خارج اصول

دوره دوم سلسله دروس خارج اصول از سال تحصیلی ۱۳۸۴ آغاز شد و همچنان در سال جاری در روزهای زوج از ساعت ۷ تا ۷:۴۰ صبح با محوریت مبحث «مقدمه واجب» بصورت مجازی ادامه دارد.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Osool/99
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سنوات گذشته مراجعه کنید به:

خارج اصول فقه: سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پاسخی بگذارید