سال تحصیلی ۹۱ـ۹۲

 

شماره جلسه موضوع دریافت فایل صوتی
جلسه‌ی اول مبحث الفاظ
جلسه‌ی دوم مبحث الفاظ
جلسه‌ی سوم مبحث الفاظ
جلسه‌ی چهارم وضع از نظر میرزای نائینی
جلسه‌ی پنجم وضع از نظر شهید صدر
جلسه‌ی ششم نظر مختار درخصوص وضع
جلسه‌ی هفتم حقیقت وضع
جلسه‌ی هشتم واضع
جلسه‌ی نهم نظر آخوند خراسانی درخصوص وضع
جلسه‌ی دهم نقد نظر میرزای نائینی درخصوص وضع
جلسه‌ی یازدهم نظریه‌ی تعهد
جلسه‌ی دوازدهم نقد نظریه‌‌ی تعهد
جلسه‌ی سیزدهم نظریه‌ی رمز و اشاره
جلسه‌ی چهاردهم نظریه‌ی اعتبار
جلسه‌ی پانزدهم نظریه‌ی اعتبار
جلسه‌ی شانزدهم نظریه‌ی اقتران شرطی شهیدصدر
جلسه‌ی هفدهم نظریه‌ی اقتران شرطی شهیدصدر
جلسه‌ی هیجدهم نظریه‌ی علامیت
جلسه‌ی نوزدهم نظریه‌ی تنزیل
جلسه‌ی بیستم بررسی و نقد نظریه‌ی مشهور درخصوص وضع
جلسه‌ی بیست و یکم بررسی و نقد نظریه‌ی مشهور درخصوص وضع
جلسه‌ی بیست و دوم نظریه‌ی مختار درخصوص وضع
جلسه‌ی بیست و سوم نظریه‌ی مختار درخصوص وضع
جلسه‌ی بیست‌وچهارم نظریه‌ی مختار درخصوص وضع
جلسه‌ی بیست و پنجم دلالت
جلسه‌ی بیست‌وششم حقیقت دلالت لفظیّه
جلسه‌ی بیست و هفتم دلالت لفظیه
جلسه‌ی بیست‌وهشتم دلالت لفظیه
جلسه‌ی بیست و نهم دلالت لفظیه
جلسه‌ی سی‌ام دلالت
جلسه‌ی سی‌ویکم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌ودوم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وسوم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وچهارم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وپنجم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وششم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وهفتم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌وهشتم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی سی‌ونهم تقسیمات دلالت
جلسه‌ی چهلم
جلسه‌ی چهل‌ویکم
جلسه‌ی چهل‌ودوم
جلسه‌ی چهل‌وسوم
جلسه‌ی چهل‌وچهارم
جلسه‌ی چهل‌وپنجم
جلسه‌ی چهل‌وششم
جلسه‌ی چهل‌وهفتم
جلسه‌ی چهل‌وهشتم
جلسه‌ی چهل‌ونهم
جلسه‌ی پنجاهم
جلسه‌ی پنجاه‌ویکم
جلسه‌ی پنجاه‌ودوم
جلسه‌ی پنجاه‌وسوم
جلسه‌ی پنجاه‌وچهارم
جلسه‌ی پنجاه‌وپنجم
جلسه‌ی پنجاه‌وششم
جلسه‌ی پنجاه‌وهفتم
جلسه‌ی پنجاه‌وهشتم
جلسه‌ی پنجاه‌ونهم
جلسه‌ی شصتم
جلسه‌ی شصت‌ویکم
جلسه‌ی شصت‌ودوم
جلسه‌ی شصت‌وسوم
جلسه‌ی شصت‌وچهارم
جلسه‌ی شصت‌وپنجم
جلسه‌ی شصت‌وششم
جلسه‌ی شصت‌وهفتم
جلسه‌ی شصت‌وهشتم
جلسه‌ی شصت‌ونهم
جلسه‌ی هفتادم

 

دیدگاهتان را بنویسید