.

برای معنای اصطلاحی فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده؛ ما فرهنگ را عبارت می‌دانیم از «مجموعه‌ی تافته و تنیده‌ی سازوارشده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌های پایدار در بستر زمینی و بازه‌ی زمانی مشخص که چون هویت جمعی و طبیعت ثانویِ طیفی از آدمیان، صورت بسته باشد».

۲ـ فلسفه: دانش عهده‌دار مطالعه‌ی عقلانی احکام کلی وجود بماهو وجود یا موجود بماهو موجود.

۳ـ فلسفه‌ی مضاف: «معرفت دستگاهوار برآمده از مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی یک علم و امهات مسائل آن، یا یک امر دستگاهوارانگاشته و مؤلفه‌های آن».

۴ـ فرهنگ‌پژوهی: هرگونه مطالعه «در» یا «درباره»‌ی فرهنگ، اعم از تجریدی یا تجربی، کل‌نگر یا جزءنگر، در چاچوب فلسفه‌های مضاف یا علم‌های مضاف به فرهنگ.

۵ـ علم فرهنگ: معرفت دستگاهوار برآمده از مطالعه‌ی تجربی (یا چند روشگانی) پدیده‌ی فرهنگ و مصادیق و مسائل آن. علم فرهنگ می‌تواند معادل فرهنگ‌پژوهی علمی نیز به کار برود.

۶ـ فلسفه‌ی علم فرهنگ: «معرفت دستگاهوار برآمده از مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی یک علم فرهنگو امهات مسائل آن».

۷ـ فلسفه‌ی فرهنگی: می‌تواند به نوعی از فلسفه که به نحوی از انحاء متأثر از فرهنگ است اطلاق شود. و می‌تواند معادل فلسفه‌ی فرهنگ و مطالعه‌ی فلسفی فرهنگ قلمداد گردد.

۸ـ علوم انسانی: با توجه به اینکه اثباتاً دست‌کم سه تلقی از قلمروی علوم انسانی قابل شناسایی‌ست، در مقام ارائه‌ی تعاریف پسینی، ما تعابیر زیر را (ناظر به سه تلقی موجود) پیشنهاد می‌کنیم:

یک.برای علوم انسانی بالمعنی الأخص: «مجموعه‌ی دانش‌های متشکل از قضایا و قیاسات «تبیینی» اخباری، «تکلیفی» الزامی و «ترجیحی» ارزشیِ معطوف به رفتارهای انسان‌ها و مناسبات میان آنها».

دو.برای علوم انسانی بالمعنی العام: «مجموعه‌ی دانش‌های متشکل از قضایا و قیاسات «تبیینی» اخباری، «تکلیفی» الزامی و «ترجیحی» ارزشیِ معطوف به بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های فردی و اجتماعی آدمیان در وضعیت‌های گوناگون و ظروف مختلف حیات انسانی».

سه.برای علوم انسانی بالمعنی الأعم: «طیفی از دانش‌هایی که به‌جز علوم طبیعی‌اند».

۹ ـ مهندسی فرهنگ: فرایند آگاهانه‌ی پیرایش، آرایش، ارتقاءبخشی، روزآمدسازی و کارآمدسازی فرهنگ ملی براساس آسیب‌شناسی و سنجشگری علمی، و معطوف به مبانی و مبادی پذیرفته و مقتضیات بومی و جهانی.

۱۰ ـ مهندسی فرهنگی:فرایند آگاهانه‌ی بازطراحی شؤون و مناسبات آموزشی، علمی، قضایی، اقتصادی، تجاری، سیاسی، اداری، امنیتی، خانوادگی، و…، براساس آسیب‌شناسی علمی و کاربردی، با اشراب مؤلفه‌های فرهنگی خاص.

۱۱ ـ فلسفه‌ی فرهنگ: «طیف گسترده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌هایِ سازوارِ انسان‌پیِ جامعه‌زادِ هنجارشده بطئ‌التطورِ معناپرداز و جهت‌بخشِ ذهن و زندگی، که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از آدمیان در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت می‌بندد»

 


کاربرد تحقیق:

ـ دستیابی به احکام کلی فرهنگ

ـ مبناسازی برای علم فرهنگ

ـ تأثیر بر علم ما نسبت به فرهنگ

 


بخش‌ها و فصول تحقیق

درآمد) منطق تقسیم و طبقه‌بندی مباحث فلسفه‌ی فرهنگ

فصل یکم) چیستی‌شناسی فرهنگ.

