خارج اصول

دوره دوم سلسله دروس خارج اصول از سال تحصیلی ۱۳۸۴ آغاز شد و همچنان در سال جاری در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح با محوریت مبحث «اوامر در بحث ترتب» در حوزه علمیه امام رضا(ع) ادامه دارد.
قابل ذکر است دور اول درس خارج اصول از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ ایراد شده است.
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سال جاری مراجعه کنید به:
http://eshia.ir/Feqh/Archive/rashad/Osool/97
جهت دسترسی به متن و صوت دروس سنوات گذشته مراجعه کنید به:

خارج اصول فقه: سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پاسخی بگذارید