فلسفه فرهنگ

 

فلسفه‌ی فرهنگ

«فلسفه‌ی فرهنگ» از نوع فلسفه‌های مضاف به «امر»هاست و نه «علم»‌ها؛ زیرا فرهنگ دانش نیست. هرچند در بعضی از تعاریف، بینش‌ها، دانش‌ها، علم‌ها و فلسفه‌ها هم جزء فرهنگ انگاشته ‌می‌شوند، در مجموع فرهنگ، معرفت نیست؛ البته ممکن است معرفت‌زا باشد. دانش نبودن فرهنگ به معنای این نیست که این موضوع دانش ندارد، بلکه همان‌گونه که از فلسفه‌ی فرهنگ سخن می‌گوییم می‌توانیم علمی به نام «علم فرهنگ» را برای آن تعریف نماییم، اما نباید این دو حوزه‌ی معرفتی را با هم خلط کنیم.
براساس تعریف فلسفه‌های مضاف، فلسفه‌ی فرهنگ را می‌توان «دانش عهده‌دار مطالعه‌ی فرانگر ـ‌ عقلانی احکام کلی مقوله‌ی فرهنگ» تعریف کرد.
در فلسفه‌ی مضاف به فرهنگ از احکام کلی فرهنگ بحث می‌شود، اما کار «علم فرهنگ»، مطالعه‌ی جزئی است. اصولاً علم با مطالعه‌ی جزئی و به اتکای تجربه و اعتماد به عقل، احکامی صادر می‌کند یا توصیه‌ها و تجویزهایی می‌نماید، اما فلسفه با نگاهی فرانگر ـ عقلانی احکام کلی را مطالعه می‌کند؛ با توجه به همین تفاوت باید میان «فلسفه‌ی مضاف به فرهنگ» و «علم مضاف به فرهنگ» تمایز قائل شد.

عناوین مباحث:
۱ـ چیستایی فرهنگ، فرهنگ چیست؟
۲ـ هستایی و نحوه‌ی وجود فرهنگ.
۳ـ باشایی و هست‌بود فرهنگ.
۴ـ آگاهایی و معرفت‌شناسی مربوط به فرهنگ.
۵٫ مؤلفه‌های فرهنگ.
۶٫ یاساوری و یاساگری فرهنگ. آیا فرهنگ قانون‌پذیر است؟
۷ـ چرایی و برایی فرهنگ.
۸ـ شایایی و روایی فرهنگ.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل صوتی
جلسه‌ی اول فلسفه‌های مضاف
جلسه‌ی دوم مسائل فلسفه‌ی فرهنگ
جلسه‌ی سوم مباحث فلسفه‌ی فرهنگ
جلسه‌ی چهارم تعریف فرهنگ
جلسه‌ی پنجم فرهنگ از منظر استاد مطهری
جلسه‌ی ششم فرهنگ از منظر علامه جعفری
جلسه‌ی هفتم فرهنگ از منظر استاد مصباح
جلسه‌ی هشتم پاسخ به برخی اشکالات
جلسه‌ی نهم پاسخ به برخی اشکالات
جلسه‌ی دهم فرهنگ در نگاه دکتر شریعتی
جلسه‌ی یازدهم پاسخ به برخی اشکالات
جلسه‌ی دوازدهم تعریف دکتر سروش از فرهنگ
جلسه‌ی سیزدهم تعاریف نظریه‌پردازان غربی از فرهنگ
جلسه‌ی چهاردهم نقد تعریف تیلور از فرهنگ
جلسه‌ی پانزدهم محورهای هیجده‌گانه فلسفه‌ی فرهنگ
جلسه‌ی شانزدهم درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ
جلسه‌ی هفدهم درباره‌ی فلسفه‌ی فرهنگ
جلسه‌ی هیجدهم نقد تعریف گیدنز از فرهنگ
جلسه‌ی نوزدهم نقد تعریف روشه از فرهنگ
جلسه‌ی بیستم نقد نظر ماکس وبر در مورد فرهنگ
جلسه‌ی بیست و یکم نقد نظر پارسونز در مورد فرهنگ
جلسه‌ی بیست و دوم تعریف مختار از فرهنگ
جلسه‌ی بیست و سوم بررسی واژگانی تعریف مختار
جلسه‌ی بیست و چهارم پاسخ به نقدهای وارد بر نظریه‌ی مختار
جلسه‌ی بیست و پنجم چه‌آیی فرهنگ
جلسه‌ی بیست و ششم مؤلفه‌های فرهنگ از منظر اندیشمندان
جلسه‌ی بیست و هفتم اوصاف و خصائل فرهنگ
جلسه‌ی بیست و هشتم هستی‌شناسی فرهنگ
جلسه‌ی بیست و نهم روش‌شناسی فلسفه‌های مضاف
جلسه‌ی سی‌ام معرفت‌شناسی فرهنگ
جلسه‌ی سی‌ویکم معرفت‌شناسی فرهنگ
جلسه‌ی سی‌ودوم کارکردهای فرهنگ در معرفت
جلسه‌ی سی‌وسوم طبقه‌بندی فرهنگ‌ها
جلسه‌ی سی‌وچهارم نسبت و مناسبات فرهنگ‌ها
جلسه‌ی سی‌وپنجم کارکردشناسی فرهنگ
جلسه‌ی سی‌وششم بایایی فرهنگ
جلسه‌ی سی‌وهفتم فرهنگ‌پردازها
جلسه‌ی سی‌وهشتم کجایی فرهنگ
جلسه‌ی سی‌ونهم کجایی فرهنگ
جلسه‌ی چهلم کجایی فرهنگ
جلسه‌ی چهل‌ویکم نسبت و مناسبات فرهنگ و علوم انسانی
جلسه‌ی چهل‌ودوم نسبت و مناسبات فرهنگ و علوم انسانی
جلسه‌ی چهل‌وسوم نسبت و مناسبات فرهنگ و علوم انسانی
جلسه‌ی چهل‌وچهارم شایایی و ناشایایی، فراخوری و نافراخوری

و برینگی و زیرینگی فرهنگ

جلسه‌ی چهل‌وپنجم آیین‌وری و اراده‌پذیری فرهنگ
جلسه‌ی چهل‌وششم آیین‌وری و اراده‌پذیری فرهنگ
جلسه‌ی چهل‌وهفتم آینده‌پژوهی فرهنگ

 

دیدگاهتان را بنویسید