فصل دوم) اوصاف و خصائل فرهنگ.

فصل سوم) چهایی فرهنگ.

فصل چهارم) هندسه‌ی فرهنگ.

فصل پنجم) هستی‌شناسی فرهنگ.

فصل ششم) معرفت‌شناسی فرهنگ.

فصل هفتم) روش‌شناسی مطالعه‌ی فرهنگ.

فصل هشتم) گونه‌شناسی فرهنگ.

فصل نهـم) نسبت و مناسبات فرهنگ‌ها.

فصل دهـم) بایایی و برآیی فرهنگ.

فصل یازدهم) ازآنی و ازآیی فرهنگ.

فصل دوازدهم) کجایی فرهنگ.

فصل سیزدهم) نسبت فرهنگ و علوم انسانی.

فصل چهاردهم) شایایی و روایی، ناشایایی و ناروایی فرهنگ.

فصل پانزدهم) برینگی و زیرینگی فرهنگ.

فصل شانزدهـم) آیین‌وری و یاساگری فرهنگ.

فصل هفدهم) قواعد اساسی فرهنگ.

فصل هجدهم) کارکردشناسی فرهنگ.

فصل نوزدهم) آینده‌پژوهی فرهنگ.

فلسفه اصول

فلسفه‌ی اصول


موضوع تحقیق:

فلسفه اصول فقه از زمره فلسفه‌های مضاف به علوم است، و می‌تواند از شاخه‌های «فلسفه معرفت دینی» قلمداد شود؛ تأسیس یا تدوین فلسفه اصول، از اهم ضرورتهای معرفتی حوزه معرفتی دین و معرفت دینی است.

این تحقیق درصدد مطالعه عقلانی مبانی و احکام فرادانشی و فرا مساله‌ای (و استطراداً، پیرا مساله‌‌ای) علم اصول است.


مسئله‌ی اصلی تحقیق

علی‌رغم این‌که اصول فقه از اصیل‌ترین و ارجمندترین دانش‌های اسلامی است و با این‌که این معرفت مقدس از غنا و قوام و قوت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، و برغم آن‌که این دانش فرخنده از پربار و برکت‌ترین معرفت‌هاست، اما کاستی‌ها و کژی‌های محتوایی، منطقی (روش‌شناختی) ساختاری و کارکردی بسیاری رنج می‌برد؛ کارآمدترسازی، روزآمدی و بسط و بازسازی علم اصول قطعاً در گرو مطالعه فرانگر عقلانی مبادی و مبانی (احکام فرادانشی و فرا مساله‌ای) آن است.


اهداف تحقیق:

تاسیس یا تدوین دانش فلسفه اصول و گشودن راه برای تصحیح و تنقیح، توسعه و تکامل، روزآمد و کارآمدسازی علم اصول خصوصاً، و منطق فهم دین عموماًً


تبیین پیشینه تحقیق و ذکر کارهای مشابه

۱ـ فلسفه علم اصول فقه/ مهدی هادوی تهرانی، پژوهش‌های دینی، سال اول، شماره اول، بهار ۸۴، ص ۷۴ـ۵۱

۲ـ الرافد و فلسفه علم اصول/ سعید ضیایی‌فر، پژوهش و حوزه، سال هفتم، شماره ۲۷ و ۲۸

۳ـ ضرورت تدوین فلسفه علم اصول/ گفتگو با آیت‌الله صادق لاریجانی، پژوهش و حوزه، سال هفتم، شماره ۲۷ و ۲۸

۴ـ فلسفه علم اصول فقه/ علی عابدی شاهرودی، پژوهش و حوزه، سال هفتم، شماره ۲۷ و ۲۸

۵ـ مسائل مشترک فلسفه دین و فلسفه اصول/ حسن معلمی، آیین حکمت، سال دوم شماره ۳، بهار ۸۹

۶ـ درآمدی بر فلسفه اصول، حسن معلمی، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۹۰٫

همچنین در خلال آثار سلف ـ بویژه در مقدمات منابع اصولی ـ مباحث در خوری مرتبط به این معرفت فلسفی مذکور افتاده است.


