در ساحت اصول فقه ، فقه ، تفسیر ، علوم دینی


ـ‌ انواع و معانی حجیت و مبانی حجیت سنت


ـ ساختار اجمالی تحقیق فلسفه‌ی اصول فقه


ـ ساختار تفصیلی سنت‌پژوهی


ـ ساختار فلسفه‌ی فقه


ـ ساختار کلان مقاله‌ی تحلیل محتوای خطبه‌ی فاطمی(س)


ـ شاخص‌های توسعه و تکامل حیات انسان در عصر فرج


پاسخ دهید