ساختار مباحث فلسفه اسلامی مدیریت

۱٫ چیستی مدیریت (با نگاه اسلامی )،

۲٫ معیار و معنای اسلامیت / ملاک دینی بودن مدیریت / تفاوت وتشابه آن بامدیریت غیر اسلامی،

۳٫ هویت « مدیریت اسلامی» / چون علم ، چون فن ، چون مکتب ، … ، یا چندگانه و چندگونه است،

۴٫ امکان نظری مدیریت اسلامی ،

۵٫ ضرورت نظری مدیریت اسلامی / شبهه کارایی / مصرف کنندگی علم مدیریت / ،

۶٫ غایت ( اهداف مدیریت اسلامی)

۷٫ مبانی :

۱/۷٫ هستی شناختی / نگاه به مبدأ ، دنیا ، قدرت ، منابع ، و … ،

۲/۷٫ انسان شناختی ، / ابعاد انسان ، نقش عنصر فطرت،

۳/۷٫ دین شناختی/ قلمرو وغنا ،کارآمدی و پویایی، مقتضی احکام و الزامات اسلامی ، مقتضی­اخلاق و ارزش‌های اسلامی ،

۴/۷٫ بوم ـ فرهنگ شناختی / نسبت فرهنگ و انسان شناسی ،

۵/۷٫ متعلق شناختی ،

۸٫ ارکان و مؤلفه‌های مدیریت ،

۹٫ مسائل مدیریت،

۱۰٫ منطق استنباط و پردازش نظام مدیریتی ،

۱۱٫ مصادر مدیریت اسلامی / داده­های منصوص و مستنبط از متون / بسامدی کلمات ،

۱۲٫ نسبت مدیریت اسلامی با سیاست ، اقتصاد ، حقوق ، اخلاق ، و … ،

۱۳٫وارسی میراث معرفتی بازمانده از سلف ،

۱۴٫ الگوهای مدیریت اسلامی / عناصر ذاتی و عرضی / وجوه ثابت و متغیر،

۱۵٫ تجربه های تاریخی مدیریت اسلامی ، و متغیرهای تکثر و تحولات ،

۱۶٫ مشکلات و ممکنات تحقق مدیریت اسلامی ،

۱۷٫ نسبت تجربۀ مدیریتی پس از انقلاب ، با مدیریت منطقی اسلامی .

* موارد ۱۳، ۱۵، ۱۶ ، ۱۷، استطراداً در فلسفه مدیریت اسلامی مطرح می شود.

پاسخی بگذارید