منابع مرتبط (به معنای خاص) و اضلاع تحقیق (مقولات مرتبط با تحقیق)

کتب اصولی و تفسیری مرتبط‌ترین منابع این تحقیق قلمداد می‌شوند


شرح فرضیه

علم اصول به مثابه یک دانش بر زیرساخت‌های معرفتی خاصی بنا شده است، با بازشناسی، بسط، و بازآرایی آن، معرفت دستگاهواری با عنوان فلسفه اصول تدوین تواند شد


شرح اجمالی و انضمامی اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

ـ فلسفه‌ی اصول فقه: دانش فرانگر عقلانی متصدی مطالعه احکام فرادانشی و فرامسأله‌ای اصول فقه.

ـ علم دینی: دانشی که مبانی یا اجزاء قضایای آن یا هر دو از مصادر دینی یا با منطق معتبر دینی یا هر دو، تحصیل شده باشد.

ـ فلسفه: دانش عهده‌دار مطالعه‌ی عقلانی احکام کلی وجود بماهو وجود یا موجود بماهو موجود.

ـ فلسفه‌ی مضاف: «معرفت دستگاهوار برآمده از مطالعه‌ی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی یک علم و امهات مسائل آن، یا یک امر دستگاهوارانگاشته و مؤلفه‌های آن».

ـ علوم انسانی: با توجه به اینکه اثباتاً دست‌کم سه تلقی از قلمروی علوم انسانی قابل شناسایی‌ست، در مقام ارائه‌ی تعاریف پسینی، ما تعابیر زیر را (ناظر به سه تلقی موجود) پیشنهاد می‌کنیم:

یک. برای علوم انسانی بالمعنی الأخص: «مجموعه‌ی دانش‌های متشکل از قضایا و قیاسات «تبیینی» اخباری، «تکلیفی» الزامی و «ترجیحی» ارزشیِ معطوف به رفتارهای انسان‌ها و مناسبات میان آنها».

دو. برای علوم انسانی بالمعنی العام: «مجموعه‌ی دانش‌های متشکل از قضایا و قیاسات «تبیینی» اخباری، «تکلیفی» الزامی و «ترجیحی» ارزشیِ معطوف به بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های فردی و اجتماعی آدمیان در وضعیت‌های گوناگون و ظروف مختلف حیات انسانی».

سه. برای علوم انسانی بالمعنی الأعم: «طیفی از دانش‌هایی که به‌جز علوم طبیعی‌اند».


کاربرد تحقیق:

ـ بازشناساندن مکانت و امکانات، مزایا و صفایای علم اصول فقه

ـ بازآرایی، تکمیل و ارتقاء علم اصول فقه،

ـ در بازفهمی علم اصول و تسهیل فراگیری آن


روش تحقیق

ـ عقلی و عقلانی

ـ کتابخانه‌ای و استقرای منابع


فهرست بخش‌ها و فصول تحقیق

مقدمه) دربارۀ فلسفۀ مضاف

درآمد : دربارۀ فلسفۀ اصول :

الف امکان فلسفۀ اصول :

ـ عدم وحدت (یا فقدان) موضوع علم اصول ،

ـ تنوع نظرات در زمینه‌های مبانی ، ماهیت ، موضوع ، مسائل ، منطق و هندسۀ علم اصول ،

ـ امکان فلسفۀ اصول .

ب) ـ تعریف فلسفۀ اصول :

ـ تعریف تاریخی (پسینی) ، وتعریف منطقی (پیشینی) ،

ـ دشواریهای تعریف منطقی فلسفۀ اصول ،

ـ تعریف مختار « دانش مطالعۀ فرانگر ـ عقلانی احکام کلی فرا دانشی و فرا مسأله‌ای اصول فقه»،

ج) موضوع فلسفۀ اصول

ـ احکام کلی فرادانشی اصول فقه،

ـ احکام کلی فرامسأله‌ای اصول فقه.

