نهادهای راهنمای فهم قرآن

در این سلسله دروس بر آن‌ هستیم تا نهادهای‌ راهنمای‌ فهم‌ قرآن‌ را مورد بررسی‌ و مداقه‌ قرار دهد. این‌ مسأله‌ از مهم‌ترین‌ مسائل‌ فلسفه‌ تفسیر است.مراد از نهادهای‌ فهم‌ قرآن، اصول‌ پیش‌‌انگاشته‌ای‌ است‌ که‌ مؤ‌لفه‌های‌ هویت‌ قرآن‌ را می‌سازد و بدون‌ درک‌ آن‌ها و عدم‌ لحاظ‌ لوازم‌ مترتب‌ بر آنها، فهم‌ صائب، جامع‌ و کامل‌ وحی‌نامه‌ی الاهی‌ میسر نمی‌گردد. می‌توان‌ از نهادهای‌ فهم‌ قرآن‌ به‌ مبانی‌ تفسیر نیز تعبیر کرد. 

 

شماره جلسه موضوع دریافت فایل صوتی
جلسه‌ی اول
جلسه‌ی دوم
جلسه‌ی سوم
جلسه‌ی چهارم
جلسه‌ی پنجم
جلسه‌ی ششم
جلسه‌ی هفتم
جلسه‌ی هشتم
جلسه‌ی نهم
جلسه‌ی دهم
جلسه‌ی یازدهم
جلسه‌ِ‌ی دوازدهم
جلسه‌ی سیزدهم

 

دیدگاهتان را بنویسید