خارج فقه

درس خارج فقه در سال‌ جاری ، در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح در موضوع «فقه القضا ء » در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می‌شود. انتخاب این مبحث به جهت ارزش آن در نظام سازی فقهی، کم پیشینه‌بودن موضوع و ناظر بودن به مباحث مستحدثه است.
شیوه استاد در القاء مطالب، بیان آراء و نظرات، و نقد و بررسی آن و سپس ارائه نظر مختار به شکل تقریر عربی است.
دور پیشین درس خارج فقه ایشان، در موضوع « صلاه مسافر» از مهرماه سال۱۳۹۴ آغاز و تا خردادماه ۱۳۹۷ ایراد شده است انتخاب مبحث صلاه مسافر از سوی استاد به اعتبار وجود آراء مختلف و اخبار و روایات متعدد و بعضاً متعارض در موضوع، و از سوی دیگر، ابتلاء عامه به آن است.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Feqh/97

پاسخی بگذارید