د) غایت و فائدت فلسفۀ اصول:

ـ تردید در بایستگی و سودمندی فلسفۀ اصول ،

ـ غایت فلسفۀ اصول ،

ـ فوائد و عوائد فلسفۀ اصول (کارکردهای دانش فلسفه اصول)،

هـ)روش فلسفۀ علم اصول

عقلانی و فرانگر.

و) هندسۀ فلسفۀ علم اصول:

ـ براساس محورهای موجود در فلسفه‌های مضاف، ناظر به اصول فقه رائج (تاریخی) ،

ـ براساس الگوی مورد نظر و مبتنی بر« مبادی خمسۀ عزیمت به اکتشاف دین»، (منطقی) ،

ز) مصادر فلسفۀ علم اصول:

ـ پیشینۀ مباحث فلسفۀ اصول در آثار و آراء سلف.

ـ منابع و مصادر:

ـ اصول فقه، فقه، تفسیر، کلام، فلسفۀ دین، اخلاق، فلسفه، معرفت شناسی، منطق، علوم زبانی و ادبی .

ح) نسبت و مناسبات فلسفۀ علم اصول با :

ـ فلسفه ، منطق ، کلام ، فلسفه دین ، معرفت شناسی ، اصول فقه ، فقه ، فلسفۀ فقه، قواعد فقه، تفسیر، فلسفۀ معرفت دینی، …

بخش اول : مباحث فلسفۀ علم اصول:

فصل یکم) تعریف علم اصول:

فرع ۱) امکان ، وضرورت تعریف علم اصول،

فرع۲) طبقه بندی و گونه شناسی تعاریف،

فرع۳) تعریف مختار،

فرع۴) وجه تسمیۀ علم اصول،

فصل دوم ) موضوع علم اصول:

فرع۱) ضرورت ، امکان و نحوۀ تعیین موضوع،

فرع۲) طبقه‌بندی دیدگاهها دربارۀ موضوع علم اصول،

فرع۳) نظر مختار.

فصل ۳). غایت و فائدت علم اصول:

فرع۱) کارکردهای تاریخی،

فرع۲) کارکردهای منطقی (متوقع) .

فصل چهارم ) مسائل علم اصول:

فرع ۱) دیدگاهها در ملاک اصولیت مسأله / گوهرو گرانیگاه علم اصول،

فرع ۲) گونه‌شناسی مسائل اصول،

فرع۳) نظر مختار.

فصل پنجم) هویت علم اصول:

فرع۱) اصالت و استقلال،

فرع۲) حقیقی یا اعتباری / عقلی یا نقلی / برون دینی یا درون دینی / چند هویتی (امتزاجی)،

فرع۳) آلی یا اصالی،

فصل ششم) جایگاه اصول در هندسۀ علوم اسلامی:

ـ نسبت و مناسبات علم اصول با دانش‌های همگن،

فصل هفتم ) مبانی مبدأ شناختی اصول

مقدمه: کاربست پیشینی و پسینی نظریۀ «مبادی عزیمت»،

فصل هشتم ) مبانی دین شناختی (« فلسفۀ دین » ی ـ کلامی ) اصول:

فرع ۱) غایت و قلمرو دین ( گسترۀ شریعت )،

فرع ۲ ) اجتهاد،

ـ امکان اجتهاد (فهم پذیری دین)،

ـ جواز اجتهاد / انسداد ـ انفتاح،

فرع ۳) جاودانگی دین / کارآمدی دین / فقه،

فرع ۴) وحیانیت و قدسیت دین،

فرع ۵) حکیمانگی دین،

فرع ۶) فطرت نمونی دین (منشأ دین )،

فصل نهم ) مبانی انسان (مخاطب / مکلف) شناختی اصول:

فرع ۱ ) حدود معرفت انسان،

فرع ۲) حدود طاقت انسان،

فرع ۳) حق و تکلیف،

فصل دهم ) مبانی معرفت شناختی اصول:

فرع ۱) فطرت و معرفت،

فرع ۲) کارآمدی و کارکرد عقل،

فرع ۳) ارزش معرفت شناختی وحی،

فرع ۴) ارزش معرفت شناختی سنت،

فرع ۵ ) امارات و اصول،

فرع ۶) حجیّت،

فرع ۷) انواع قیاسات اصولی،

فصل یازدهم ) مبانی « زبان ـ متن » شناختی اصول:

فرع ۱) کلام و خطاب؛ ماهیت و اقسام،

فرع ۲) زبان دین / خطابات دینی،

فرع ۳) مقدمات حکمت.

فصل دوازدهم) مبانی «موضوع / متعلق» شناختی اصول

فصل سیزدهم) مبانی حکم شناختی اصول

فصل چهاردهم) مصادر علم اصول

فصل پانزدهم) روش شناسی علم اصول

فصل شانزدهم) سرشت معرفتی قضایای علم اصول:

فرع۱) گونه‌شناسی قضایای اصولی،

فرع۲) توجیه گزاره‌های اصولی،

فصل هفدهم) هندسۀ علم اصول:

فرع۱) گونه‌شناسی ساختارهای علم اصول،

فرع۲) گرانیگاه حقیقی علم اصول ، و ساختار مختار.

فصل هجدهم ) قلمروعلم اصول

ـ تطورات قلمرو اصول،

ـ گستره کنونی اصول،

ـ گستره بایسته اصول.

فصل نوزدهم) مبادی تطور، و سازوکار تحول در علم اصول:

فرع ۱) تحلیل و طبقه بندی تحولات :

ـ عوامل معرفتی و غیر معرفتی موثر بر تحول اصول (مقام ثبوت و امکان)

ـ توصیف تاریخی تطورات (مقام وقوع و تحقق)

ـ تحلیل منطقی عوامل موثر (مقام صلوح و توقع)

فصل بیستم) مدرسه‌های اصولی (اسلامی / شیعی)

ـ شاخص‌های مدرسه‌شناختی

ـ مدارس اصولی شیعی،

ـ مدارس اصولی عامه.

بخش دوم : ضمیمه‌ها:

فصل ۱) اشتراکات و افتراقات علم اصول و علوم همگون نو پدید

ـ اشتراکات،

ـ افتراقات،

ـ تعامل تکاملی علوم نوپدید و علم اصول.

فصل۲)کاستی‌ها و بایستی‌های اصول:

الف) کاستگی‌ها:

۱ ـ ازحیث روش شناختی،

۲ ـ از نظرمعرفت شناختی،

۳ـ از جهت محتوایی،

۴ ـ از جنبۀ هندسی و ساختاری،

۵ ـ اززاویۀ کارآمدی و کاربردی،

۶ ـ از لحاظ روزآمدی و پویایی،

پیاورد کاستی‌های اصول فقه در عملیات استنباط ، و کارآیی و پویایی فقه .

ب) بایستگی‌ها:

۱ ـ اصلاح رویکرد(الگوی «مبادی اکتشاف دین»)

۲ ـ بسط و بازسازی دوالّ و مدارک کشف / فهم دین،

۳ ـ توسعۀ اصول و تدوین روشگانهای تخصصی، معطوف به نیازحوزه‌های چهارگانۀ هندسۀ معرفتی دین (علم دینی، عقائد دینی، اخلاق دینی، و احکام دینی) ،

۴ ـ تنقیح و بازپیراست مباحث،

۵ـ حذف مطالب قلیل الجدوی و فقیه‌الجدوی / انتقال مطالب غیر اصول (اما مرتبط به استنباط ) به علوم موجود یا تدوین دانش‌های مفید جدید،

۶ ـ بازچینش مباحث ، بر حسب گرانیگاه و محورهای اصلی دانش اصول،

۷ـ استقراء و اصطیاد قواعد و ضوابط اصولی مندرج در متون فقهی و تفسیری و الحاق به ابواب مربوط،

۸ـ بهره‌برداری از یافته‌های تازۀ علوم و آراء جدید روش شناختی، معرفت شناختی، هرمنیوتیک، زبانشناختی، و معنا شناختی.

فصل ۳) اصول فقه مطلوب ( هویت ، حیطه ، هندسه و …)

تذکر: بی‌پیشینه‌گی و نوبودگی موضوع تحقیق، مقتضی تطور و تکامل سرفصل‌هاست، و لاجرم ساختار نهایی با فهرست پیشنهادی متفاوت خواهد شد.

کارکردها و کاربرد عقل در دین‌پژوهی

ساختار تفصیلی تحقیق

«کارکردها و کاربرد عقل در دین‌پژوهی»

درآمد: طرح مسأله

بخش اول ـ کلیـات:

فصل یکم ـ معانی و مراتب عقل و روش‌شناسی احراز آن:

فرع ۱) معانی و اطلاقات عقل:

۱/۱٫ معانی عقل در لغت،

۲/۱٫ اطلاقات عقل در قرآن و حدیث،

۳/۱٫ اطلاقات در عقل نزد فیلسوفان مسلمان،

۴/۱٫ اطلاقات عقل در نزد متکلمان،

۵/۱٫ اطلاقات عقل در نزد اصولیان،

۶/۱٫ مراد ما.

فرع ۲) انواع و مراتب عقل:

۱/۲٫ عقل نظری و عقل عملی،

۲/۲٫ عقل طبیعی و عقل تجربی.

فرع ۳) روش‌شناسی احراز عقل:

۱/۳٫ روش‌ها،

۲/۳٫ قواعد.

بخش دوم ـ مبانی و دلائل حجیت عقل:

مقدمه ـ معانی حجیت عقل:

فصل یکم ـ مبانی حجیت عقل در دین‌پژوهی،

فصل دوم ـ دلائل حجیت عمومی عقل در دین‌پژوهی.

بخش سوم ـ گستره‌ی کارکرد عقل در دین‌پژوهی:

مقدمه:

۱٫ مراد از کارکرد عقل (معرفت‌زایی، معناگری، معناسنجی)،

۲٫ کارکردهای عقل در قلمرو دین و دین‌پژوهی، از جهاتی گوناگون، به اقسام مختلف قابل دسته‌بندی است: مهمترین آنها تقسیم از لحاظ شمول به هر پنج حوزه (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت و علم دینی) یا اختصاص کاربرد آن به حوزه‌ای خاص (که از این دو به کارکردهای «عام» و «خاص» تعبیر می‌کنیم).

فصل یکم ـ کارکردهای «عام» و مشترک عقل:

فرع ۱) ادراک پیش‌انگاره‌های دین‌پذیری و دین‌باوری(مانند ضرورت‌دین، منشأدین، نبوت عامه و…)

فرع ۲) مبناسازی برای نظام‌های معرفتی پنج‌گانه‌ی دین،

فرع ۳) اثبات امکان فهم دین،

فرع ۴) مشارکت در تنسیق «منطق فهم دین»،

فرع ۵) ضابطه‌گذاری و قاعده‌سازی برای فهم دین،

فرع ۶) معناگری و کمک به درک و کاربرد مدارک دیگر دین،

فرع ۷) ارزیابی و سنجش صواب و سراب در معرفت دینی و نیز کاربرد سایر دوال،

فرع ۸) علاج خطا در معرفت دینی و کاربرد دیگر مدارک.

فصل دوم ـ کارکردهای «خاص» عقل:

کارکردهای خاص، برحسب کاربرد آن در هریک از حوزه‌های پنج‌گانه‌ی دین، به پنج گروه تقسبم می‌شود:

فرع ۱) کارکردهای اختصاصی عقل در حوزه‌ی باورها (عقاید):

۱/۱٫ ادراک استقلالی امهات عقاید، (مانند وجود واجب، توحید و . . .)،

۲/۱٫ ادراک بسیاری از گزاره‌های لاهوتی دینی.

فرع ۲) در حوزه‌ی بایدها (احکام):

۱/‌۲٫ ادراک کلیات احکام دینی (اکثر معاملات و اقل عبادات)،

۲/۲٫ ادراک استقلالی پاره‌ای از علل و حِکَم احکام،

۳/۲٫ تشخیص صغریات و مصادیق احکام کلی شرعی (حکم‌شناسی)،

۴/۲٫ مساهمت در تعیین موضوعات احکام (موضوع‌شناسی)،

۵/۲٫ واداشت آدمی به اتباع اوامر و نواهی شرعی،

۶/۲٫ ادراک مصالح و مفاسد مترتب بر احکام در مقام تحقق و نیز تشخیص اولویت‌ها و راههای رفع تزاحم میان احکام،

۷/۲٫ حکم به ترخیص و تأمین یا مساهمت در تقنین در زمینه‌ی مباحات (با توجه به نظرات مختلفی که درباره‌ی ماهیت مالانص فیه و منطقهًْ الفراغ و . . . مطرح است)،

۸/۲٫ تعیین سازوکار تحقق احکام اجتماعی دین (ارائه‌ی برنامه، سازمان و روش).

فرع ۳) کارکردهای عقل در حوزه‌ی ارزش‌ها (اخلاق):

۱/۳٫ ادراک حسن و قبح ذاتی افعال،

۲/۳٫ ادراک استقلالی امهات قضایای اخلاقی،

۳/۳٫ تشخیص صغریات و مصادیق قضایای کلی اخلاقی،

۴/۳٫ تشخیص مفاسد و مصالح مترتب بر احکام اخلاقی در مقام عمل، و ادراک اولویت‌ها و راههای رفع تزاحم میان آنها،

۵/۳٫ ترخیص (یا جعل حکم اخلاقی) در موارد خلأ و فراغ،

۶/۳٫ تحریک به فعل و کسب فضایل و نیز دفع و ترک رذایل،

۷/۳٫ مساهمت در تعیین سازوکار تحقق اخلاق دینی.

فرع ۴) کارکردهای عقل در قلمرو «تربیت»

فرع ۵) کارکردهای عقل در قلمرو علم دینی

فصل سوم ـ کارکردهای عقل در باب مبادی فهم دین:

فرع ۱) کارکرد عقل در زمینه‌ی مبادی «مصدرشناختی» دین (ماتن = شارع)،

فرع ۲) کارکردهای عقل در باب ماهیت و مختصات دین،

فرع ۳) کارکرد عقل در قلمرو مبادی معرفت‌شناختی (ابزارها و دوال دریافت و درک دین)،

فرع ۴) کارکرد عقل درباره‌ی مبادی مخاطب‌شناختی (مفسّر / مکلف)،

فرع ۵) کارکرد عقل در قلمرو مُدْرَک (مبادی هویت‌شناختی قلمروهاونظامات = اقتضائات حوزه‌ها)،

فصل چهارم ـ دیگر تقسیمات:

فرع ۱) کارکرد عقل، از حیث نحوه‌ی کاربرد عقل در حوزه‌های پنج‌گانه، به دو نوع «استقلالی» و «آلی» تقسیم می‌شود.

فرع ۲) از نظر معرفت‌زایی و «مباشرت» در دریافت دین به مثابه دال، یا معناگری و «وساطت» در فهم دین، از رهگذر نقش‌آفرینی در کاربرد دیگر مدارک، همچنین معناسنجی و کاربرد آن در آسیب‌شناسی مدارک و معرفت دینی، کارکردهای عقل، به سه گروه قابل تقسیم است.

فرع ۳) کارکرد عقل را، از جهت کاربردهای عقل «درباره‌ی دین» یا «در دین» نیز می‌توان به دو نوع، تقسیم کرد.

فرع ۴) به تبع تقسیم عقل به نظری و عملی، کارکرد عقل در قلمرو علمی و عملی دین نیز می‌تواند به دو دسته تقسیم شود.

فرع ۵) از حیث کاربردهای گوناگونی که عقل در زمینه‌ی هر یک از دوال پنج‌گانه دارد نیز، کارکرد عقل به پنج قسم قابل تقسیم است.

تذکار: مبانی تقسیمات و معانی و مصادیق هر یک از اقسام و نیز دلائل اختصاصی هر یک از کارکردها، برحسب مورد ذیل هر تقسیم و قسم، طرح و شرح خواهد شد.

بخش چهارم ـ روش‌شناسی کاربرد عقل در دین‌پژوهی:

مقدمه ـ معنای کاربرد عقل

فصل یکم ـ روش‌ها و قواعد کاربرد عقل در فهم دین:

فصل دوم ـ ضوابط حاکم بر روش‌ها و قواعد (شروط و شرایط کاربرد و کارآیی):

فصل سوم ـ موانع کاربرد و کارآیی عقل در دین‌پژوهی (آسیب‌شناسی):

فصل چهارم ـ نسبت و مناسبات عقل با دیگر دوال (تعادل و ترجیح):

خاتمه: جمع بندی